คณะกรรมการ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

  

คุณฉันทนา  สืบสิน

นายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย วาระปี ๒๕๕๙-๒๕๖๐

คณะกรรมการ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย วาระปี ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐

 ลำดับ 

ตำแหน่ง 

ชื่อ-นามสกุล 

 ตำแหน่งอื่นๆ

 ๑

อุปนายกฝ่ายบริหาร

คุณไชยโรจน์ ภัทรเกียรติพงษ์

 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ภัทรเกียรติ ออดิท แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด

 ๒

เลขาธิการ 

คุณภัคชัญญา  ชุติมาวงศ์

ผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน บมจ.เอพี(ไทยแลนด์)

กรรมการ

คุณนวพร  วิทยาพันท์

ข้าราชการบำนาญ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม

 ๔

 กรรมการ

คุณชนะภัย  สรรพสุข

VP-Internal Audit ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 ๕

 กรรมการ

คุณสมชัย  แพทย์วิบูล

 DVP - Internal Audit ธนาคารไอซีบีซี(ไทย)

 ๖

 กรรมการ

คุณวิภา  ลี้ตระกูลนำชัย

เกษียณอายุ

กรรมการ 

ดร. สุรภา  ไถ้บ้านกวย

กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอ็คเคาน์ติ้ง สเปเชียลลิสท์ จำกัด

 

 

 

หากสมาชิกท่านใด มีความประสงค์จะติดต่อคณะกรรมสตท. หรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสตท. สามารถส่ง e-mail:auditor@theiiat.or.th หรือ tel 0 2712 9124 -8 ต่อ 108

 

โพสต์เมื่อ :
2559-04-27
 3878
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์