บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

 มีความประสงค์จะรับสมัครงาน ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ

1. หัวหน้าส่วนตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา

 หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วางแผน ปฏิบัติงานและควบคุมงานตรวจสอบภายใน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

• สรุปผลการตรวจสอบเบื้องต้นให้ผู้รับการตรวจสอบรับทราบ

• จัดทำรายงานตรวจสอบนำเสนอต่อผู้บริหารงานตรวจสอบภายใน

 •ติดตามและสอบทานผลการตรวจสอบตามเวลาที่กำหนดรวมทั้งร่างรายงานผลการติดตาม

 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 คุณสมบัติที่ต้องการ

 เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านงานตรวจสอบภายใน , IT Audit , ตรวจสอบบัญชี ฯลฯ

ความสามารถและคุณสมบัติพิเศษที่ต้องการ

 •ผ่านการตรวจสอบธุรกิจอุตสาหกรรม พิจารณาพิเศษ

 •สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

 •มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 •ศึกษาข้อมูลการตรวจสอบครั้งก่อนเพื่อร่วมจัดเตรียมแนวการตรวจสอบเบื้องต้น

 •ร่วมประชุมเปิดงานตรวจสอบพร้อมทั้งสำรวจเบื้องต้นเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบ

 •ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ โดยนำระบบ IT เข้ามาช่วยในการตรวจสอบ

•สรุปผลและจัดทำร่างรายงานผลการตรวจสอบ

•ติดตามและสอบทานผลการตรวจสอบตามเวลาที่กำหนดรวมทั้งร่างรายงานผลการติดตาม

 คุณสมบัติที่ต้องการ

 เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบัญชี และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 ประสบการณ์ 1-3 ปี ด้านงานตรวจสอบภายใน , IT Audit , ตรวจสอบบัญชี ฯลฯ

 ความสามารถและคุณสมบัติพิเศษที่ต้องการ

•ผ่านการตรวจสอบธุรกิจอุตสาหกรรม พิจารณาพิเศษ

 •สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

•มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี

สนใจติดต่อ ส่งหลักฐานการสมัครงาน พร้อมแนบรูปถ่ายปัจจุบันจำนวน 1 รูปมาที่ E-Mail: kitipong@sritranggroup.com

เบอร์ติดต่อ 02-207-4500 ต่อ 2203

 827
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์