การดำเนินงานและโครงสร้างสตท.

การดำเนินงานและโครงสร้างสตท.

สมาคมฯ บริหารโดยคณะกรรมการสมาคมฯ ซึ่งประกอบด้วย นายกสมาคมฯ อุปนายก เลขาธิการ เหรัญญิก และกรรมการ รวมจำนวน 10 คน คณะกรรมการมีหน้าที่กำหนดนโยบาย ทิศทางและแผนกลยุทธ์ของสมาคมฯ รวมถึงดำเนินกิจกรรมเป็นไปตามทิศทางและแผนกลยุทธ์ นอกจากนี้นายกสมาคมฯ ยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อรับผิดชอบดำเนินกิจกรรมตามแผนกลยุทธ์ โดยมีผู้จัดการทั่วไปเป็นผู้รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานด้านต่าง เช่น ฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์และประชาสัมพันธ์ ฝ่ายฝึกอบรมและการตลาด ฝ่ายบัญชีการเงิน ฝ่ายธุรการและงานต่างประเทศ

ปัจจุบันมีคุณฉันทนา สืบสิน ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ วาระปี 2561-2562

โครงสร้างสตท.

 รายชื่อและเบอร์ติดต่อเจ้าหน้าที่สมาคมฯ 

 

 

  ฝ่ายฝึกอบรมและการตลาด

 

 

นางสาวรัฐวรรณ์   ปัญญาวิสุทธิกุล

ผู้จัดการทั่วไป 

โทร. 02 712 9124-7 ต่อ 108
อีเมล์ auditor@theiiat.or.th

นางสาววรารัตน์  ปิ่นบดีเสวิน

ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม 

โทร. 02 712 9124-7 ต่อ 101 
อีเมล์  training.m@theiiat.or.th

นางสาวขจีวรรณ  สารมะโน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม 

โทร. 02 712 9124-7 ต่อ 102 
อีเมล์ trainingco@theiiat.or.th

นางสาวกัญญรัตน์  สัตย์ธิพันธ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม

โทร. 02 712 9124-7 ต่อ 103

อีเมล์ training.t@theiiat.or.th 

  ฝ่ายบริหารและงานวุฒิบัตร

 

 

 นายวัชระ  โดนดา เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศและวุฒิบัตร 

โทร. 02 712 9124-7 ต่อ 109

อีเมล์  academic@theiiat.or.th  

นายภาณุพงศ์   ทำเพียร

เจ้าหน้าที่สมาชิกสัมพันธ์

โทร. 02 712 9124-7 ต่อ 104 
อีเมล์  member@theiiat.or.th 

นางสาวนพรัตน์  บุญรักษ์ เจ้าหน้าที่บริการกลาง

โทร. 02 712 9124-7 ต่อ 107

อีเมล์ officer@theiiat.or.th 

 ฝ่ายบัญชีและการเงิน

 

 

นายธีรพจน์  จันทร์รูปงาม

เจ้าหน้าที่การเงิน

โทร.02 712 9124-7 ต่อ106           

อีเมล์ finance@theiiat.or.th

โพสต์เมื่อ :
2559-04-27
 2809
ผู้เข้าชม

ฝากประชาสัมพันธ์

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์