คณะกรรมการ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

  

คุณฉันทนา  สืบสิน

นายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย วาระปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒

คณะกรรมการ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย วาระปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒

 ลำดับ 

ตำแหน่ง 

ชื่อ-นามสกุล 

 ตำแหน่งอื่นๆ

 ๑

อุปนายกฝ่ายบริหาร

คุณนวพร  วิทยานันท์

 ข้าราชการบำนาญ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

 ๒

อุปนายกฝ่ายวิชาการ

คุณวิภา  ลี้ตระกูลนำชัย

เกษียณอายุ

กรรมการและเลขาธิการ 

คุณไชยโรจน์  ภัทรเกียรติพงษ์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทรเกียรติ ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

 ๔

 กรรมการและเหรัญญิก

คุณทวีชัย  เจริญศิลาวาทย์

กรรมการผู้จัดการ บริษัท ตรวจสอบบัญชีสากลและที่ปรึกษา จำกัด

 ๕

 กรรมการ

คุณชนะภัย  สรรพสุข

VP-Internal Audit ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ๖

 กรรมการ

ดร. สุรภา  ไถ้บ้านกวย

กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็คเคาน์ติ้ง สเปเชียลลิสท์ จำกัด

กรรมการ 

ผศ.ดร. เดชาพันธ์  รัฐศาสนศาสตร์

อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

 ๘

กรรมการ 

คุณสมคิด  เอมะพัฒน์

 ที่ปรึกษากฎหมายและระเบียบ บริษัท อุลตร้า บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด

 

หากสมาชิกท่านใด มีความประสงค์จะติดต่อคณะกรรมสตท. หรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสตท. สามารถส่ง e-mail:auditor@theiiat.or.th หรือ tel 0 2712 9124 -8 ต่อ 108

 

โพสต์เมื่อ :
2559-04-27
 4585
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์