CGAP Certification

CGAP Certification

สำหรับการขยายเวลาโปรแกรมผู้สมัครสอบมีสิทธิ์ขอขยายเวลาโปรแกรมได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 คำขอจะทำผ่านระบบ CCMS เท่านั้น


Certified Government Auditing Professional (CGAP)

 

CGAP  หมายถึง ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในภาคราชการ ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรที่สมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล ได้จัดทำและออกแบบไว้สำหรับผู้ตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือในสภาพแวดล้อมภาคราชการโดยเฉพาะ  การสอบจะเป็นการวัดความรู้และทักษะของผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้ คณะกรรมการที่ทำหน้าที่พัฒนาประกาศนียบัตรนี้ ได้มุ่งเน้นให้ผู้ตรวจสอบภายในในภาคราชการมีบทบาทในการส่งเสริมให้หน่วยงานภาคราชการมีความรับผิดชอบในหน้าที่ต่อสาธารชนและพัฒนาการให้บริการแก่สังคมอย่างเข้มแข็ง

เนื้อหาของการสอบ

มาตรฐานวิชาชีพที่จะปรากฎอยู่ในเนื้อหาการสอบ คือ

เนื้อหาการสอบแบ่งออกเป็น 4  ส่วนหลัก ๆ คือ

Domain I   :  มาตรฐาน การกำกับดูแล กรอบความเสี่ยงและการควบคุม (10-20%)
Domain II  :  การปฎิบัติงานตรวจสอบภายในภาครัฐ (35-45%)
Domain III :  เทคนิคและทักษะในการตรวจสอบภาครัฐ (20-25%)
Domain IV :  สภาพแวดล้อมการตรวจสอบภาครัฐ (20-25%)

 

จำนวนข้อสอบและระยะเวลาการสอบ

ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 115 ข้อ  ระยะเวลาการทำสอบ 2 ชั่วโมง 55 นาที

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบ

ผู้มีสิทธิ์สอบจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 1. บุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายในหรืองานที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี   ฯลฯ  อย่างน้อย 2 ปี  
 2. บุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า และมีประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี ฯลฯ  อย่างน้อย 1 ปี
 3. บุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาระดับอนุปริญญา จะต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่ เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน  การสอบบัญชี ฯลฯ  อย่างน้อย 5 ปี
 4. หากการศึกษาต่ำกว่าระดับอนุปริญญา จะต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี ฯลฯ  อย่างน้อย 7 ปี
 5.  บุคคลในข้อ 1, 2, 3 และ 4 จะต้องมีประสบการณ์การตรวจสอบในหน่วยงานภาคราชการ อย่างน้อย 2 ปี

เอกสารประกอบการสมัครสอบ

สำหรับการสอบครั้งแรก

 • บุคคลทั่วไป
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  • ใบทรานสคริปต์หรือใบปริญญาบัตร พร้อมสำเนาเซ็นรับรอง
  • CBT Application Form
  • Experience Verification ใบรับรองประสบการณ์ทำงาน ซึ่งมีลายเซ็นรับรองโดยผู้บังคับบัญชา
  • Character Reference Form ใบรับรองความประพฤติ ซึ่งมีลายเซ็นรับรองของผู้บังคับบัญชา หรือ

 ผู้ถือวุฒิบัตรใด ๆ ของ IIA

สำหรับการสอบครั้งต่อไป

        ผู้สมัครสอบ กรอกเฉพาะ CBT Reapplication Form และแฟกซ์มายังสมาคมฯ พร้อมหลักฐานการโอนเงินเท่านั้น

 

หมายเหตุ  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล  จะต้องแนบใบจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลมาด้วย

คู่มือเตรียมตัวสอบ

1.แบบฟอร์มสำหรับผู้ที่สอบครั้งแรก

     -  Exam Application Form

     -  Character Reference

     -  Experience Verification Form

2. แบบฟอร์มสำหรับผู้ที่เคยสอบแล้ว

     -  Exam  Re-Application Form

3.  แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาและอาจารย์เพื่อขอสิทธิ์ส่วนลด

     -  University Student / Professor Registration Form  

4.คู่มือการสอบวุฒิบัตรสากล (CGAP)

     - Certified Government Auditing Professional (CGAP)

Link: อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

5.ส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงินมาที่ อีเมล์ [email protected]

โพสต์เมื่อ :
2559-08-09
 6090
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์