สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสตท.

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสตท.

สิทธิประโยชน์ของสมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบภายใน
1 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ ประจำไตรมาส (ส่งทางอีเมล์)
2 จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ 
3 เป็นแหล่งกลางในการเผยแพร่ผลงานข้อคิดเห็นของสมาชิกให้กว้างขวางออกไปเพื่อที่จะเป็นการยกระดับวิชาชีพ
4 ได้รับสิทธิอันพึงมีจากการที่สมาคมจะไปเป็นสมาชิกกับสถาบันวิชาชีพในต่างประเทศ
5 ได้รับส่วนลดในการเข้ารับการสัมมนาและกิจกรรมต่าง ๆ ที่สมาคมจัดขึ้น

**กรณีเป็นสมาชิกวิสามัญประเภทสถาบันมีสิทธิส่งพนักงานของสถาบันเข้ารับการสัมมนาและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้ครั้งละไม่เกิน 10 คนและมีสิทธิได้รับส่วนลดทุก คนเช่นเดียวกับสมาชิกสามัญ

6 ใช้สถานที่ของสมาคมตามวัตถุประสงค์ของสมาคมแต่ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการใช้สถานที่ของ สมาคม
7 ติดต่อกับสมาคมรวมตลอดถึงการสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นต่อคณะกรรมการ ตามวัตถุประสงค์ของสมาคม
8 ร้องขอต่อคณะกรรมการบริหาร เพื่อตรวจทะเบียน เอกสารการบัญชี หรือทรัพย์สินของสมาคมได้ในเวลาอันควร
9 การขอเพิ่มวาระการประชุมใหญ่ ให้เสนอเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาในที่ประชุมแต่ต้องมีสมาชิกลงชื่อรับรองข้อเสนอไม่น้อยกว่า 10 คน
10 สมาชิก 1 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 50 คน ทำหนังสือโดยลงลายมือชื่อไว้ทุกคนยื่นต่อ คณะกรรมการบริหาร เพื่อเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้ แต่ต้องแสดงเหตุผลอันไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของสมาคมที่จะ จัดให้มีประชุมใหญ่เป็นกรณีพิเศษไว้ในหนังสือที่ยื่นด้วย
11 สมาชิกข่าวสารวิชาชีพตรวจสอบภายใน ซึ่งเป็นนักศึกษา เมื่อแจ้งจบการศึกษาและประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิก ของสมาคมฯ ในปีแรกที่แจ้งจบการศึกษา จะได้รับส่วนลดสมาชิกสามัญในอัตรา 10%

สิทธิของสมาชิกสามัญในที่ประชุมใหญ่มีดังนี้
1 สมัครเข้ารับเลือกตั้งหรือเสนอชื่อสมาชิกอื่นเพื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริหาร
2 ถูกเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตั้ง และหรือแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหาร
3 ออกเสียงลงมติ เสนอให้ลงมติ รับรองข้อเสนอที่สมาชิกอื่นเสนอสมาชิกสามัญลง
คะแนนได้ 1 เสียง

หน้าที่ของสมาชิก
สมาชิกของสมาคม นอกจากมีหน้าที่ประการอื่นตามข้อบังคับนี้แล้วย่อมมีหน้าที่โดยทั่วไป มีดังนี้

1 ช่วยส่งเสริมเกียรติภูมิของสมาคม
2 ช่วยส่งเสริมให้มีการดำเนินการตามวัตถุประสงค์
3 ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนข้อบังคับของสมาคม

ความสิ้นสุดของสมาชิกภาพ
สมาชิกภาพแห่งสมาชิกสิ้นสุดเมื่อ

1 ตาย
2 ลาออก โดยแจ้งเป็นหนังสือต่อคณะกรรมการบริหาร
3 เป็นบุคคลล้มละลาย
4 เป็นบุคคลสาปสูญตามคำสั่งของศาล
5 เป็นบุคคลไร้ความสามารถ
6 คณะกรรมการบริหารมีมติให้สมาชิกผู้นั้นพ้นจากสมาชิกภาพด้วย คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ในกรณีที่ปรากฏอย่างชัดแจ้งอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
6.1 ประพฤติตนให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่สมาคม และ/หรือเป็นที่รังเกียจของสังคม
6.2 ละเมิดระเบียบหรือข้อบังคับของสมาคมโดยเจตนาหรือเมื่อได้รับคำเตือน
เป็นลายลักษณ์อักษรจากคณะกรรมการบริหารและ ยังกระทำอยู่อีก
7 เมื่อสถานภาพสิ้นสุดลงและมิได้ทำการต่ออายุสมาชิกก่อนวันหมดอายุที่ระบุในบัตรสมาชิก

สมาชิกใดหมดสภาพความเป็นสมาชิกภาพจะยกเอาสาเหตุการนั้นมาอ้างเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากสมาคมหรือจากคณะกรรมการบริหารประการใดหาได้ไม่

ประเภทสมาชิก
1. สามัญรายปี 1,070 บาท

2. สามัญราย 5 ปี 4,280 บาท

3. สมาชิกตลอดชีพ 16,050 บาท


สมาชิกสามัญ: ผู้ที่ทำงานตรวจสอบภายในหรือผู้ที่เคยทำงานหรือเคยบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน รวมถึงผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภานใน (โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา)

-------------------------
4. สมทบรายปี 428 บาท
(สมาชิกสบทบ: นิสิตนักศึกษาและผู้ประกอบวิชาชีพอื่น รวมถึงบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจจะเรียนรู้ในวิชาชีพตรวจสอบภายใน

------------------------
5.สมัครสมาชิกวิสามัญรายปี 10,700 บาท (หน่วยงาน/องค์กร/บริษัท)
 สมาชิกวิสามัญ: สมาชิกที่เป็นนิติบุคคลซึ่งมีผู้ประกอบวิชาชีพตรวจสอบภายในอยู่ในสังกัด รวมถึงนิติบุคคลที่สนใจและ/หรือมีส่วนช่วยสนับสนุนวิชาชีพตรวจสอบภายใน

เอกสารใช้ประกอบการสมัครสมาชิก (ครั้งแรก)


- ใบสมัครสมาชิก
- สำเนาบัตรประชาชน
- หนังสือรับรองการทำงาน จากผู้บังคับบัญชา

1.ระเบียบ ว่าด้วย การรับสมัครสมาชิกของสมาคมฯ

2.คุณสมบัติและค่าบำรุงสมาคมของสมาชิกแต่ละประเภท

3.ใบสมัครสมาชิก (ประเภทบุคคล)

4.ใบสมัครสมาชิกวิสามัญ (ประเภทองค์กรนิติบุคล)

5.แบบแจ้งการต่ออายุสมาชิก

*** หมายเหตุ กรุณากรอกข้อมูลลงแบบฟอร์มการสมัครให้ครบถ้วน เพื่อสิทธิประโยชน์ของตัวท่าน และจัดส่งเอกสารมายัง E-mail: [email protected] fax : 02-712-9128

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์