การกำกับดูแลกิจการและโครงสร้างการจัดการ

การกำกับดูแลกิจการและโครงสร้างการจัดการ

1. โครงสร้างของคณะกรรมการสมาคมฯ

คณะกรรมการสมาคมฯ คณะหนึ่งเรียกว่า "คณะกรรมการ" ทำหน้าที่บริหารกิจการของสมาคม โดยให้มีอย่างน้อย 9 คน ดำรงตำแหน่งนายก 1 คน อุปนายก 2 คน เลขาธิการ 1 คน เหรัญญิก 1 คน ส่วนอื่น ๆ ให้เป็นกรรมการกลาง

2. คณะกรรมการสมาคมฯ

นายกสมาคมฯ จะเป็นผู้เลือกกรรมการทั้งชุด โดยคณะกรรมการสมาคมฯ วาระปี 2559-2560 (ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2560) มีดังนี้

1.คุณฉันทนา สืบสิน นายกสมาคมฯ
2. คุณไชยโรจน์ ภัทรเกียรติพงษ์ อุปนายกฝ่ายบริหาร
3. ดร.เจษฎา ช.เจริญยิ่ง อุปนายกฝ่ายวิชาการ (ลาออกเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2560)
4. คุณภัคชัญญา ชุติมาวงศ์ เลขาธิการ
5. คุณพัชรินทร์ บุญสวัสดิ์ เหรัญญิก (ลาออกเมื่อวัันที่ 11 มกราคม 2560)
6. คุณนวพร วิทยานันท์ กรรมการ
7. คุณชนะภัย สรรพสุข กรรมการ
8. คุณเทอดธรรม สุวิชาวรพันธุ์ กรรมการ (ลาออกเมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2560) 
9. คุณวิภา ลี้ตระกูลนำชัย กรรมการ
10.ดร.สุรภา ไถ้บ้านกวย กรรมการ
11.คุณสิริ วัชรมานพกุล กรรมการ (ลาออกเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559)
12.คุณสมชัย แพทย์วิบูลย์ กรรมการ (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559)
13.คุณปราณี บุญศิริพันธุ์ กรรมการและเหรัญญิก (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ลาออกเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560)
14.คุณทวีชัย เจริญศิลาวาทย์ กรรมการและเหรัญญิก (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560) 


3. กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันสมาคมฯ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันสมาคมฯ มีดังนี้ 1) คุณสุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์ 2) คุณบุปผา ชวะพงษ์ 3) คุณฉันทนา สืบสิน 4) คุณชัญญารัตน์ อร่ามภัทรวงษ์ 5)คุณไชยโรจน์ ภัทรเกียรติพงษ์ โดยมีเงื่อนไข “กรรมการ 2 ใน 5 ลงลายมือชื่อร่วมกันพร้อมประทับตราสำคัญของสมาคม

4. หน้าที่และความรับผิดชอบ
คณะกรรมการทั้งคณะมีสิทธิ์และหน้าที่ในการบริหารกิจการของสมาคมตามวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ และเพื่อความเจริญของสมาคม และต้องรับผิดชอบตลอดถึงการแสดงกิจการที่ได้ดำเนินงานของสมาคมต่อที่ประชุมใหญ่ รวมทั้งจัดให้มีบัญชีดังต่อไปนี้
1. จำนวนเงินที่สมาคมได้รับและจ่าย
2. ทรัพย์สินและหนี้สินของสมาคม
3. สมุดทะเบียนสมาชิกสมาคม ซึ่งแสดงรายการชื่อ ที่อยู่ ประเภทสมาชิก วันลงทะเบียนรับเป็นสมาชิก และขาดการเป็นสมาชิก


คณะกรรมการมีหน้าที่และความรับผิดชอบที่สำคัญ ดังนี้
• กำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายและทิศทางการดำเนินงานของสมาคมฯ และกำกับดูแลให้ฝ่ายบริหาร ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
• พิจารณาอนุมัติรายการและกิจกรรมที่สำคัญ ๆ ของสมาคมฯ
• ประเมินผลงานของฝ่ายบริหารอย่างสม่ำเสมอ และกำหนดค่าตอบแทน

5. การแต่งตั้ง และวาระการดำรงตำแหน่ง
คณะกรรมการให้ดำเนินการเลือกตั้งและแต่งตั้งดังนี้ ให้ที่ประชุมใหญ่เสนอชื่อผู้ที่สมควรเป็นนายกสมาคมโดยมีสมาชิกสามัญรับรองไม่น้อยกว่า 5 คน แล้วให้สมาชิกในที่ประชุมใหญ่ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง เพื่อให้ได้ผู้ที่ได้คะแนนสูงสุด และให้นายกสมาคมเป็นผู้เลือกกรรมการทั้งชุด
นายกสมาคมและคณะกรรมการ จะอยู่ในตำแหน่งวาระละ 2 ปี แต่ไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน และจะพ้นจาก
ตำแหน่งเมื่อ
1. ครบตามวาระ
2. ขาดจากสมาชิกภาพ
3. ลาออก
4. ที่ประชุมใหญ่ด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผู้ร่วมเข้าประชุมมีมติให้ออก
หากกรรมการตำแหน่งใดว่างลงก่อนกำหนดเวลา ให้นายกสมาคมแต่งตั้งสมาชิกสามัญขึ้นโดยความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งที่ว่างได้เท่าที่อายุของคณะกรรมการชุดนั้น
นายกสมาคมฯ จะแต่งตั้งกรรมการกลางแต่ละคนเป็นกรรมการเจ้าหน้าที่อื่นๆ อีก เพื่อให้รับผิดชอบกิจการตามวัตถุประสงค์ของสมาคมเป็นสัดส่วนเพิ่มไปจากหน้าที่ดังที่กำหนดไว้ก็ย่อมกระทำได้

6. การประชุมคณะกรรมการ
1) กำหนดและวาระการประชุม
คณะกรรมการสมาคมฯ ให้มีการประชุมตามปกติอย่างน้อยปีละ 3 เดือนต่อครั้ง โดยให้นายกสมาคมเป็นผู้กำหนดและให้เลขาธิการเป็นผู้แจ้งให้กรรมการทราบถึงวัน เวลา และสถานที่ พร้อมแจ้งวาระล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการต้องมีกรรมการเข้าร่วมเกินครึ่งจึงถือว่าครบองค์ประชุมและกรรมการที่เข้าประชุมเท่านั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมได้คนละ 1 เสียง ถ้าเสียงเท่ากันให้นายกฯ ออกเสียงชี้ขาด
2) การเข้าร่วมประชุมของกรรมการสมาคมฯ
ระหว่างเดือนมกราคม 2557 - มิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา ได้จัดการประชุมกรรมการสมาคมฯ ทั้งสิ้น 7 ครั้ง
3) ค่าตอบแทนกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
สมาคมฯ ได้กำหนดนโยบายค่าตอบแทนกรรมการไว้อย่างชัดเจน โดยอ้างอิงจากมติที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ วาระปี 2548-2550 ครั้งที่ 4/2548 อนุมัติค่าพาหนะประชุมกรรมการและคณะทำงาน โดยเห็นชอบให้จ่ายค่าพาหนะประชุมแก่กรรมการและคณะทำงานที่ให้ความร่วมมือปฏิบัติงานของสมาคมฯ ในอัตรา 800 บาท ต่อคนต่อการประชุม 1 ครั้งของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานคณะใดคณะหนึ่ง

7. คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ

คณะกรรมการ ได้จัดให้มีคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ จำนวน 9 คณะเพื่อดำเนินกิจกรรมตามทิศทางและแผนกลยุทธ์ที่คณะกรรมการกำหนดไว้ ดังนี้

1) คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมสมาชิก
2) คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
3) คณะอนุกรรมการฝ่ายพัฒนาและเผยแพร่วิชาชีพ
4) คณะอนุกรรมการฝ่ายสื่อสารองค์กร
5) คณะอนุกรรมการประเมินผล
6) คณะอนุกรรมการวิชาการ
7) คณะอนุกรรมการฝึกอบรม
8) คณะอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่อง
9) คณะอนุกรรมการจัดหาสถานที่ก่อสร้างสมาคม

ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการทั้ง 9 คณะ มีกรอบการทำงานที่กำหนดไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับหน้าที่ และความรับผิดชอบ การดำเนินการประชุม และค่าตอบแทน รวมถึงมีหน้าที่ต้องรายงานตรงต่อนายกสมาคมฯ

 
8. นโยบายด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการ มีนโยบายในการดูแลรายการที่อาจจะเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ของผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เช่น กรรมการสมาคมฯ และกรรมการดำเนินงานโครงการ อย่างรอบคอบ เพื่อให้มั่นใจว่าการกระทำใด ๆ ในนามของสมาคมฯ ทำไปเพื่อมุ่งประโยชน์สูงสุดของสมาคมฯ และสมาชิกสมาคมฯ และมีความโปร่งใส รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วน เพียงพอ
ทั้งนี้ คณะกรรมการ วาระปี 2548-2550 มีนโยบายว่าสมาคมฯ จะไม่รับให้บริการ ที่ปรึกษา หรือบริการงานตรวจสอบภายในใด ๆ เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น

9. การจัดทำแผนกลยุทธ์และกำหนดทิศทางการดำเนินงานสมาคมฯ
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการสมาคมฯ วาระปี 2557-2558 ได้จัดทำแผนกลยุทธ์ของสมาคมฯ และกำหนดทิศทางการดำเนินงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การก่อตั้งสมาคมฯ และเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพและผู้ตรวจสอบภายใน

โพสต์เมื่อ :
2559-04-27
 1916
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์