CFSA Certification

CFSA Certification

Certified Financial Services Auditor® (CFSA®) Eligibility Requirements NEW!! <<คลิก

โปรดทราบ :  ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2018 จะไม่รับแอพพลิเคชันสำหรับการสมัครสอบใหม่ CCSA, CFSA และ CGAP

ระยะเวลาการมีสิทธิ์
       ผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโปรแกรม*ก่อนวันที่ 14 สิงหาคม 2561** จะต้องดำเนินการโปรแกรมให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 4 ปี
       ผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติ*หลังวันที่ 14 สิงหาคม 2561** จะต้องดำเนินการตามโปรแกรมให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 สำหรับการขยายเวลาโปรแกรมผู้สมัครสอบมีสิทธิ์ขอขยายเวลาโปรแกรมได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 คำขอจะทำผ่านระบบ CCMS เท่านั้น

Certified Financial Services Auditor (CFSA)

CFSA หมายถึง ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในด้านการบริการการเงิน ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรที่สมาคม ผู้ตรวจสอบภายในสากล ได้จัดทำและออกแบบเพื่อวัดความรู้และความมีประสิทธิภาพในหลักการและการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในในอุตสาหกรรมการให้บริการด้านการเงิน คือ ธุรกิจธนาคาร  ธุรกิจประกัน และธุรกิจหลักทรัพย์   ทั้งนี้ รูปแบบการสอบเปิดโอกาสให้ผู้สอบเลือกสายธุรกิจบริการด้านการเงินที่ตนต้องการได้ระหว่าง 1)  ธุรกิจธนาคาร  2)  ธุรกิจประกัน และ 3)   ธุรกิจหลักทรัพย์

เนื้อหาของการสอบ

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

ส่วนที่ 1  เป็นเนื้อหาภาพรวมเกี่ยวกับธุรกิจการเงิน  มีน้ำหนักข้อสอบ  80%  เนื้อหาประกอบด้วย

Domain I:  การตรวจสอบด้านบริการทางการเงิน  (25-35%)
Domain II:  การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน  (25-35%)
Domain III:  การตรวจสอบกระบวนการให้บริการทางการเงิน  (25-35%)
Domain IV:  สภาพแวดล้อมการกำกับดูแล  (10-20%)

ส่วนที่ 2  เป็นเนื้อหาเน้นเฉพาะประเภทธุรกิจที่ผู้สมัครสอบเลือก  มีน้ำหนัก 20%   คือ

ธุรกิจธนาคาร  :   ผลิตภัณฑ์  กระบวนการ และสภาพแวดล้อมการกำกับดูแล  (20% — Proficiency Level)
ธุรกิจประกัน   :    ผลิตภัณฑ์  กระบวนการ และสภาพแวดล้อมการกำกับดูแล  (20% — Proficiency Level)
ธุรกิจหลักทรัพย์ :   ผลิตภัณฑ์  กระบวนการ และสภาพแวดล้อมการกำกับดูแล  (20% — Proficiency Level)

จำนวนข้อสอบและระยะเวลาการสอบ

ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 115 ข้อ  ระยะเวลาการทำสอบ 2 ชั่วโมง 55 นาที

คู่มือการเตรียมตัวสอบ


เอกสารประกอบการสมัคร
1. แบบฟอร์มสำหรับผู้ที่เคยสมัครสอบ

     -  Exam  Re-Application Form

2.    - Certified Financial Services Auditor (CFSA)

Link: อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

3. เมื่อสมัครที่ระบบ CCMS เรียบร้อยแล้วให้ส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงินมาที่ อีเมล์ [email protected]

     บัญชีออมทรัพย์ “สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย”

        ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   สาขาซอยทองหล่อ   เลขที่บัญชี 255-1-15539-5
        ธนาคารธนชาต          สาขาทองหล่อ        เลขที่บัญชี 024-2-00717-7

    โพสต์เมื่อ :
    2559-04-27
     14789
    ผู้เข้าชม
    สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์