CCSA Certification

CCSA Certification

Certification in Control Self-Assessment® (CCSA®) Eligibility Requirements New!! << คลิก

โปรดทราบ :  ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2018 จะไม่รับแอพพลิเคชันสำหรับการสมัครสอบใหม่ CCSA, CFSA และ CGAP

ระยะเวลาการมีสิทธิ์
       ผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโปรแกรม*ก่อนวันที่ 13 สิงหาคม 2561** จะต้องดำเนินการโปรแกรมให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 4 ปี
       ผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติ*หลังวันที่ 13 สิงหาคม 2561** จะต้องดำเนินการตามโปรแกรมให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สำหรับการขยายเวลาโปรแกรมผู้สมัครสอบมีสิทธิ์ขอขยายเวลาโปรแกรมได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 คำขอจะทำผ่านระบบ CCMS เท่านั้น


Certification in Control Self-Assessment (CCSA)

CCSA หมายถึง ประกาศนียบัตรการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรเฉพาะด้านแขนงแรกที่ได้รับการอนุมัติและจัดสอบโดยคณะกรรมการวิชาชีพของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล

โดยจะเป็นการวัดทักษะของผู้ปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จในด้านการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง การวัดความเข้าใจในการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และให้คำแนะนำในการสร้างความคิดริเริ่มสำหรับการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

เนื้อหาของการสอบ

เนื้อหาข้อสอบของ CCSA จะมีขอบเขตเกี่ยวกับสถานการณ์ของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่ง IIA ไม่คาดหวังว่าผู้สอบจะต้องมีความคุ้นเคยกับการควบคุมในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ แต่ผู้สอบควรมีความคุ้นเคยเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมโดยทั่วไปที่จะสามารถนำมาปรับใช้ในกระบวนการทางธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรมได้ เนื้อหาข้อสอบแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
Domain I  :  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ CSA  (5-10%)
Domain II :  โปรแกรม CSA  (15-25%)
Domain III:  ปัจจัยต่าง ๆ ในกระบวนการ  CSA  (15-25 %)
Domain IV:  พฤติกรรมองค์กร และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (10-15%)
Domain V:   การระบุและประเมินความเสี่ยง (15-20%)
Domain VI:  ทฤษฎีการควบคุมและการนำไปใช้ (20-25%)

จำนวนข้อสอบและระยะเวลาการสอบ

ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 115 ข้อ  ระยะเวลาการทำสอบ 2 ชั่วโมง 55 นาที        

 การผ่านการอบรมหลักสูตร Facilitation   หลักสูตรจะต้องมีเนื้อหาดังนี้
 1. เทคนิคในการอำนวยความสะดวก รวมถึงวิธีการกระตุ้นให้กลุ่มมีส่วนร่วม  การให้ข้อมูล และรักษาการสนทนาให้อยู่ภายใต้หัวข้อที่กำหนดได้
 2. เทคนิคการจัดการกับความขัดแย้ง รวมถึงการจัดการกับบุคลากรแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน
 3. เทคนิคการสร้างฉันทามติของกลุ่ม
 4. การขับเคลื่อนกลุ่ม และหรือการตัดสินใจของกลุ่ม
 5. การวางแผน Workshop
 6. การทดลองปฎิบัติหน้าที่ Facilitator ซึ่งรวมการประเมินของกลุ่มหรือผลตอบกลับของผู้เข้าร่วมการอบรม   
 • ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้ในขณะที่คุณสมบัติด้าน Facilitation ยังไม่ครบ อย่างไรก็ตามหากสอบผ่าน จะยังไม่ได้รับประกาศนียบัตรจนกว่าคุณสมบัติจะครบถ้วนสมบูรณ์ 
 • สำหรับ CIA สามารถสมัครสอบ CCSA ได้โดยแสดงหลักฐานว่าตนมีประสบการณ์ด้าน facilitation หรือผ่านการอบรมหลักสูตร facilitation เท่านั้น

คู่มือเตรียมตัวสอบ


เอกสารประกอบการสมัครสอบ
1. แบบฟอร์มสำหรับผู้ที่เคยสมัครสอบ

     -  Exam  Re-Application Form

2. คู่มือการสอบวุฒิบัตรสากล (CCSA)

      - Certification in Control Self-Assessment (CCSA)

Link: อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

3. เมื่อสมัครที่ระบบ CCMS เรียบร้อยแล้วให้ส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงินมาที่ อีเมล์ [email protected]
   
บัญชีออมทรัพย์ “สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย”
        ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   สาขาซอยทองหล่อ   เลขที่บัญชี 255-1-15539-5
        ธนาคารธนชาต          สาขาทองหล่อ        เลขที่บัญชี 024-2-00717-7

  โพสต์เมื่อ :
  2559-04-27
   22855
  ผู้เข้าชม
  สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์