สำนักงานตรวจสอบสภากาชาดไทย หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ จำนวน 1 ตำแหน่ง

สำนักงานตรวจสอบภายในสภากาชาดไทยมีความประสงค์ต้องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ในตำแหน่ง ดังต่อไปนี้

 

 1. หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบ จำนวน 1 ตำแหน่ง

    ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

          ร่วมการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงานที่ได้รับการตรวจ ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบ และการติดตามผลการตรวจสอบให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ตรวจทานบันทึกสรุปสิ่งที่ตรวจพบ กระดาษทำการ และวิเคราะห์ประเมินความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ตรวจทานและแก้ไขร่างรายงานการตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา นำร่างรายงานการตรวจสอบที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บังคับบัญชาหารือกับผู้รับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงานที่ได้รับการตรวจ ให้คำปรึกษา แนะนำ ข้อคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับ มติ ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ คู่มือปฏิบัติงาน และระบบควบคุมภายในกับผู้ร่วมงานและหน่วยงานต่างๆ ร่วมจัดทำแผนงานการตรวจสอบกับงบประมาณของสำนักงานและควบคุมให้เป็นไปตามแผนงานที่ได้รับอนุมัติ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญ

        คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 40 ปีขึ้นไป
 2. ถ้าเพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
 3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี-โท ทางด้านบัญชี
 4. มีประสบการณ์การตรวจสอบภายใน 10 ปีขึ้นไป
 5. มีความสามารถในการนำเสนอข้อมูล และกล้าแสดงความคิดเห็น
 6. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี
 1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 2 ตำแหน่ง

     ลักษณะงานที่ต้องปฏิบัติ

          สำรวจข้อมูลเบื้องต้นของหน่วยงานที่ได้รับการตรวจ ร่วมจัดทำแนวทางการตรวจสอบและแผนงานการตรวจสอบ ปฏิบัติงานตรวจสอบ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยตรวจสอบข้อมูลเอกสาร ตรวจนับพัสดุ หรือตรวจสอบด้วยวิธีการอื่นที่เหมาะสม เพื่อประเมินความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน จัดทำบันทึกผลการตรวจสอบและกระดาษทำการ โดยรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากการตรวจสอบ ร่วมจัดทำร่างรายงานการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะ เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาและเข้าร่วมหารือกับผู้รับผิดชอบโดยตรงของหน่วยงานที่ได้รับการตรวจ จัดทำเอกสารงานตรวจสอบให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

     คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 1. ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 35 ปี
 2. เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้ว หรือเป็นทหารกองหนุน
 3. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทางด้านบัญชี
 4. ถ้ามีประสบการณ์การตรวจสอบภายในจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 5. สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
 6. สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี เพื่อสนับสนุนการทำงานต่างๆ

หากท่านใดสนใจกรุณาติดต่อ http://jobtrc.redcross.or.th/  หรือ ฝ่ายบริหารงานทั่วไปสำนักงานตรวจสอบสภากาชาดไทย ตึกอำนวยนรธรรมชั้น 3 ภายในวันที่ 19 ก.ย.2559 - 7 ต.ค. 2559 โทร.0-2256- 4690 ต่อ 104 หรือ 0-89891-6162

คุณสายทอง ในวันและเวลาราชการ 8.30-16.30 น. 

 

หากท่านใดสนใจกรุณาส่งประวัติและข้อมูลส่วนตัวมาที่ E-mail saithong.s@redcross.or.th

 

 1318
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์