ข้อมูลวิชาการที่น่าสนใจ

17 รายการ
โพสต์เมื่อ : 
2559-04-27
IIA Launch The Framework for Internal Audit Effectiveness : The New IPPF
4766 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-04-27
เจาะลึก IT Governance Implementation และ บทวิเคราะห์ CobiT 5.0 “Enterprise Governance of IT Framework” และ IT Governance Implementation Guide
4198 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-04-27
แปลและเรียบเรียงโดย จันทิภา เดชณรงค์, CIA Senior Internal Control Coordinator, Ford Operations (Thailand) Co. Ltd. ตีพิมพ์ลงในจุลสาร สตท. ฉบับที่ 58 (ประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2553)
2047 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-04-27
ผู้แปล ศรรณ ทองประเสริฐ, CIA ตีพิมพ์ลงในจุลสาร สตท. ฉบับที่ 58 (ประจำเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2553)
3855 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-04-27
แปลโดย วาวไพลิน ช่อวิเชียร จากวารสาร Tone at the Top ฉบับ 43 พฤษภาคม 2552 ตีพิมพ์ลงในจุลสาร สตท. ฉบับที่ 56 (ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน 2553)
1867 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-04-26
บทความการบกพร่องโดยสุจริต โดย "คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา"
2603 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-04-26
โครงการสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนมีการกำกับดูแลกิจการที่ดี (จาก กลต.)
1385 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-04-26
การตรวจสอบการปั่นหุ้น คอลัมน์ หน้าต่าง ก.ล.ต.
1542 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-04-26
คู่มือกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ (จากข้อบังคับ กลต)
1385 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-04-26
การกำกับดูแลบริษัทหลักทรัพย์ตามแนว Risk-Based Approach (RBA) (จากข้อบังคับ กลต)
1685 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-04-26
แนวทางการกำกับดูแลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (จากกลต.บทความการกำกับดูแลบริษัทหลักรัพย์)
2004 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-04-01
บรรษัทภิบาล (Corporate Governance) ยึดถือกฎเกณฑ์และรูปแบบเป็นบรรทัดฐานแทนการมุ่งสร้างแก่นสาระและจิตวิญญาณของการนำเอาวิถีแห่งบรรษัทภิบาลมาใช้ กฎหมายและกฎเกณฑ์เป็นสิ่งจำเป็นพื้นฐาน แต่ไม่เพียงพอที่จะตอบสนองการเปลี่ยนแปลง และมิติแห่งการมุ่งสร้างความรุ่งเรือง
3863 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-04-01
หลักจริยาบรรณของทางสถาบันนั้น บัญญัติขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการมีศีลธรรมจรรยาขึ้นในอาชีพการตรวจสอบภายใน
5306 ผู้เข้าชม
โพสต์เมื่อ : 
2559-04-01
การตอบสนองความเสี่ยง หมายถึง การพิจารณาเลือกวิธีการที่ควรกระทำเพื่อจัดการกับความเสี่ยงที่อาจจะเกิด ขึ้นตามผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งต้องพิจารณาโอกาสที่จะเกิดและผลกระทบที่จะเกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบระดับความเสี่ยงที่เกิดกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ และความคุ้มค่าในการบริหารความเสี่ยงที่เหลืออยู่
9306 ผู้เข้าชม
15193 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์