รายละเอียดหลักสูตร ปี 2566

รายละเอียดหลักสูตร ปี 2566รายละเอียดหลักสูตร
Analytical Thinking for Professional Internal Auditor
Audit Manager Tools and Techniques
Audit Report Writing
Audit Sampling for Internal Audit

Audit working paper
Auditor-in-Charge Tools and Techniques
Compliance Audit
Communications Skills for Internal Auditors new

Consulting Activities Skills & Attitudes
Corporate Tax for Internal Auditor new
Control Self-Assessment: An Introduction
Engatement Working Program Development
Ethical Audit
Financial Auditing for Internal Auditors or Non Accountants 
Financial Reporting Analysis for Internal Auditor new
Fraud Audit
Fundamentals of Cybersecurity Auditing new
Fundamentals for New Auditor
Fundamentals of IT Auditing new
Integrated Audit of Revenues and Receivables new
Integrated Audit of the Purchasing System and Payables new
Internal Audit Procedures
IPPF Easy to go Easy to use new
Leadership Skills for Auditors
Privacy by design new
Quality Assurance and Improvement Program (QAIP)
Risk Based Audit
Roadmap to Certified Internal Auditor® (CIA®) - How to Success new
Tools for Lead Auditors new
Soft skill กับการสร้างคุณค่างานตรวจสอบภายใน new
Understanding the financial reporting (Part I)
Understanding the financial reporting (Part II)
การเขียนรายงานการตรวจสอบทุจริต new
การควบคุมความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศเกี่ยวกับซัพพลายเออร์ (Supplier relationships) new
การจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change management) new
การจัดทำแนวทางการสอบทาน ตามเกณฑ์การประเมิน ด้าน Enablers 1-7 new
การจัดทำแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจำปี End-to-End Process new
การตรวจสอบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security Audit) new
การบริหารความเสี่ยงด้านความเป็นส่วนตัวตาม ISO/IEC 27557 new
การบริหารความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตาม ISO/IEC 27005 new
การบริหารความเสี่ยงตาม ISO 31000 new
การบริหารจัดการความเสี่ยงจากบุคคลภายนอก Third-Party Risk Management new
การบูรณาการงานตรวจสอบภายใน Integrated Audit Practice new
การประเมินผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัว (PIA/DPIA) new
การวิเคราะห์ผลกระทบทางธุรกิจ (BIA) new
ข้อตกลงในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Data processing agreements) new
คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (DPO handbook) new
งานตรวจสอบภายในกับการคิดวิเคราะห์ปัญหาด้วย Root Cause analysis

เทคนิคการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ new
เทคนิคการจัดวางระบบการควบคุมภายใน new
พื้นฐานการตรวจสอบระบบสารสนเทศสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน new
พื้นฐานการบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับผู้ตรวจสอบภายใน new
ระบบจัดการข้อมูลส่วนบุคคล (ISO/IEC 27701) สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน new
ระบบจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ISO 22301) สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน new
ระบบจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ new
ระบบจัดการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (ISO/IEC 20000-1) สำหรับผู้ตรวจสอบภายใน new
เรียนรู้งานตรวจสอบภายในแบบครบวงจรภายใน 1 วัน new
โพสต์เมื่อ :
2565-10-14
 3443
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์