รายการบทความที่ค้นหา

153 รายการ
โพสเมื่อ : 
2560-11-10
214 ผู้เข้าชม
โพสเมื่อ : 
2560-11-02
706 ผู้เข้าชม
โพสเมื่อ : 
2560-11-02
1192 ผู้เข้าชม
โพสเมื่อ : 
2560-10-28
ตามข้อบังคับสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2557 ข้อ 10.9 ระบุว่า สมาชิก 1 ใน 3 ของจำนวนสมาชิกทั้งหมด หรือไม่น้อยกว่า 50 คน ทำหนังสือโดยลงลายมือชื่อไว้ทุกคน ยื่นต่อคณะกรรมการเพื่อเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษได้ แต่ต้องแสดงเหตุผลอันไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของสมาคมที่จะจัดให้มีประชุมใหญ่เป็นกรณีพิเศษไว้ในหนังสือที่ยื่นด้วย และตามระเบียบปฏิบัติของสมาคมฯ สมาชิกจะต้องมีหลักฐานแสดงตนประกอบการลงลายมือชื่อทุกครั้งในกิจการอันใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมใหญ่ของสมาคมฯ ไม่ว่าจะเป็นการประชุมใหญ่สามัญหรือการประชุมใหญ่วิสามัญ อย่างไรก็ดี จากกรณีที่นางสาวภัทรพร ทัศนเสวี สมาชิกสามัญตลอดชีพ และผู้สนับสนุน รวมทั้งหมด 51 ท่าน ได้มีหนังสือลงวันที่ 14 กันยายน 2560 (สมาคมฯ ได้รับหนังสือในวันที่ 18 กันยายน 2560) ถึง นายกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย เรื่องกำหนดเวลา-วัน และสถานที่ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับและอื่นๆ นั้น คณะกรรมการสมาคมฯ ได้พิจารณาเหตุผลในการขอเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ และในการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 10/2560 ได้มีมติที่ประชุม ให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 2/2560 หากว่าคำขอเปิดประชุมของสมาชิกดังกล่าวนั้น ชอบด้วยข้อบังคับและระเบียบปฏิบัติของสมาคมฯ ถึงแม้ว่าที่ประชุม จะมีข้อสังเกตว่า ผู้สนับสนุนจำนวน 26 ท่านจากทั้งหมด 51 ท่านนั้น ไม่ได้เข้าร่วมประชุมใหญ่ 2 ครั้งติดต่อกัน (ซึ่งรวมถึงการประชุมใหญ่สามัญปี 2559 และการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2560) แต่กลับลงลายมือชื่อเรียกร้องให้มีการเรียกประชุมเป็นกรณีพิเศษ จากนั้น เจ้าหน้าที่สมาคมฯ ได้มีการตรวจสอบโดยละเอียด และพบว่าผู้สนับสนุน 50 ท่าน เป็นสมาชิกสมาคมฯ ส่วนผู้สนับสนุนอีก 1 ท่าน ไม่ได้เป็นสมาชิกสมาคมฯ ณ วันที่ส่งหนังสือ และมีสมาชิกที่ส่งหลักฐานแสดงตน คือ สำเนาบัตรประชาชนพร้อมลงลายมือชื่อรับรอง 34 ท่าน ส่วนที่เหลือไม่ได้ส่งหลักฐานแสดงตน 17 ท่าน ซึ่งทางสมาคมฯ ได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อนางสาวภัทรพรแล้วว่า เอกสารหลักฐานของผู้สนับสนุนไม่สมบูรณ์ ตามหนังสือลงวันที่ 14 ตุลาคม 2560 และเมื่อไม่ได้รับเอกสารหลักฐานที่สมบูรณ์ จึงมีคำวินิจฉัยในการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 11/2560 ว่า “คำขอเปิดประชุมใหญ่วิสามัญ ไม่ชอบด้วยข้อบังคับสมาคมฯ” ทั้งนี้ คณะกรรมการสมาคมฯ ขอยืนยันว่า คำวินิจฉัยดังกล่าว ไม่ได้มีเจตนากีดกันสิทธิของสมาชิก และยินดีจัดให้มีการพิจารณาแก้ไขข้อบังคับ ตามความประสงค์ของสมาชิก โดยได้บรรจุวาระการพิจารณาแก้ไขข้อบังคับสมาคมฯ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ที่จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องกษัตริย์ศึก 2 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ด้วย ดังนั้น จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
1225 ผู้เข้าชม
โพสเมื่อ : 
2560-10-24
256 ผู้เข้าชม
โพสเมื่อ : 
2560-09-14
321 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์