ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563หนังสือเชิญประชุม
1.กำหนดการ / ใบตอบรับ
2.ใบมอบอำนาจ
3.เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2563
4.แผนที่โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์  
5. การบรรยายพิเศษ
หัวข้อ การทุจริตรูปแบบใหม่ นอกคัมภีร์ตรวจสอบภายใน

โดย คุณวสวัต  ชวลิตธำรง
ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ผู้บริหารกลุ่ม
กลุ่มตรวจสอบด้านธุรกรรม สายงานตรวจสอบภายใน
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์