บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) รับสมัครพนักงานตรวจสอบ 1 ตำแหน่ง

พนักงานตรวจสอบ ฝ่ายตรวจสอบ 1 ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติ

 

§  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือ

จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ การเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ การกำกับดูแลกิจการ

§  มีประสบการณ์ทำงานในด้านการตรวจสอบภายในหรือที่เกี่ยวข้อง 1-3 ปี

§  มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยง และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

§  ควรได้รับประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย หรือ ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตสากล (CIA)

ผู้สนใจสามารถสมัครได้ทางเว็บไซต์บริษัท www.eastwater.com หรือส่ง resume มาทางอีเมล์ Recruitment@eastwater.com

หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ คุณจิรสุดา มีเอี่ยม (ปุ้ย) โทร. 02-272-1600 ต่อ 2422 หรือ 084-355-6776

ในวันจันทร์ – วันศุกร์  ระหว่างเวลา 8.30-12.00 และ 13.00-17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

แผนที่

 1254
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์