CIA Certification

CIA Certification

2019 Certified Internal Auditor® (CIA®) Exam

CIA Exam เปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง


                   
2019 CIA Exam: คู่มือการเปลี่ยนแปลงและหลักสูตรการสอบ

                     2022 Certification CANDIDATE HANDBOOK ฉบับภาษไทย

การเปลี่ยนแปลงระยะเวลาของโปรแกรม CIA และการสอบซ้ำในแต่ละ Part
    ระยะเวลาโปรแกรมสอบ CIA แบบ 3 Parts ได้มีการปรับจาก 4 ปีเป็น 3 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ผู้สมัครสอบต้องดำเนินการสอบ CIA ให้ครบทั้ง 3 Parts โดยผู้สมัครที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมก่อนวันที่ 1 กันยายน 2562 จะมีระยะเวลาโปรแกรม 4 ปี สำหรับผู้สมัครที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562 จะมีระยะเวลาโปรแกรม 3 ปี และผู้สมัครสามารถขอต่ออายุได้อีกหนึ่งปี
    นอกจากนี้ นโยบายการสอบใหม่ของ IIA กำหนดให้การสอบในแต่ละ Part จะสามารถทำการสอบได้ไม่เกิน 8 ครั้งต่อ 1 Part และระยะเวลาที่รอเพื่อทำการสอบซ้ำนั้นจะลดลงจาก 60 วันเป็น 30 วัน **ผู้สมัครสามารถสอบซ้ำได้หลังจากรอ 30 วัน เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565**


*หมายเหตุ* ราคาที่แสดงจะเป็นราคา เหรียญสหรัฐ (USD)


คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  1. บุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารความเสี่ยง  การควบคุมภายใน การสอบบัญชี   ฯลฯ  อย่างน้อย 2 ปี  
  2. บุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า และมีประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี ฯลฯ  อย่างน้อย 1 ปี
  3. บุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาระดับอนุปริญญา จะต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่ เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน  การสอบบัญชี ฯลฯ  อย่างน้อย 5 ปี
  4. หากการศึกษาต่ำกว่าระดับอนุปริญญา จะต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี ฯลฯ  อย่างน้อย 7 ปี
  5. เป็นนักศึกษาเต็มเวลาในสาขาใดก็ได้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายหรือต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้ว 12 เทอม

    สำหรับผู้ที่ยังเรียนไม่จบ หากสอบผ่าน IIA จะยังไม่ออกประกาศนียบัตรให้จนกว่าจะมีคุณสมบัติครบถ้วนตามคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแบบบุคคลทั่วไป

  1. เป็นอาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาและทำหน้าที่สอนอยู่ในปัจจุบัน 

เอกสารประกอบการสมัคร

1. แบบฟอร์มสำหรับการสมัครเปิดโปรแกรมการสอบ

     -  Exam Application Form 

     - หลักฐานสำหรับ Upload Document ในระบบ CCMS  
            1. หลักฐานยืนยันตัวตน (Proof of Identification)
            2. หลักฐานด้านการศึกษา (Proof of Education)

   
- กรอกข้อมูลในระบบ CCMS (ไม่มีแบบฟอร์ม)
            3. หลักฐานด้านประสบการณ์ทำงาน (Proof of Experience)
            4. หลักฐานรับรองบุคคล (Proof of Character)

2. แบบฟอร์มสำหรับผู้ที่เคยสมัครสอบ

     -  Exam  Re-Application Form

3.  แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาและอาจารย์เพื่อขอสิทธิ์ส่วนลด

     -  University Student / Professor Registration Form  

         Link: อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

4. เมื่อสมัครที่ระบบ CCMS เรียบร้อยแล้วให้ส่งแบบฟอร์มการสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงินมาที่ อีเมล์ [email protected]
    (หลักฐานอื่นๆ ให้อัพโหลดด้วยตนเองในระบบ CCMS)

     
บัญชีออมทรัพย์ “สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย”
        ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาซอยทองหล่อ  เลขที่บัญชี 255-1-15539-5
        ธนาคารธนชาต        สาขาทองหล่อ       เลขที่บัญชี 916-200-1813

5. คู่มือขั้นตอนการสอบวุฒิบัตรสากลด้วยระบบคอมพิวเตอร์

    - ขั้นตอนการสอบวุฒิบัตรสากล-ภาษาอังกฤษ

    - ขั้นตอนการสอบวุฒิบัตรสากล-ภาษาไทย

**ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 การยกเลิกการสอบและการกำหนดเวลาใหม่ที่ถูกยกเลิกโดยศูนย์สอบของ Pearson Vue จะถูกยกเว้นค่าธรรมเนียมโดยอัตโนมัติ ผู้สมัครสามารถยกเลิกหรือกำหนดเวลาการนัดหมายการสอบใหม่ได้โดยโทรหา PearsonVUE โดยตรงหรือเลือก“ เข้าถึง PearsonVUE” ผ่านโปรไฟล์ CCMS

** สมาชิกสามารถสมัครสอบ CIA ได้ทั้งปี !!  มีสอบหลายภาษารวมทั้งภาษาไทย !!

*** รายงานคะแนนสอบ ประมาณ 24 ชั่วโมงหลังจากทำข้อสอบเสร็จจะได้รับอีเมลที่ระบบสร้างขึ้นเพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีคะแนนสอบแล้ว นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบคะแนนทางออนไลน์ได้โดยลงชื่อเข้าใช้โปรไฟล์ CCMS แล้วเลือก“ Access Pearson VUE” จากนั้นเลือก“ View Score Reports

**** สำหรับผู้ที่สอบได้รับวุฒิบัตรสากล ปัจจุบันทาง IIA ให้ดาวน์โหลดใบวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้เองที่ระบบ CCMS

หากมีข้อสงสัยใดๆเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
โทร 02-712-9124-7 ต่อ 109 ฝ่ายกิจการต่างประเทศและวุฒิบัตร

โพสต์เมื่อ :
2559-04-27
 140137
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์