ตารางประจำปี 2565 Online

ตารางประจำปี 2565 Online

กรุณาเลือกหลักสูตรที่ท่านต้องการเข้าร่วมอบรม***คลิกที่วันที่***

หลักสูตร Online มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

Understanding the financial reporting (Part II)

9
ปิด
         
พัฒนาการบริหารงานภาคปฏิบัติรองรับบทบาทของ 3 A’s of Audit Service ในฐานะ 3rd Line of Defense   13
ยกเลิก
         

Adopting data science & Automation in internal audit

14
ปิด
         

งานตรวจสอบภายในกับการคิดวิเคราะห์ปัญหาด้วย Root Cause analysis

23          

WFH PERFORMANCE AUDITING จากชั่วคราวสู่โมเดลปฏิบัติงานใหม่ รองรับโควิด-19 ระลอก 4  

12        

การสุ่มตัวอย่างของผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Audit Sampling)

  18        
เทคนิคการบริหารและจัดการกับการโต้แย้งและการอุทธรณ์ในความเห็นของการตรวจสอบ     29        
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานตรวจสอบภายใน
(Audit Performance Indictors)  
    11      
เทคนิคการถอดบทเรียน เรียนรู้ สั่งสมภูมิปัญญาการตรวจสอบ
(Audit Enabler & Audit Intelligence)  
    30      
พัฒนาการบริหารงานภาคปฏิบัติรองรับบทบาทของ 3 A’s of Audit Service ในฐานะ 3rd Line of Defense        6    
***หลักสูตร Online ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams***

โพสต์เมื่อ :
2565-01-07
 6012
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์