ผู้ตรวจสอบภายในที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

ผู้ตรวจสอบภายในที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

คำตอบ โดยรวมแล้ว ผู้ตรวจสอบภายในที่ดีควรมีคุณสมบัติคือ
1. มีทัศนคติที่เที่ยงธรรม ( Objectivity )
ผู้ตรวจสอบภายในควรมีทัศนคติในการปฺฏิบัติงา
นตรวจสอบอย่างเที่ยงธรรม โดยยึดหลักการและความเชื่อของตนอย่างสุจริตใจ
2. ความรู้ ทักษะ และมนุษยสัมพันธ์ของผู้ตรวจสอบภายใน ( Knowledge , Skill and Human Relationship )
ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาความรู้ให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา ต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ ( Continuing Education ) ต้องใช้มนุษย์สัมพันธ์เพื่อสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างดีมี ประสิทธิผล และปฏิบัติงานโดยเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะต้องปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวังรอบคอบเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพ ( Due Professional Care ) รวมทั้งต้องมีความสามารถที่จะใช้เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์และไอทีสมัยใหม่ เข้ามาช่วยในการปฏิบัติงานตรวจสอบ นอกจากนี้ผู้ตรวจสอบภายในควรใช้วิธีการตรวจสอบสมัยใหม่ เช่น การตรวจสอบโดยใช้แนวทางการประเมินความเสี่ยง ( Risk Base Approach Audit ) หรือ การตรวจสอบแบบมีส่วนร่วม ( Participative Audit ) เป็นต้น

โพสต์เมื่อ :
2559-04-01
 11605
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์