Officer - Internal Audit Secretary / เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานตรวจสอบ KTB

Officer - Internal Audit Secretary

 เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานตรวจสอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. นัดหมายการประชุมภายในหน่วยงานและคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมทั้งจัดทำรายงานการประชุม

2. สนับสนุน/ติดตามดูแลตารางงานผู้บังคับบัญชาและสนับสนุนงานผู้ตรวจสอบภายใน พร้อมทั้งประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบ

3. จัดเตรียมข้อมูลให้กับผู้ตรวจสอบภายนอก คือ ธนาคารแห่งประเทศไทย, ธนาคารกรุงไทย, ผู้ตรวจสอบภายนอก เพื่อให้การดำเนินงานด้านการตรวจสอบเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

4. จัดทำ/วางแผนงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ดูแลและควบคุมค่าใช้จ่ายของหน่วยงานตรวจสอบภายในทั้งหมดให้เป็นไปตามงบประมาณประจำปีของบริษัท

5. จัดทำ/รวบรวมข้อมูลเพื่อการตรวจสอบจากหน่วยงาน MIS ให้กับผู้ตรวจสอบภายนอก และเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลสนับสนุนในการปฏิบัติงานตรวจสอบ

คุณสมบัติ

- วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์งานด้านเลขานุการอย่างน้อย 2 ปี สามารถจัดทำงานเอกสาร/รายงาน และมีความรู้ด้านงานบริหารสำนักงาน

- สามารถเจรจาต่อรอง ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

- มีความละเอียดรอบคอบ, มีมนุษยสัมพันธ์, กระตือรือร้น และรักษาความลับได้

- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และ Internet

- สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ในระดับปานกลาง - หากมีความรู้โปรแกรมสำเร็จรูปด้านการตรวจสอบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจติดต่อ:

Krungthai Card Public Co.,Ltd.

UBC II Building, Fl. 14Office  +662 828 5093

 1079
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์