บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครงาน ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

มีความประสงค์จะรับสมัครงาน ประจำสำนักงานกรุงเทพฯ

 1. หัวหน้าส่วนบริหารความเสี่ยง จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • วางแผนและควบคุมงานบริหารความเสี่ยงขององค์กร ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
  ศึกษา วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง และกำหนดระดับความเสี่ยงของแต่ละ Business Unit
 • จัดประชุมสรุปการปฏิบัติงานและจัดทำรายงานบริหารความเสี่ยงนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
 • ทบทวนนโยบายบริหารความเสี่ยง
 • จัดประชุมร่วมกับผู้เกี่ยวข้อง ในการสื่อสารกิจกรรมบริหารความเสี่ยงขององค์กร

คุณสมบัติที่ต้องการ

เพศชาย/หญิง  อายุ 30 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบัญชี บริหารธุรกิจและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้านบริหารความเสี่ยง ERM , ตรวจสอบภายในและที่เกี่ยวข้อง

ความสามารถและคุณสมบัติพิเศษที่ต้องการ

 • สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
  มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
 1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา


หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ศึกษาข้อมูลการตรวจสอบครั้งก่อนเพื่อร่วมจัดเตรียมแนวการตรวจสอบเบื้องต้น
               •ร่วมประชุมเปิดงานตรวจสอบพร้อมทั้งสำรวจเบื้องต้นเพื่อจัดทำแผนการตรวจสอบ
               •ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบ โดยนำระบบ IT เข้ามาช่วยในการตรวจสอบ
               •สรุปผลและจัดทำร่างรายงานผลการตรวจสอบ
               •ติดตามและสอบทานผลการตรวจสอบตามเวลาที่กำหนดรวมทั้งร่างรายงานผลการติดตาม

คุณสมบัติที่ต้องการ

เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาบัญชี และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์ 2 ปีขึ้นไป ด้านงานตรวจสอบภายใน ,  IT Audit  , ตรวจสอบบัญชี ฯลฯ

ความสามารถและคุณสมบัติพิเศษที่ต้องการ

 • สามารถเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้
  มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษในระดับดี
  ผู้สมัครที่ได้รับวุฒิบัตรเกี่ยวกับงานตรวจสอบจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 สนใจติดต่อ  ส่งหลักฐานการสมัครงาน พร้อมแนบรูปถ่ายปัจจุบันจำนวน 1 รูป มาที่

E-Mail: kitipong@sritranggroup.com
เบอร์ติดต่อ 02-207-4500 ต่อ 2203

โพสต์เมื่อ :
2560-01-26
 1289
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์