การรายงาน CPE ของวุฒิบัตร CPIAT

การรายงาน CPE ของวุฒิบัตร CPIAT

ในยุคปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งส่งผลต่อวิธีการที่ผู้ตรวจสอบภายในตอบสนองความต้องการขององค์กร ดังนั้นความรู้และทักษะของผู้ตรวจสอบภายในจำเป็นต้องมี เพื่อให้ความมั่นใจในวิชาชีพและบริการให้คำปรึกษาวิวัฒนาการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในกำหนดให้ผู้ตรวจสอบภายในต้องเพิ่มพูนความรู้ทักษะและความสามารถอื่น ๆ ผ่านการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง ข้อกำหนดนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าผู้ตรวจสอบภายในยังคงมีความสามารถในการเติบโตและเป็นพลวัตของวิชาชีพการตรวจสอบภายใน IIA Thailand จึงประกาศแนวทางการรายงาน CPE ของผู้ถือวุฒิบัตร CPIAT โดยให้มี ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  3 ตุลาคม 2559

ข้อกำหนดการรายงานการสะสมชั่วโมง CPE ของผู้ถือวุฒิบัตร CPIAT

**ในการรายงาน ณ วันที่รายงาน CPE ท่านจะต้องมีอายุสมาชิกสมาคม


ข้อกำหนดรายงาน CPE ของผู้ถือวุฒิบัตร CPIAT
ระยะเวลาการเริ่มสะสมชั่วโมงเพื่อรายงาน CPE

ขั้นตอนการรายงาน CPE มีดังนี้

    1. กรอกแบบฟอร์มรายงานการสะสม CPIAT
    2. ชำระเงินผ่านทุกช่องทางธนาคารเข้าบัญชีสมาคมฯ
          บัญชีออมทรัพย์ “สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย”
          - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาซอยทองหล่อ เลขที่บัญชี 255-1-15539-5
          - ธนาคารธนชาต สาขาทองหล่อ เลขที่บัญชี 916-200-1813


    3. ส่งแบบฟอร์มรายงานและหลักฐานการชำระเงินทาง email : [email protected]

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ อีเมล์ [email protected]

โพสต์เมื่อ :
2559-10-03
 42205
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์