CAE Forum 2018

       ในวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมี คุณฉันทนา สืบสิน นายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย และดร.กฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุนและหัวหน้าสายงานพัฒนาธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน CAE Forum2018 

       โดยในครั้งนี้ได้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ Digitalization Empower IA New Gen  ตามแนวคิดพัฒนางานตรวจสอบภายในไปพร้อมกับโลกยุคดิจิทัล

ในช่วงแรกได้รับเกียรติจากคุณถิรพันธุ์ สรรพกิจ รองผู้จัดการหัวหน้าสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ CIO ตลาดหลักทรัพย์ฯ บรรยายในหัวข้อ พัฒนาทรัพยากรบุคคลในโลกใบใหม่ : ความท้าทายในการนำทีมสู่ยุคดิจิทัล

       ต่อด้วยการเสวนาในหัวข้อ แผนพัฒนาความสามารถทีมตรวจสอบภายในยุคดิจิทัลและสร้างผู้สืบทอดตำแหน่งหัวหน้าตรวจสอบภายใน จากคุณชลัช บุญหลาย CAE บมจ.ปตท. , คุณพรรณทิพา  หาญนรเศรษฐ์ CAE ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ,คุณปิยพร  บรรดาศักดิ์ CAE บจก.คอมเซเว่น

       โดยงานในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากหัวหน้าสายงานตรวจสอบภายในเข้าร่วมงานถึง 81 องค์กร ซึ่งผู้ร่วมงานได้รับความรู้ ประสบการณ์และได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างอบอุ่น

ฝากประชาสัมพันธ์

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์