บริษัทเบทาโกร จำกัด(มหาชน) รับสมัครผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 3 อัตรา

บริษัท  เบทาโกร จำกัด (มหาชน)

ผู้ตรวจสอบภายใน   จำนวน 3 อัตรา 

คุณสมบัติ  :

 1. เพศ :  หญิง / ชาย  อายุระหว่าง 25 -  30 ปี
 2. วุฒิการศึกษา :  ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี/บริหารธุรกิจ/สารสนเทศ/ตรวจสอบภายในหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีประสบการด้าน Internal Audit หรือ External Audit อย่างน้อย 1-2  ปีขึ้นไป
 4. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office, MS Excel ในระดับดี
 5. ความสามารถพิเศษ:  มีความคิดในเชิงวิเคราะห์/ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีความกระตือรือร้นในการทำงาน/มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบต่อหน้าที่/มีบุคลิกภาพดี/มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถในการสื่อสาร/และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้
 6. มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้
 7. หากผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร CPIAT หรือเคยมีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจสอบภายในสำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง  จำนวน 2 อัตรา 

คุณสมบัติ

เพศ   :  ไม่จำกัด     อายุ  28 -  35 ปี

วุฒิการศึกษา  :  ปริญญาตรีขึ้นไป

สาขาวิชา :      บริหารธุรกิจ , เศรษฐศาสตร์  หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์  :  ทำงานด้าน Risk  Management  หรือ งานที่เกี่ยวข้อง  อย่างน้อย 3 – 5  ปี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 1. จัดทำแผนงานประจำปี
 2. ร่วมให้คำปรึกษาในการดำเนินโครงการที่เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
 3. ประสานงาน และ ติดตาม การจัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยง ของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย
 4. ติดตาม และ รายงาน การดำเนินการบริหารความเสี่ยง ของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย

IT  Audit   จำนวน 2  อัตรา

Qualifications:-

 • Thai Nationality only with age over 35
 • Bachelor's Degree in Management Information System, Information Technology, Computer Science, or related area and should be excel in auditing, computer, CISA, CISSP, or other technical certifications is a big plus
 • One year experience in IT or IT auditing (5 years for Senior Internal Auditor)

ผู้ที่สนใจสามารถส่งประวัติส่วนตัวมาที่ Wassana@betagro.com หรือ Audit@betagro.com  

Subject ระบุว่าสมัครงาน

โพสต์เมื่อ :
2559-08-10
 2246
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์