การรายงาน CPE ของวุฒิบัตร CPIAT

การรายงาน CPE ของวุฒิบัตร CPIAT

ในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลต่อวิธีการที่ผู้ตรวจสอบภายในตอบสนองความต้องการขององค์กร ดังนั้นความรู้และทักษะของผู้ตรวจสอบภายในจำเป็นต้องมี เพื่อให้ความมั่นใจในวิชาชีพและบริการให้คำปรึกษาวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในต้องเพิ่มพูนความรู้ทักษะและความสามารถอื่น ๆ ผ่านการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ข้อกำหนดนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้ตรวจสอบภายในยังคงมีความสามารถในการเติบโตและเป็นพลวัตของวิชาชีพการตรวจสอบภายใน IIA Thailand จึงประกาศแนวทางการรายงาน CPE ของผู้ถือวุฒิบัตร CPIAT โดยให้มี ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  3 ตุลาคม 2559

ข้อกำหนดการรายงานการสะสมชั่วโมง CPE ของผู้ถือวุฒิบัตร CPIAT

กำหนดการนับสิ้นสุดการสะสมชั่วโมง ภายในวันที่ 31ธันวาคม ของทุกปี
กำหนดส่งรายงาน ภายในวันที่ 31 มกราคม ของปีถัดไป
จำนวนชั่วโมง CPE • CPIAT ที่ยังปฏิบัติงานอยู่                         สะสม CPE 30ชั่วโมง/ปี 
• CPIAT ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานแล้ว                    สะสม CPE 15ชั่วโมง/ปี 
• CPIAT ที่เกษียณและไม่ได้ปฏิบัติงานแล้ว     ไม่ต้องสะสมชั่วโมง CPE 
อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสภาพ ค่าธรรมเนียมการรายงาน 214 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
** กรุณาโอนเงินมาที่บัญชีออมทรัพย์ “สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย”
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาซอยทองหล่อ เลขที่บัญชี 255-1-15539-5
- ธนาคารธนชาต สาขาทองหล่อ เลขที่บัญชี 024-2-00717-7
การขาดรายงาน - หากผู้ถือวุฒิบัตร CPIAT ไม่ได้รายงานการสะสมชั่วโมง CPE ตามที่ประกาศกำหนดสมาคมฯ จะพักสถานภาพวุฒิบัตรเป็นการชั่วคราว นับจากวันสิ้นสุดการรายงาน CPE ของแต่ละปี (กล่าวคือ 31 ธันวาคมของทุกปี) และผู้ถือวุฒิบัตรจะไม่สามารถใช้วุฒิบัตรในการกล่าวอ้างใด ๆ ได้จนกว่าจะได้รับการคืนสถานภาพจากสมาคมฯ
- หากหน่วยงานที่ผู้ถือวุฒิบัตร CPIAT สังกัดอยู่ มีการร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพวุฒิบัตร สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้งข้อมูลสถานภาพตามความเป็นจริง
นโยบายการคืนสภาพวุฒิบัตร สมาคมฯจะดำเนินการคืนสถานภาพวุฒิบัตรให้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ผู้ถือวุฒิบัตรได้ดำเนินการยื่น CPE โดยครบถ้วนถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่สมาคมฯ ประกาศกำหนดแล้ว โดยมีค่าธรรมเนียมในการดำเนินการคืนสถานภาพในอัตรา ดังนี้
1. 535 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หากการพักสถานภาพวุฒิบัตร ไม่เกินกว่า 12 เดือนนับจากวันครบกำหนดการรายงาน (31ธันวาคมของทุกปี)
2. 1,070 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หากการพักสถานภาพวุฒิบัตร เกินกว่า 12 เดือน แต่ไม่เกิน 2 ปี นับจากวันครบกำหนดการรายงาน (31ธันวาคมของทุกปี)
หากการพักสถานภาพวุฒิบัตรระยะเวลาเกินกว่า 2 ปี นับจากวันครบกำหนดการรายงาน (31ธันวาคมของทุกปี) ผู้ถือวุฒิบัตรต้องผ่านการสอบ CPIAT ใหม่อีกครั้งจึงจะมีสิทธิได้รับคืนสถานภาพวุฒิบัตร

**หากท่านใช้สิทธิสมาชิกในการรายงาน ณ วันที่รายงาน CPE ท่านจะต้องมีอายุสมาชิกสมาคม

ข้อกำหนดรายงาน CPE ของผู้ถือวุฒิบัตร CPIAT
ระยะเวลาการเริ่มสะสมชั่วโมงเพื่อรายงาน CPE

ขั้นตอนการรายงาน CPE มีดังนี้

    1. กรอกแบบฟอร์มรายงานการสะสม CPIAT.01
    2. กรอกแบบฟอร์มรายละเอียดการสะสม CPIAT.01-1
    3. ชำระเงินผ่านทุกช่องทางธนาคารเข้าบัญชีสมาคมฯ
          บัญชีออมทรัพย์ “สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย”
          - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาซอยทองหล่อ เลขที่บัญชี 255-1-15539-5
          - ธนาคารธนชาต สาขาทองหล่อ เลขที่บัญชี 024-2-00717-7


    4. ส่งแบบฟอร์มรายงานและหลักฐานการชำระเงินทาง email : academic@theiiat.or.th

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ อีเมล์ academic@theiiat.or.th

โพสต์เมื่อ :
2559-10-03
 28468
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์