ข้อควรพิจารณาในการตรวจสอบเรื่องการดำเนินงานต่อเนื่องของกิจการในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน

แปลและเรียบเรียงโดย จันทิภา เดชณรงค์, CIA Senior Internal Control Coordinator, Ford Operations (Thailand) Co. Ltd. ตีพิมพ์ลงในจุลสาร สตท. ฉบับที่ 58 (ประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2553)

ตอนที่ 1

ข้อควรระวังนี้ได้นำมาพูดโดยเจ้าหน้าที่ของ คณะกรรมการการตรวจสอบและการบริการให้ความเชื่อมั่น (IAASB) เพื่อให้ผู้สอบบัญชีระมัดระวังในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาการใช้ข้อสมมติฐานเรื่องการดำเนินงานต่อเนื่องของกิจการ  ในการจัดทำงบการเงินในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  ผู้บริหารซึ่งต้องรับผิดชอบเรื่องการกำกับดูแลกิจการ และผู้ที่ต้องรับผิดชอบเรื่องการกำกับดูแลกิจการ  และผู้สอบบัญชี  จะเผชิญปัญหาท้าทายในการประเมินผลกระทบจากวิกฤตทางเครดิต  และเศรษฐกิจขาลงที่มีต่อความสามารถของกิจการที่จะดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและผลกระทบเหล่านี้ที่มีต่อองค์กรจะต้องมีคำอธิบาย หรืออีกนัยหนึ่งสะท้อนให้เห็นในงบการเงิน


ในขณะที่มีข้อควรระวังเรื่องการปฏิบัติของผู้สอบบัญชี  "ความท้าทายในการตรวจสอบมูลค่ายุติธรรมในการประเมินทางบัญชีในสภาพแวดล้อมทางการตลาดในปัจจุบัน (ตุลาคม 2551)"  อ้างอิงถึงการดำเนินงานต่อเนื่องในแง่ผลกระทบต่อการตีราคาในตลาดที่มีสภาพคล่อง  ข้อควรระวังนี้ได้ระบุถึงประเด็นที่กว้างกว่าประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชีของกิจการในทุกอุตสาหกรรมและทุกขนาดกิจการ  ในขณะที่ข้อควรระวังนี้อ้างถึงหลักเกณฑ์ที่มีใน มาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศ  ฉบับที่ 570  ส่วนมาตรฐานการสอบบัญชีระหว่างประเทศอื่นๆ มีข้อกำหนดและแนวทางที่จะช่วยให้ผู้สอบบัญชีจัดการกับประเด็นอื่นๆ ซึ่งอาจต้องให้ความสนใจเฉพาะเจาะจงสำหรับในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน  เช่น เรื่องการตีมูลค่าสินค้าคงเหลือ และหนี้สงสัยจะสูญ


ข้อควรระวังนี้ไม่ได้รวมเรื่องที่เฉพาะเจาะจงสำหรับอุตสาหกรรม หรือ ขอบเขตอำนาจศาล(jurisdictions)  ทั้งสองอย่างนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะบรรยายต่อไป  รัฐบาลตอบสนองต่อวิกฤตอย่างมั่นคงแต่แตกต่างวิธี  ดังนั้นในบางครั้งขอบเขตอำนาจศาลที่มีแง่มุมเรื่องความมีอยู่ของเครดิต  อาจจะได้รับการแก้ไข  ในขณะที่ขอบเขตอำนาจศาลอื่นอาจทำให้เกิดความยุ่งยากอย่างต่อเนื่อง  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่กระทบต่อรัฐบาลอาจจะแตกต่างกันไปในขอบเขตอำนาจศาล  คล้ายๆ กันรัฐบาลจะพิจารณาความช่วยเหลืออุตสาหกรรมที่แน่นอน ที่มีลักษณะมีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่อเรื่องที่จะบรรยายต่อไปในข้อควรระวังนี้  ยิ่งกว่านั้น  ผลกระทบจากวิกฤตการณ์ทางเครดิตและเศรษฐกิจขาลงมีลักษณะแตกต่างกันขึ้นอยู่อุตสาหกรรมและขอบเขตอำนาจศาล
(อ่านเพิ่มเติมได้จากเอกสารแนบ) Considerationsinmonitoring(1).pdf

โพสต์เมื่อ :
2559-04-27
 2048
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์