บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด(มหาชน)

บริษัท บีอีซี เวิลด์ จำกัด (มหำชน)

ชื่อตำแหน่งงำน: เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
หน้าที่และควำมรับผิดชอบ
สอบทานระบบงานเพื่อประเมินระบบการควบคุมภายใน ตรวจสอบบัญชีและการเงิน (Financial Audit) ตรวจสอบการปฏิบัติงาน (Operational Audit) ตรวจสอบระบบสาระสนเทศ (IT Audit) กากับและพัฒนาระบบงาน งานที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร ความเสี่ยง (Risk Management) ตามที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้ง จัดทารายงานสรุปผลการตรวจสอบและนาเสนอข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขระบบการปฏิบัติงาน

-รายละเอียด

โพสต์เมื่อ :
2561-03-26
 527
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์