บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้จัดการส่วนฝ่ายปฏิบัติการ

บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จำกัด (มหำชน) TSFC Securities Public Company Limited

 รับสมัครงำน ตำ แหน่ง : ผู้จัดกำรส่วนฝ่ายปฏิบัติการ

คุณสมบัติผู้สมัคร :

 จบการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป เพศหญิง หรือชาย อายุไม่เกิน 40 ปี

 มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการหลักทรัพย์ หรือปฏิบัติการสินเชื่อไม่น้อยกว่า 4 ปี

 มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์และการ Settlement เป็นอย่างดี

 มี ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ, ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ Microsoft office ที่เป็น version ปัจจุบัน / internet อุปกรณ์สานักงานอื่น ๆ

 มีบุคลิกภาพที่ดี / มีความเป็นผู้นา มีมนุษย์สัมพันธ์สามารถติดต่อกับลูกค้าหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ งานสามารถลุล่วงได้ดี ไม่มีประวัติด้านการคอร์รัปชั่น

ท่านใดสนใจโปรดติดต่อ ส่วนงานทรัพยากรบุคคล บริษัทหลักทรัพย์ เพื่อธุรกิจหลักทรัพย์ จากัด (มหาชน) TSFC Securities Public Company Limited 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชัน้ 10 ถนนเพลนิ จิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02 263-0666 ต่อ 360 E-mail: personel@tsfc.co.th Or Kobkua@tsfc.co.th

โพสต์เมื่อ :
2559-03-31
 1523
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์