สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสตท.

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน
1 จุลสาร “ผู้ตรวจสอบภายใน” จำนวน 4 เล่ม ต่อ ปี
2 จดหมายข่าว จำนวน 8 ฉบับ ต่อ ปี
3 เป็นแหล่งกลางในการเผยแพร่ผลงานข้อคิดเห็นของสมาชิกให้กว้างขวางออกไปเพื่อที่จะเป็นการยกระดับวิชาชีพ
4 ได้รับสิทธิอันพึงมีจากการที่สมาคมจะไปเป็นสมาชิกกับสถาบันวิชาชีพในต่างประเทศ
5 ได้รับส่วนลดในการเข้ารับการสัมมนาและกิจกรรมต่าง ๆ ที่สมาคมจัดขึ้น

**กรณีเป็นสมาชิกวิสามัญประเภทสถาบันมีสิทธิส่งพนักงานของสถาบันเข้ารับการสัมมนาและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้ครั้งละไม่เกิน 10 คนและมีสิทธิได้รับส่วนลดทุก คนเช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ

6 ใช้สถานที่ของสมาคมตามวัตถุประสงค์ของสมาคมแต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการใช้สถานที่ของ สมาคม
7 ติดต่อกับสมาคมรวมตลอดถึงการสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการ ตามวัตถุประสงค์ของสมาคม
8 ร้องขอต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อตรวจทะเบียน เอกสารการบัญชี หรือทรัพย์สินของสมาคมได้ในเวลาอันควร
9 การขอเพิ่มวาระการประชุมใหญ่ ให้เสนอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในที่ประชุมแต่ต้องมีสมาชิกลงชื่อรับรองข้อเสนอไม่น้อยกว่า 10 คน
10 สมาชิก 1 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 50 คน ทำหนังสือโดยลงลายมือชื่อไว้ทุกคนยื่นต่อ คณะกรรมการบริหาร เพื่อเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้ แต่ต้องแสดงเหตุผลอันไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของสมาคมที่จะ จัดให้มีประชุมใหญ่เป็นกรณีพิเศษไว้ในหนังสือที่ยื่นด้วย
11 สมาชิกข่าวสารวิชาชีพตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นนักศึกษา เมื่อแจ้งจบการศึกษาและประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิก ของสมาคมฯ ในปีแรกที่แจ้งจบการศึกษา จะได้รับส่วนลดสมาชิกสามัญในอัตรา 10%

สิทธิของสมาชิกสามัญในที่ประชุมใหญ่มีดังนี้
1 สมัครเข้ารับเลือกตั้งหรือเสนอชื่อสมาชิกอื่นเพื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร
2 ถูกเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้ง และหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร
3 ออกเสียงลงมติ เสนอให้ลงมติ รับรองข้อเสนอที่สมาชิกอื่นเสนอสมาชิกสามัญลง
คะแนนได้ 1 เสียง

หน้าที่ของสมาชิก
สมาชิกของสมาคม นอกจากมีหน้าที่ประการอื่นตามข้อบังคับนี้แล้วย่อมมีหน้าที่โดยทั่วไป มีดังนี้

1 ช่วยส่งเสริมเกียรติภูมิของสมาคม
2 ช่วยส่งเสริมให้มีการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
3 ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนข้อบังคับของสมาคม

ความสิ้นสุดของสมาชิกภาพ
สมาชิกภาพแห่งสมาชิกสิ้นสุดเมื่อ

1 ตาย
2 ลาออก โดยแจ้งเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการบริหาร
3 เป็นบุคคลล้มละลาย
4 เป็นบุคคลสาปสูญตามคำสั่งของศาล
5 เป็นบุคคลไร้ความสามารถ
6 คณะกรรมการบริหารมีมติให้สมาชิกผู้นั้นพ้นจากสมาชิกภาพด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ในกรณีที่ปรากฏอย่างชัดแจ้งอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
6.1 ประพฤติตนให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่สมาคม และ/หรือเป็นที่รังเกียจของสังคม
6.2 ละเมิดระเบียบหรือข้อบังคับของสมาคมโดยเจตนาหรือเมื่อได้รับคำเตือน
เป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการบริหารและ ยังกระทำอยู่อีก
7 เมื่อสถานภาพสิ้นสุดลงและมิได้ทำการต่ออายุสมาชิกก่อนวันหมดอายุที่ระบุในบัตรสมาชิก

สมาชิกใดหมดสภาพความเป็นสมาชิกภาพจะยกเอาสาเหตุการนั้นมาอ้างเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากสมาคมหรือจากคณะกรรมการบริหารประการใดหาได้ไม่

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครสมาชิก

สมาชิกใหม่

  1. แบบฟอร์มการสมัครสมาชิก
  2. สำเนาบัตรประชาชน
  3. เอกสารหลักฐานการชำระค่าสมาชิก

ต่ออายุสมาชิก

  1. ใบตอบรับ หรือแบบฟอร์มการสมัครสมาชิก
  2. สำเนาบัตรประชาชน
  3. เอกสารหลักฐานการชำระค่าสมาชิก

 ดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิก/ต่ออายุสมาชิก

*** หมายเหตุ กรุณากรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มการสมัครให้ครบถ้วน เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวท่าน และจัดส่งเอกสารมายัง E-mail: member@theiiat.or.th fax : 02-712-9128

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์