In-House Training

In-House Training

Habitat for HumanityIn-House TrainingHabitat for Humanity
การให้บริการทางวิชาการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์การ

              สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) เป็นสมาคมวิชาชีพที่ไม่แสวงหาผลกำไรก่อตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม พัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพตรวจสอบภายในและเป็นแหล่งเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิค ข่าวสาร ประสบการณ์ด้านวิชาการ รวมถึงแนวคิดใหม่ๆ ของงานตรวจสอบภายในระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพด้วยกัน และเพื่อเป็นการสร้างเสริมวิชาชีพตรวจสอบภายในให้เป็นเลิศทั้งด้านจริยธรรม มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยได้ Affiliate กับสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล (The Institute of Internal of Auditor – IIA) ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2540 เพื่อเป็นการยกระดับความรู้ความสามารถของผู้ประกอบการวิชาชีพตรวจสอบภายในประเทศไทยให้เทียบเท่าระดับสากล

            สตท.เปิดให้บริการทางวิชาการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์การ (In-House Training)ซึ่งเป็นการจัดฝึกอบรมรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสำหรับองค์การที่ต้องการพัฒนาความรู้ของพนักงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

            In-house Training เป็นการบริการอีกรูปแบบหนึ่งสำหรับองค์การที่ต้องการออกแบบหรือพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ตรงกับความต้องการ และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดในการพัฒนาทักษะความสามารถของพนักงาน นอกจากนั้นเรายังมีหลักสูตรของ Global Institute of Internal Auditors - IIA ให้บริการอีกด้วย

จัด In-House Training ดีอย่างไร?

  • สามารถเสนอความต้องการ ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรได้ตามความต้องการ และความเหมาะสมกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงภายในองค์การ
  • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมอยู่องค์การเดียวกัน ทำให้เข้าใจถึงสภาพปัญหา และได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพในการทำงาน
  • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการเรียนรู้ และพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันในช่วงเวลาที่เหมาะสม
  • ประหยัดทั้งเวลาในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับการส่งพนักงานไปอบรมภายนอก และสามารถลดค่าใช้จ่าย ในเรื่องการประสานงาน ค่าเดินทาง และค่าที่พัก
  • ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %
อัตราค่าใช้จ่ายการจัด In-House Training (On-Site / Online)
  • จำนวนผู้เข้าอบรม 1-20 ท่าน ราคา 35,000 บาท
  • จำนวนผู้เข้าอบรม 21-30 ท่าน ราคา 1,000 บาท/1 ท่าน
  • จำนวนผู้เข้าอบรม 31 ท่านขึ้นไป ราคา 800 บาท/1 ท่าน

อัตราที่แจ้งเป็นราคา ต่อการจัดอบรม 1 วัน

ผู้รับบริการจัด In-House Training ปี 2566

      บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด Jobthaiweb.com (1) เปิดรับพนักงานหลายอัตรา -  หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน          องค์การเภสัชกรรม (อภ.) - ศูนย์บริการสาธารณสุข 6 สโมสรวัฒนธรรมหญิง    

     
รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และสาย ...           การยางแห่งประเทศไทย - วิกิพีเดีย
             Portfolio - ICTSmartICTSmart

        บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน)             การไฟฟ้านครหลวง - วิกิพีเดีย
ผู้รับบริการจัด In-House Training ปี 2565

    รัฐบาลไทย-ข่าวทำเนียบรัฐบาล-รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน และสาย ...       การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค – LOGO-TH     ทีเอ็มบีธนชาต” เปิดตัวโลโก้ ttb ประสานจุดแข็งสองธนาคารเป็นหนึ่งเดียว
              เกี่ยวกับสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ                 sitemap       Clients | Orbit Design Studio

         
บริษัท นิคอน (ประเทศไทย) จำกัด Jobthaiweb.com (1) เปิดรับพนักงานหลายอัตรา -  หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน
                                         


โพสต์เมื่อ :
2562-12-24
 8957
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์