คณะกรรมการ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

  

คุณฉันทนา  สืบสิน

นายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย วาระปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒

คณะกรรมการ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย วาระปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒

 ลำดับ 

ตำแหน่ง 

ชื่อ-นามสกุล 

 ตำแหน่งอื่นๆ

 ๑

อุปนายกฝ่ายบริหาร

คุณนวพร  วิทยานันท์

 ข้าราชการบำนาญ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

 ๒

อุปนายกฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.เดชาพันธ์  รัฐศาสนศาสตร์

อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

กรรมการและเลขาธิการ 

คุณไชยโรจน์  ภัทรเกียรติพงษ์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทรเกียรติ ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

 ๔

กรรมการและเหรัญญิก

คุณทวีชัย  เจริญศิลาวาทย์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรวจสอบบัญชีสากลและที่ปรึกษา จำกัด

 ๕

กรรมการ

คุณชนะภัย  สรรพสุข

VP-Internal Audit ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ๖

กรรมการ

ดร. สุรภา  ไถ้บ้านกวย

กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็คเคาน์ติ้ง สเปเชียลลิสท์ จำกัด

กรรมการ 

คุณสมคิด  เอมะพัฒน์

ที่ปรึกษากฎหมายและระเบียบ บริษัท อุลตร้า บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด

 ๘

กรรมการ 

คุณวิวัฒน์  พรหมสุวรรณ์

เจ้าของกิจการ 

คณะกรรมการบริหาร สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. ๒๔๖๑ - ๒๕๖๒

 ลำดับ 

ตำแหน่ง 

ชื่อ-นามสกุล 

 ตำแหน่งอื่นๆ

นายกสมาคมฯ

คุณฉันทนา  สืบสิน

เกษียณอายุ

 ๒

อุปนายกฝ่ายบริหาร

คุณนวพร  วิทยานันท์

 ข้าราชการบำนาญ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

 ๓

อุปนายกฝ่ายวิชาการ

ผศ.ดร.เดชาพันธ์  รัฐศาสนศาสตร์

อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

กรรมการและเลขาธิการ 

คุณไชยโรจน์  ภัทรเกียรติพงษ์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทรเกียรติ ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

 ๕

 กรรมการและเหรัญญิก

คุณทวีชัย  เจริญศิลาวาทย์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรวจสอบบัญชีสากลและที่ปรึกษา จำกัด

คณะกรรมการตรวจสอบ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย วาระปี พ.ศ. ๒๔๖๑ - ๒๕๖๒

 ลำดับ 

ตำแหน่ง 

ชื่อ-นามสกุล 

 ตำแหน่งอื่นๆ

 ๑

ประธานกรรมการตรวจสอบ

ดร.สุรภา  ไถ้บ้านกวย

 กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็คเคาน์ติ้ง สเปเชียลลิสท์ จำกัด

 ๒

กรรมการ

ดร.ประชา  ตันเสนีย์

อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มรท.รัตนโกสินทร์บพิตรพิมุข จักรวรรดิ์

กรรมการ

ดร.อนุรักษ์  ไกรยุทธ

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ.เค. เวิลด์ บิซิเนส จำกัด

คณะอนุกรรมการจัดงานสัมมนาใหญ่ประจำปี 2561-2562

 ลำดับ 

ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล

 ๑

ประธานอนุกรรมการ คุณยสวดี เทพหัสดิน ณ อยุธยา

 ๒

อนุกรรมการ คุณอัญชสา  สุวรรณธีวงศ์

อนุกรรมการ

คุณกฤตนันท์  สังข์ทอง

คณะอนุกรรมการร่างระเบียบปฏิบัติงาน

 ลำดับ 

ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล

 ๑

ประธานอนุกรรมการ คุณพงษ์ศักดิ์ หารทรงกิจพงษ์

 ๒

อนุกรรมการ คุณนวพร วิทยานันท์

อนุกรรมการ

คุณไชยโรจน์  ภัทรเกียรติพงษ์

อนุกรรมการ

คุณชูศรี  ฉลองชัยสิทธิ์

อนุกรรมการ

คุณศุภกิจ  พาณิชย์กุล

คณะอนุกรรมการประเมินผลหลักสูตรฝึกอบรม

 ลำดับ 

ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล

 ๑

ประธานอนุกรรมการ คุณทิพย์ประภาพ ติรวรเกียรติ

 ๒

อนุกรรมการ คุณศิริกุล เมธีวีรังสรรค์

อนุกรรมการ

คุณเฉลิมชนม์  กุณฑลวรรณ

คณะอนุกรรมการพัฒนาหลักสูตร

 ลำดับ 

ตำแหน่ง ชื่อ-นามสกุล

 ๑

ประธานอนุกรรมการ คุณวิภา  ลี้ตระกูลนำชัย

 ๒

อนุกรรมการ คุณพงศ์ศักดิ์  แสงสิงคี

อนุกรรมการ

คุณธีระชัย  สิริธัญญานนท์

อนุกรรมการ

คุณภรณี  หรูวรรธนะ

อนุกรรมการ

คุณอิทธิพล พรหโมปการ

อนุกรรมการ

คุณพิเศษ บุญรักษา

คณะอนุกรรมการฝ่ายจริยธรรมและจรรยาบรรณ

 ลำดับ 

ตำแหน่ง 

ชื่อ-นามสกุล 

 ๑

ประธานอนุกรรมการ

คุณนรวัฒน์  ศรีเทพ

 ๒

อนุกรรมการ

คุณจักรกริศน์  เหล่าจันอัน

อนุกรรมการ

คุณสุรพงษ์  เจริญพันธ์

อนุกรรมการ

พันตำรวจโท ภูดิศ  โมคศักดิ์

อนุกรรมการและเลขานุการ

คุณสุรินทร์  นิมิตรพันธ์

คณะอนุกรรมการกฎหมาย

 ลำดับ 

ตำแหน่ง 

ชื่อ-นามสกุล 

 ๑

ประธานอนุกรรมการ

คุณสมคิด  เอมะพัฒน์

 ๒

อนุกรรมการ

คุณสุรพล  เมฆะอำนวยชัย

อนุกรรมการ

คุณประเสริฐ  หอวังปอ

อนุกรรมการ

คุณดรณ์  ลดาวัลย์บุตร

อนุกรรมการ

คุณสุพัตรา  สารพัฒน์

อนุกรรมการและเลขานุการ คนที่ 1

คุณกชนิช  ปิ่นนิล

อนุกรรมการและเลขานุการ คนที่ 2

คุณวิชัย  ศักดิ์สิริโสภณ

หากสมาชิกท่านใด มีความประสงค์จะติดต่อคณะกรรมการสตท. หรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสตท. สามารถส่ง e-mail:auditor@theiiat.or.th หรือ tel 0 2712 9124 -8 ต่อ 108

 

โพสต์เมื่อ :
2559-04-27
 8048
ผู้เข้าชม

Highlight IIAT Annual Conference 2019

ฝากประชาสัมพันธ์

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์