CIA Certification

CIA Certification

2019 Certified Internal Auditor® (CIA®) Exam

ทำไมถึงเปลี่ยนแปลง

เพื่อให้แน่ใจว่าเนื้อหาในการสอบ CIA ทั้งสามส่วนยังคงเป็นปัจจุบันและถูกต้อง CIA ได้ทำการศึกษาวิเคราะห์งานทั่วโลกเพื่อกำหนดความรู้ทักษะและความสามารถที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ผลการศึกษาชี้ให้เห็นความจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรการสอบเพื่อให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการของวิชาชีพการตรวจสอบภายในทั่วโลก

ภาษาที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มในปี 2020 และ 2021


CIA Exam เปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง

CIA EXAM IS CHANGING IN 2019


การสอบ CIA ที่มีการเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เดือนมกราคม 2019 แบบภาษาอังกฤษเท่านั้น แต่สำหรับการสอบภาษาไทยที่จะมีการเปลี่ยนใหม่เป็นเวอร์ชัน 2019 จะทำให้การสอบภาษาไทยเวอร์ชัน 2018 ไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2020 สามารถดูรายละเอียดหลักสูตรการสอบด้านล่าง

2019 CIA Exam: คู่มือการเปลี่ยนแปลงและหลักสูตรการสอบคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบ

ผู้มีสิทธิ์สอบจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 1. บุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารความเสี่ยง  การควบคุมภายใน การสอบบัญชี   ฯลฯ  อย่างน้อย 2 ปี  
 2. บุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า และมีประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี ฯลฯ  อย่างน้อย 1 ปี
 3. บุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาระดับอนุปริญญา จะต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่ เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน  การสอบบัญชี ฯลฯ  อย่างน้อย 5 ปี
 4. หากการศึกษาต่ำกว่าระดับอนุปริญญา จะต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี ฯลฯ  อย่างน้อย 7 ปี
 5. เป็นนักศึกษาเต็มเวลาในสาขาใดก็ได้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายหรือต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้ว 12 เทอม

    สำหรับผู้ที่ยังเรียนไม่จบ หากสอบผ่าน IIA จะยังไม่ออกประกาศนียบัตรให้จนกว่าจะมีคุณสมบัติครบถ้วน

    ตามคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแบบบุคคลทั่วไป

 1. เป็นอาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาและทำหน้าที่สอนอยู่ในปัจจุบัน 

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับการสอบครั้งแรก

 • บุคคลทั่วไป
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  • ใบทรานสคริปต์หรือใบปริญญาบัตร พร้อมสำเนาเซ็นรับรอง
  • CBT Application Form
  • Experience Verification ใบรับรองประสบการณ์ทำงาน ซึ่งมีลายเซ็นรับรองโดยผู้บังคับบัญชา
  • Character Reference Form ใบรับรองความประพฤติ ซึ่งมีลายเซ็นรับรองของผู้บังคับบัญชา หรือ

                ผู้ถือวุฒิบัตรใด ๆ ของ IIA

 • อาจารย์ประจำ
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • CBT Application Form
 • Professor Status Form ใบรับรองสถานภาพอาจารย์ประจำ ซึ่งมีลายเซ็นรับรองโดยคณบดีและมีตราประทับของมหาวิทยาลัย                    
 • Character Reference Form รับรองโดยคณบดี หรือ CIA
 • หนังสือรับรองสถานภาพอาจารย์ประจำจากมหาวิทยาลัยที่สังกัดในกระดาษหัวจดหมายของมหาวิทยาลัย ซึ่งระบุรายชื่อวิชาที่สอน และกำหนดการสอน โดยมีคณบดีเป็นผู้รับรอง

สำหรับการสอบครั้งต่อไป

        ผู้สมัครสอบ กรอกเฉพาะ CBT Reapplication Form ส่งอีเมลมายังสมาคมฯ พร้อมหลักฐานการโอนเงินเท่านั้น

        สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์นักศึกษาหรืออาจารย์ประจำที่นำส่ง Full-Time Student/Professor Status แก่สมาคมฯ จะมีอายุ 180 วันนับจากวันที่ที่ปรากฎในแบบฟอร์ม หากครบกำหนด นักศึกษา/ อาจารย์ประจำจะต้องนำส่งแบบฟอร์มฉบับใหม่เพื่อใช้สิทธิ์รับส่วนลด    

หมายเหตุ : ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลจะต้องแนบใบจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลมาด้วย

คู่มือการเตรียมตัวสอบ

Self learning :

 • Gliem Publication
 • CIA Learning System
 • Wiley CIA Preparation

Preparation Course :

 • สตท.
 • สภาวิชาชีพบัญชี
 • ชมรมธนาคารไทย

1. แบบฟอร์มสำหรับผู้ที่สอบครั้งแรก

     -  Exam Application Form

     -  Character Reference

     -  Experience Verification Form

2. แบบฟอร์มสำหรับผู้ที่เคยสอบแล้ว

     -  Exam  Re-Application Form

3.  แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาและอาจารย์เพื่อขอสิทธิ์ส่วนลด

     -  University Student / Professor Registration Form  

4.คู่มือการสอบวุฒิบัตรสากล (CIA)

      - Certified Internal Auditor – CIA

        Link: อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

5. ส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงินมาที่ อีเมล์ academic@theiiat.or.th

6. คู่มือขั้นตอนการสอบวุฒิบัตรสากลด้วยระบบคอมพิวเตอร์

    - ขั้นตอนการสอบวุฒิบัตรสากล-ภาษาอังกฤษ

    - ขั้นตอนการสอบวุฒิบัตรสากล-ภาษาไทย

7. การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของโปรแกรม CIA และการสอบซ้ำในแต่ละ Part  New !! <<คลิก
    ระยะเวลาโปรแกรมสอบ CIA แบบ 3 Parts ได้มีการปรับจาก 4 ปีเป็น 3 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ผู้สมัครสอบต้องดำเนินการสอบ CIA ให้ครบทั้ง 3 Parts โดยผู้สมัครที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมก่อนวันที่ 1 กันยายน 2562 จะมีระยะเวลาโปรแกรม 4 ปี สำหรับผู้สมัครที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 จะมีระยะเวลาโปรแกรม 3 ปี และผู้สมัครสามารถขอต่ออายุได้อีกหนึ่งปี
    นอกจากนี้ การสอบซ้ำในแต่ละ Part ระยะเวลาที่รอเพื่อทำการสอบซ้ำนั้นจะลดลงจาก 90 วันเป็น 60 วัน **ผู้สมัครสามารถสอบซ้ำได้หลังจากรอ 60 วัน เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562**

โพสต์เมื่อ :
2559-04-27
 89538
ผู้เข้าชม

Highlight IIAT Annual Conference 2019

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์