เกี่ยวกับสมาคม

ที่มาของสตท.
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) เป็นองค์กรวิชาชีพที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2531 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายในทั้งจากภาคราชการและภาคธุรกิจเอกชน โดยได้ยื่นคำขอจัดตั้งสมาคมฯ ต่อสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ เมื่อเดือนธันวาคม 2529 และได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2531 ดังใบอนุญาตจัดตั้งสมาคม เลขอนุญาตที่ ต.๖๙๓/๒๕๓๑ จากนั้นจึงได้ส่งเรื่องให้กรมตำรวจสอบประวัติคณะกรรมการผู้ก่อตั้ง ตลอดจนตั้งผู้จัดการสมาคม เมื่อเดือนสิงหาคม 2532  
สตท. จัดตั้งขึ้นโดยผู้ก่อตั้งมีแนวคิดต้องการให้เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ทั้งในด้านวิชาการและแนวความคิดใหม่ ๆ ของระบบการตรวจสอบภายใน ทั้งยังเพื่อสร้างเสริมวิชาชีพตรวจสอบภายในให้เป็นเลิศ ด้วยการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้มีมาตรฐานทัดเทียมสากล เนื่องจากท่านตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจสอบภายในที่ดี มีจริยธรรม จะส่งผลให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จและนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศชาติได้ 


วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสตท.
1. ยกมาตรฐานการปฏิบัติงานทางด้านตรวจสอบภายใน ของสมาชิกให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากลโลก
2. เผยแพร่บทบาทวิชาชีพต่อองค์การธุรกิจ ราชการ ในการบริหารงาน
3. ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานดีเด่นของสมาชิกให้เป็นที่ยอมรับของวงการต่างๆ
4. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ที่ประกอบวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับ เพื่อนวิชาชีพอื่น
5. เป็นแหล่งกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข่าวสารแก่สมาชิก และผู้เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพและสังคม
6. ไม่ขัดต่อกฎหมายและไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมือง
7. ไม่มีนโยบายหรือเจตนาจะตั้งโต๊ะบิลเลียดเพื่อเล่นการพนันหรือพนันเอาทรัพย์สินแต่อย่างใด 

ที่มาจากจุลสารสมาคม พฤศจิกายน 2532

การเข้าร่วมเป็น Affiliate กับ IIA
สตท. ได้เข้าร่วมเป็น Affiliate กับสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล (The Institute of Internal Auditor-IIA) ในปี 2540 เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงงานตรวจสอบภายในในประเทศไทยให้เทียบเท่าระดับสากล โดยนำมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน  แนวปฏิบัติและเทคนิคด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการมาประยุกต์และเผยแพร่ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย

กิจกรรมหลักของสตท.
สตท. ดำเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นเพื่อส่งเสริม พัฒนาบุคลากรและวิชาชีพตรวจสอบภายใน ดังนี้

1. กิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพ สมาคมฯ จัดอบรมหลักสูตรตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนถึงระดับผู้บริหาร เพื่อพัฒนาทักษะของผู้ตรวจสอบภายใน กว่า 30 หลักสูตร โดยนำเสนอผ่าน Public Training, In-house Training, การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร และการสัมมนาใหญ่ประจำปี
2. กิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาชีพ เช่น การจัดเสวนาคลีนิคไอเอ การบรรยายความรู้เบื้องต้นของงานตรวจสอบภายในในสถาบันการศึกษา และการจัดทำหนังสือวิชาการ หรือการแปลบทความ เอกสาร หนังสือวิชาการภาษาต่างประเทศ 
3. กิจกรรมการจัดสอบเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน โดยสตท. เป็นตัวแทนเพียงผู้เดียวในประเทศไทยที่มีสิทธิ์ดำเนินการสอบเพื่อรับวุฒิบัตรทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน ที่พัฒนาโดย IIA คือ Certified Internal Auditor-CIA, Certified Control Self Assessment-CCSA, Certified Governance Audit Professional-CGAP และ Certified Financial Services Auditor-CFSA เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตนในระดับสากล  รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน เช่น Certified Professional Internal Auditors, Qualified Internal Auditors - QIA, Certified Professional Government Internal Auditors - CPGIA และ Certified Professional Internal Auditors of Thailand - CPIAT 
4. กิจกรรมการบริการจัดอบรมแก่องค์กรพันธมิตร เช่น ให้บริการจัดอบรมแก่ ISACA Bangkok Chapter สมาคมตราสารหนี้แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
5. กิจกรรมเพื่อสมาชิก จัดทำช่องทางการสื่อสารและให้บริการแก่สมาชิก ผ่านทางการจัดทำจุลสารผู้ตรวจสอบภายใน รายไตรมาส ซึ่งบรรจุบทความวิชาการ และข่าวคราวความเคลื่อนไหวในวิชาชีพ การพัฒนา Website และจัดให้มี Web board เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข่าวสารอย่างทันท่วงที และมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน  รวมถึงการจัดทำห้องสมุด เพื่อให้สมาชิกได้มีแหล่งข้อมูลเพื่อค้นคว้า

 4540
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์