วิสัยทัศน์และพันธกิจของสตท.

วิสัยทัศน์และพันธกิจของสตท.

หน้าวิสัยทัศน์และพันธกิจ

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) เป็นสมาคมวิชาชีพที่ไม่แสวงหาผลกำไร ก่อตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม พัฒนาบุคลากร และวิชาชีพตรวจสอบภายใน รวมถึงเป็นแหล่งเผยแพร่และแลก เปลี่ยนความรู้ เทคนิค ข่าวสาร และประสบการณ์ด้านวิชาการและแนวคิดใหม่ๆ ของงานตรวจสอบภายในระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพด้วยกัน

วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการเสริมสร้างวิชาชีพและผู้ประกอบวิชาชีพตรวจ สอบภายในของประเทศไทย ให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และให้บริการที่เกิดประโยชน์แก่สมาชิก ผู้มีส่วน ได้เสีย และสังคมโดยรวม
พันธกิจของสตท.
1. ส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ทันสมัยและมี มาตรฐานเทียบเท่าสากล
2. เสริมสร้างการกำกับดูแลกิจการที่ดีให้เป็นปัจจัยหลักในการ ดำเนินธุรกิจเพื่อประโยชน์ขององค์กร สังคมและประเทศชาติ
3. เผยแพร่แนวปฏิบัติอันเป็นเลิศเกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลที่ดี แก่ภาคธุรกิจ ภาคสังคม และภาครัฐบาล
4. เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเผยแพร่ข่าวสาร แก่สมาชิก และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ประกอบวิชาชีพอื่น
5. สร้างเสริมบทบาทของผู้ตรวจสอบภายในให้มีความสำคัญ และเป็นที่ยอมรับของคณะกรรมการตรวจสอบในระบบการกำกับดูแลที่ดี

โพสต์เมื่อ :
2559-04-27
 4348
ผู้เข้าชม

Highlight IIAT Annual Conference 2019

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์