เกี่ยวกับสมาคม

เกี่ยวกับสมาคม

ที่มาของสตท.
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) เป็นองค์กรวิชาชีพที่ไม่แสวงหาผลกำไร ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2531 โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบภายในทั้งจากภาคราชการและภาคธุรกิจเอกชน โดยได้ยื่นคำขอจัดตั้งสมาคมฯ ต่อสำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ เมื่อเดือนธันวาคม 2529 และได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2531 ดังใบอนุญาตจัดตั้งสมาคม เลขอนุญาตที่ ต.๖๙๓/๒๕๓๑ จากนั้นจึงได้ส่งเรื่องให้กรมตำรวจสอบประวัติคณะกรรมการผู้ก่อตั้ง ตลอดจนตั้งผู้จัดการสมาคม เมื่อเดือนสิงหาคม 2532  
สตท. จัดตั้งขึ้นโดยผู้ก่อตั้งมีแนวคิดต้องการให้เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ทั้งในด้านวิชาการและแนวความคิดใหม่ ๆ ของระบบการตรวจสอบภายใน ทั้งยังเพื่อสร้างเสริมวิชาชีพตรวจสอบภายในให้เป็นเลิศ ด้วยการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้มีมาตรฐานทัดเทียมสากล เนื่องจากท่านตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจสอบภายในที่ดี มีจริยธรรม จะส่งผลให้ธุรกิจประสบผลสำเร็จและนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศชาติได้ 


วัตถุประสงค์ในการก่อตั้งสตท.
1. ยกมาตรฐานการปฏิบัติงานทางด้านตรวจสอบภายใน ของสมาชิกให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากลโลก
2. เผยแพร่บทบาทวิชาชีพต่อองค์การธุรกิจ ราชการ ในการบริหารงาน
3. ส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานดีเด่นของสมาชิกให้เป็นที่ยอมรับของวงการต่างๆ
4. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ที่ประกอบวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และเสริมสร้างความเข้าใจอันดีกับ เพื่อนวิชาชีพอื่น
5. เป็นแหล่งกลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นข่าวสารแก่สมาชิก และผู้เกี่ยวข้องในส่วนที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ การประกอบอาชีพและสังคม
6. ไม่ขัดต่อกฎหมายและไม่มีวัตถุประสงค์ทางการเมือง
7. ไม่มีนโยบายหรือเจตนาจะตั้งโต๊ะบิลเลียดเพื่อเล่นการพนันหรือพนันเอาทรัพย์สินแต่อย่างใด 

ที่มาจากจุลสารสมาคม พฤศจิกายน 2532

การเข้าร่วมเป็น Affiliate กับ IIA
สตท. ได้เข้าร่วมเป็น Affiliate กับสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล (The Institute of Internal Auditor-IIA) ในปี 2540 เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของผู้ประกอบวิชาชีพรวมถึงงานตรวจสอบภายในในประเทศไทยให้เทียบเท่าระดับสากล โดยนำมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายใน  แนวปฏิบัติและเทคนิคด้านการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการกำกับดูแลกิจการมาประยุกต์และเผยแพร่ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย

กิจกรรมหลักของสตท.
สตท. ดำเนินกิจกรรมที่มุ่งเน้นเพื่อส่งเสริม พัฒนาบุคลากรและวิชาชีพตรวจสอบภายใน ดังนี้

1. กิจกรรมการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพ สมาคมฯ จัดอบรมหลักสูตรตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนถึงระดับผู้บริหาร เพื่อพัฒนาทักษะของผู้ตรวจสอบภายใน กว่า 30 หลักสูตร โดยนำเสนอผ่าน Public Training, In-house Training, การอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร และการสัมมนาใหญ่ประจำปี
2. กิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาชีพ เช่น การจัดเสวนาคลีนิคไอเอ การบรรยายความรู้เบื้องต้นของงานตรวจสอบภายในในสถาบันการศึกษา และการจัดทำหนังสือวิชาการ หรือการแปลบทความ เอกสาร หนังสือวิชาการภาษาต่างประเทศ 
3. กิจกรรมการจัดสอบเพื่อรับวุฒิบัตรด้านการตรวจสอบภายใน โดยสตท. เป็นตัวแทนเพียงผู้เดียวในประเทศไทยที่มีสิทธิ์ดำเนินการสอบเพื่อรับวุฒิบัตรทางวิชาชีพตรวจสอบภายใน ที่พัฒนาโดย IIA คือ Certified Internal Auditor-CIA, Certified Control Self Assessment-CCSA, Certified Governance Audit Professional-CGAP และ Certified Financial Services Auditor-CFSA เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในได้พัฒนาความรู้ความสามารถของตนในระดับสากล  รวมถึงการพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายใน เช่น Certified Professional Internal Auditors, Qualified Internal Auditors - QIA, Certified Professional Government Internal Auditors - CPGIA และ CPIAT 
4. กิจกรรมการบริการจัดอบรมแก่องค์กรพันธมิตร เช่น ให้บริการจัดอบรมแก่ ISACA Bangkok Chapter สมาคมตราสารหนี้แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น
5. กิจกรรมเพื่อสมาชิก จัดทำช่องทางการสื่อสารและให้บริการแก่สมาชิก ผ่านทางการจัดทำจุลสารผู้ตรวจสอบภายใน รายไตรมาส ซึ่งบรรจุบทความวิชาการ และข่าวคราวความเคลื่อนไหวในวิชาชีพ การพัฒนา Website และจัดให้มี Web board เพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข่าวสารอย่างทันท่วงที และมีโอกาสพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน  รวมถึงการจัดทำห้องสมุด เพื่อให้สมาชิกได้มีแหล่งข้อมูลเพื่อค้นคว้า

โพสต์เมื่อ :
2559-03-30
 21364
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์