คณะที่ปรึกษาสมาคมฯ

รายชื่อคณะที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย วาระปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖

ลำดับ 

 ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

 ๑

คุณทำนุ   ธรรมมงคล

ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

 ๒

คุณพิไล  เปี่ยมพงษ์สานต์ 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 ๓

ศ.ดร.ธวัช  ภูษิตโภยไคย 

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 

 ๔

คุณพิพัฒน์   ปุสยานนท์

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

รายชื่อคณะที่ปรึกษา สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย วาระปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖

ลำดับ 

 ชื่อ-นามสกุล

 ตำแหน่ง

 ๑

คุณสิทธิชัย   จันทราวดี

ที่ปรึกษา

 ๒

รศ.สุนา  สิทธิเลิศประสิทธิ์ 

ที่ปรึกษา 

 ๓

คุณขจรศักดิ์  อุทธาสิน

ที่ปรึกษา

 ๔

คุณวิชัย   กิตติวิทยากุล 

ที่ปรึกษา

 ๕

คุณสุวรรณ  ดำเนินทอง 

 ที่ปรึกษา
 1316
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์