คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสมาคมฯ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2559 ประกอบด้วยกรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1) ดร. สุรภา ไถ้บ้านกวย ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2) ดร. ประชา ตันเสนีย์ กรรมการตรวจสอบ
3) ดร. อนุรักษ์ ไกรยุทธ กรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้ดำเนินการภายใต้ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบตามที่กำหนด ไว้ในกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการสมาคมฯ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

- การสอบทานและประเมินความถูกต้อง เชื่อถือได้และความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูลของรายงานทางการเงิน
- การสอบทานให้มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- การสอบทานและประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน
- การสอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายใน
- การพิจารณาเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี

---------------------------------------------------------------------------------------------

กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.)

วัตถุประสงค์

คณะกรรมการตรวจสอบเป็นคณะกรรมการอิสระที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนคณะกรรมการสตท.ในการกำกับดูแลและตรวจสอบการบริหารงานการควบคุมภายในการบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาลรวมทั้งการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้การปฏิบัติงานและการเปิดเผยข้อมูลของสตท.เป็นไปอย่างโปร่งใสและเชื่อถือได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

ด้านการควบคุมภายใน

1. สอบทานให้สตท.มีระบบการควบคุมภายใน ระบบการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการตรวจสอบที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลตามวิธีการและมาตรฐานสากลที่ยอมรับกันโดยทั่วไป

2. ให้คำแนะนำแก่ฝ่ายบริหารในการปรับปรุงกระบวนการทำงานหรือระบบงานเพื่อลดความเสี่ยงในเรื่องต่างๆเพื่อให้ได้รายงานทางการเงินที่ถูกต้องและใช้ประโยชน์ได้ดี และเพื่อให้มีระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

3. ให้คำแนะนำในการกำหนดนโยบายด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีรวมทั้งติดตามประเมินและรายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี

4. สอบทานกระบวนการในการควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้องตลอดจนมติของที่ประชุมคณะกรรมการสตท.

5. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อสตท.

6. สอบทานกระบวนการในการจัดทำรายงานทางการเงินเพื่อให้ได้รายงานทางการเงินที่เชื่อถือได้ มีการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญโดยครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป

ด้านการตรวจสอบภายใน

7. พิจารณาอนุมัติแผนงานตรวจสอบภายใน งบประมาณ และอัตรากำลังของงานตรวจสอบภายในรวมทั้งพิจารณาความเป็นอิสระของงานตรวจสอบภายในโดยพิจารณาจากการปฏิบัติหน้าที่และรายงานต่างๆ รวมทั้งสายการบังคับบัญชา

8. สอบทานและให้ความเห็นในการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายใน

9. พิจารณาร่วมกับนายกสตท.และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการสตท. ในการแต่งตั้งโยกย้ายถอดถอนและกำหนดค่าตอบแทนพิจารณาความดีความชอบของผู้จัดการตรวจสอบภายในและ/หรือผู้ให้บริการงานตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอก

ด้านผู้สอบบัญชี

10. สอบทานและประเมินผลการปฎิบัติงานของผู้สอบบัญชี รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกและเสนอแนะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีต่อไปของสตท.พร้อมค่าตอบแทน
11. สอบทานการประสานงานระหว่างผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายในและ/หรือผู้ให้บริการงานตรวจสอบภายในจากหน่วยงานภายนอกและกรรมการสมาคมฯ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ด้านอื่น ๆ

12. จัดให้มีการประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจำทุกปี และให้รายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสตท. ทั้งนี้การประเมินผล นอกจากจะมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบความรับผิดชอบโดยครบถ้วนอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ยังเป็นโอกาสให้มีการพิจารณา ทบทวนและแลกเปลี่ยนความเห็นระหว่างกันของคณะกรรมการฯ โดยมีเป้าหมายหลักในการแสวงหาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น

13. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายตามขอบเขตความรับผิดชอบโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสตท.ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องได้รับข้อมูล เพื่อพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่องทั้งเรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และเกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสตท.

ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่ ให้คณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญ นายกสมาคมฯ กรรมการ อนุกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของสตท. หรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ความเห็น ร่วมประชุม หรือส่งเอกสารตามที่เห็นว่าเกี่ยวข้อง รวมทั้งแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจากที่ปรึกษาทางวิชาชีพอื่นใดเมื่อเห็นว่าจำเป็น โดยสตท. จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

คุณสมบัติ

1. เป็นสมาชิก สตท.

2. มีคุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และเป็นผู้มีความรู้ในวิชาชีพตรวจสอบภายใน

3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

4. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

5. ไม่เคยได้รับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

องค์ประกอบ

1. คณะกรรมการตรวจสอบที่นายกสตท.แต่งตั้งมีจำนวนไม่น้อยกว่า 3 คนแต่ไม่เกิน 5 คน (ซึ่งในจำนวนนี้ประกอบด้วยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากที่ประชุมสมาชิกของสตท.จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน) และเลือกประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 1 คนโดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสตท.ในจำนวนนี้ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เพียงพอ ที่จะทำหน้าที่การสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ ไม่น้อยกว่า 1คน

2. ให้คณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระการดำรงตำแหน่ง

วาระการดำรงตำแหน่งของคณะกรรมการตรวจสอบมีดังนี้

1. กรณีเป็นกรรมการสตท. จะเป็นไปตามวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

2. กรณีที่ไม่ได้เป็นกรรมการสตท. ให้มีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระการดำรงตำแหน่งของนายกสตท.และเมื่อพ้นตำแหน่งแล้วอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกิน 2 วาระมิได้

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวข้างต้น กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย

2. ลาออก

3. ขาดคุณสมบัติกรรมการตรวจสอบ ตามที่กำหนดไว้

4. ครบวาระการดำรงตำแหน่งตามหลักเกณฑ์ที่สตท.กำหนด

กรรมการตรวจสอบคนใดจะลาออกจากตำแหน่งให้ทำเป็นหนังสือยื่นต่อนายกสตท. ทั้งนี้การลาออกนั้นจะมีผลนับแต่วันที่หนังสือลาออกไปถึงนายกสตท.แล้ว

ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการตรวจสอบที่พ้นจากตำแหน่งต้องอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปพลางก่อน จนกว่าคณะกรรมการตรวจสอบชุดใหม่จะเข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการสตท.แต่งตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนขึ้นเป็นกรรมการตรวจสอบแทน เพื่อให้กรรมการตรวจสอบมีจำนวนครบตามที่คณะกรรมการสตท.กำหนด โดยบุคคลที่เข้าเป็นกรรมการตรวจสอบแทนอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน

ระเบียบวาระการประชุม

1. คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีการประชุมอย่างน้อย 4 ครั้งต่อปีและมีอำนาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติมหากจำเป็นโดยในวาระที่เกี่ยวข้องอาจมีฝ่ายจัดการหรือผู้สอบบัญชีหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้รับเชิญเข้าร่วมประชุมด้วย

ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดให้มีการหารือกับผู้สอบบัญชีในเรื่องผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีและพิจารณาข้อตรวจพบจากการสอบบัญชีเป็นประจำทุกปี

2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจึงจะเป็นองค์ประชุม

3. ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานคณะกรรมการตรวจสอบไม่มาประชุมให้กรรมการตรวจสอบที่มาประชุมเลือกกรรมการตรวจสอบคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4. คณะกรรมการตรวจสอบประชุมอย่างเป็นทางการร่วมกับนายกสตท.เพื่อหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน แผนงานประจำปีของงานตรวจสอบภายใน รวมทั้งรับทราบความคิดเห็นของนายกสตท.ตลอดจนการที่นายกสตท.จะมีประเด็นขอให้คณะกรรมการตรวจสอบช่วยดำเนินการเพื่อประกอบการพิจารณาการปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละครั้ง

การรายงาน

คณะกรรมการตรวจสอบจัดทำรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการสตท. และให้เสนอเป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปีของสตท.ด้วย

ทั้งนี้รายงานดังกล่าวควรระบุถึงเจตนารมณ์วัตถุประสงค์ความรับผิดชอบและภารกิจหรือกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้กระทำในรอบปีที่ผ่านมาและคำแนะนำเพื่อการปรับปรุงต่อคณะกรรมการสตท.

อนุมัติโดยคณะกรรมการสตท.

ในการประชุมกรรมการครั้งที่ 11/2557

วันพฤหัสที่ 16 ตุลาคม 2557

โพสต์เมื่อ :
2559-04-27
 4872
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์