การตอบสนองความเสี่ยง ( Risk Response ) คืออะไร มีวิธีการอย่างไร ( คำถามจาก Internet )

การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิด ขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่
การตอบสนองความเสี่ยง ( Risk Response ) คืออะไร มีวิธีการอย่างไร ( คำถามจาก Internet )

คำตอบ การตอบสนอง ความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิด ขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่
วิธีการที่ใช้ในปัจจุบัน คือ
1. การหลีกเลี่ยงความเสี่ยง ( Risk Avoidance ) คือการหลีกเลี่ยงหรือหยุดการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น    งานส่วนใดที่องค์กรไม่ถนัด    อาจหลีกเลี่ยงหรือหยุดการทำงานในส่วนนั้น และอาจใช้การ Outsource แทน
2. การลดความเสี่ยง ( Risk Reduction ) คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน    โดยการจัดให้มีระบบการควบคุมต่างๆเพื่อป้องกัน    หรือค้นพบความเสี่ยงอย่างเหมาะสมทันเวลา
3. การแบ่งความเสี่ยง ( Risk Sharing ) คือการลดโอกาสที่จะเกิดหรือลดผลกระทบ หรือลดทั้งสองส่วน    โดยการหาผู้ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยง เช่น การทำประกันต่างๆ
4. การยอมรับความเสี่ยง ( Risk Acceptance ) คือการไม่ต้องทำสิ่งใดเพิ่มเติมเนื่องจากมีความเห็นว่าความเสี่ยงมีโอกาสที่ จะเกิดขึ้นน้อย    และผลกระทบจากการเกิดก็น้อยด้วย

โพสต์เมื่อ :
2559-04-01
 9322
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์