CIA Certification

CIA Certification

CIA EXAM IS CHANGING IN 2019

  อ่านรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการสอบ CIA เพิ่มเติม

IIA  CERTIFICATION PROGRAM

Certified Internal Auditor – CIA

CIA  คืออะไร

CIA  หมายถึง ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน ซึ่งผู้ที่ต้องการรับประกาศนียบัตรนี้จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และความเข้าใจในงานตรวจสอบภายใน  ความเสี่ยง และเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันของผู้สอบ 

 

เนื้อหาการสอบ

การสอบจะแบ่งออกเป็น 3  Parts  

Part 1 –  Internal Audit Basics   (ความรู้พื้นฐานงานตรวจสอบภายใน)  

เนื้อหาเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในสากล  หลักการของการควบคุมภายใน และความเสี่ยง รวมถึงเครื่องมือและเทคนิคในการปฎิบัติงานตรวจสอบภายใน  

 

Part 2 – Internal Audit Practice  (การปฎิบัติงานตรวจสอบภายใน)

เนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายในทั้งในบทบาทเชิงกลยุทธ์และการดำเนินงานของผู้ตรวจสอบภายใน   การกำหนดแผนการตรวจสอบภายในจากความเสี่ยง  และการปฎิบัติงานตรวจสอบภายในในแต่ละงาน (การวางแผน  การกำกับดูแล การสื่อสารผลการปฎิบัติงาน และการติดตามประเมินผล)  รวมไปถึงการจัดการความเสี่ยงจากการทุจริต และการควบคุม 

 

Part 3 – Internal Audit Knowledge Elements    (องค์ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน)

เนื้อหาการสอบเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ  จรรยาบรรณทางธุรกิจ  การบริหารความเสี่ยง โครงสร้างองค์กร ซึ่งรวมถึงกระบวนการทางธุรกิจ ความเสี่ยง การสื่อสาร การบริหาร หลักการความเป็นผู้นำ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ  การบริหารจัดการด้านการเงิน และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในระดับสากล

 

ข้อสอบ

ข้อสอบเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก  มีจำนวนและระยะเวลาการทำสอบดังนี้

 

PART

จำนวน

ระยะเวลา

Part 1 Internal Audit Basics  

125 ข้อ

150 นาที

Part 2 Internal Audit Practice 

100 ข้อ

120 นาที

Part 3 Internal Audit Knowledge Elements   

100 ข้อ

120 นาที

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบ

ผู้มีสิทธิ์สอบจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 1. บุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารความเสี่ยง  การควบคุมภายใน การสอบบัญชี   ฯลฯ  อย่างน้อย 2 ปี  
 2. บุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า และมีประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี ฯลฯ  อย่างน้อย 1 ปี
 3. บุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาระดับอนุปริญญา จะต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่ เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน  การสอบบัญชี ฯลฯ  อย่างน้อย 5 ปี
 4. หากการศึกษาต่ำกว่าระดับอนุปริญญา จะต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี ฯลฯ  อย่างน้อย 7 ปี
 5. เป็นนักศึกษาเต็มเวลาในสาขาใดก็ได้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายหรือต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้ว 12 เทอม

    สำหรับผู้ที่ยังเรียนไม่จบ หากสอบผ่าน IIA จะยังไม่ออกประกาศนียบัตรให้จนกว่าจะมีคุณสมบัติครบถ้วน

    ตามคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแบบบุคคลทั่วไป

 1. เป็นอาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาและทำหน้าที่สอนอยู่ในปัจจุบัน

 

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับการสอบครั้งแรก

 • บุคคลทั่วไป
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  • ใบทรานสคริปต์หรือใบปริญญาบัตร พร้อมสำเนาเซ็นรับรอง
  • CBT Application Form
  • Experience Verification ใบรับรองประสบการณ์ทำงาน ซึ่งมีลายเซ็นรับรองโดยผู้บังคับบัญชา
  • Character Reference Form ใบรับรองความประพฤติ ซึ่งมีลายเซ็นรับรองของผู้บังคับบัญชา หรือ

                ผู้ถือวุฒิบัตรใด ๆ ของ IIA

 • อาจารย์ประจำ
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • CBT Application Form
 • Professor Status Form ใบรับรองสถานภาพอาจารย์ประจำ ซึ่งมีลายเซ็นรับรองโดยคณบดีและมี            

                     ตราประทับของมหาวิทยาลัย

 • Character Reference Form รับรองโดยคณบดี หรือ CIA
 • หนังสือรับรองสถานภาพอาจารย์ประจำจากมหาวิทยาลัยที่สังกัดในกระดาษหัวจดหมายของ

มหาวิทยาลัย ซึ่งระบุรายชื่อวิชาที่สอน และกำหนดการสอน โดยมีคณบดีเป็นผู้รับรอง

สำหรับการสอบครั้งต่อไป

        ผู้สมัครสอบ กรอกเฉพาะ CBT Reapplication Form และแฟกซ์มายังสมาคมฯ พร้อมหลักฐานการโอนเงินเท่านั้น

        สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์นักศึกษาหรืออาจารย์ประจำที่นำส่ง Full-Time Student/Professor Status แก่สมาคมฯ จะมีอายุ 180 วันนับจากวันที่ที่ปรากฎในแบบฟอร์ม หากครบกำหนด นักศึกษา/ อาจารย์ประจำจะต้องนำส่งแบบฟอร์มฉบับใหม่เพื่อใช้สิทธิ์รับส่วนลด   

 

หมายเหตุ     ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล  จะต้องแนบใบจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลมาด้วย

คู่มือการเตรียมตัวสอบ

Self learning :

 • Gliem Publication
 • CIA Learning System
 • Wiley CIA Preparation

Preparation Course :

 • สตท.
 • สภาวิชาชีพบัญชี
 • ชมรมธนาคารไทย

1. แบบฟอร์มสำหรับผู้ที่สอบครั้งแรก

     -  Exam Application Form

     -  Character Reference

     -  Experience Verification Form

2. แบบฟอร์มสำหรับผู้ที่เคยสอบแล้ว

     -  Exam  Re-Application Form

3.  แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาและอาจารย์เพื่อขอสิทธิ์ส่วนลด

     -  University Student / Professor Registration Form  

4.คู่มือการสอบวุฒิบัตรสากล (CIA)

      - Certified Internal Auditor – CIA

        Link: อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

5.ส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงินมาที่ อีเมล์ academic@theiiat.or.th

6. คู่มือขั้นตอนการสอบวุฒิบัตรสากลด้วยระบบคอมพิวเตอร์

    - ขั้นตอนการสอบวุฒิบัตรสากล-ภาษาอังกฤษ

    - ขั้นตอนการสอบวุฒิบัตรสากล-ภาษาไทย

โพสต์เมื่อ :
2559-04-27
 64399
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์