Library regulations

Library regulations

ระเบียบการให้บริการห้องสมุดสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

กำหนดเวลาให้บริการ    วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.

ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ

 1. สมาชิกของสมาคมฯ (มีสิทธิ์ตามอายุสมาชิกที่กำหนด)
 2. เจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ (มีสิทธิ์ตราบเท่าที่ยังเป็นเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ)
 3. คณะกรรมการ, อนุกรรมการ, คณะทำงานของสมาคมฯ (มีสิทธิ์ตามวาระการดำรงตำแหน่งคณะกรรมการ)
 4. วิทยากร (ตามที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนวิทยากรของสมาคมฯ ณ ขณะนั้น)

ระเบียบวิธีการใช้ห้องสมุด

 1. ตรวจสอบรายชื่อหนังสือที่ต้องการจากทะเบียนหนังสือของสมาคมฯ ได้ที่ --> หนังสือห้องสมุด
 2. สอบถามสถานะหนังสือพร้อมให้ยืมหรือไม่ ได้ที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป เบอร์ 02-7129124 ต่อ 107 
 3. ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการสามารถยืมหนังสือออกนอกสมาคมฯ ได้ครั้งละไม่เกิน 3 รายการ โดยมีระยะเวลาการยืมไม่เกิน 7 วัน (สามารถยืมต่อได้ 1 ครั้ง ครั้งละ 7 วัน เฉพาะกรณีที่ไม่มีผู้มีสิทธิ์ใช้บริการท่านอื่น ๆ จองทรัพยากรดังกล่าวไว้)
 4. ในกรณีที่ยืมทรัพยากรเกินกว่าระยะเวลาการยืมที่กำหนดไว้ในข้อ 3 ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการต้องเสียค่าปรับรายการละ 30 บาทต่อวันต่อรายการ ให้แก่สมาคมฯ หากพบว่าผู้มีสิทธิ์ใช้บริการยืมทรัพยากรเกินกว่าวันครบกำหนดคืน 30 วัน สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าปรับตามมูลค่าจริงของทรัพยากร
 5. สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าปรับตามมูลค่าจริงของทรัพยากร หากพบว่าทรัพยากรชำรุดจากการใช้บริการ จนไม่สามารถนำไปให้บริการแก่ผู้อื่นได้อย่างสมบูรณ์
 6. สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำหนังสือ เอกสาร หรือวัสดุอ้างอิงไปทำสำเนาโดยไม่ได้รับอนุญาต
 7. สมาคมฯ ของสงวนสิทธิ์การยืมหากสมาชิกไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการยืมหนังสือของห้องสมุดสมาคมฯ
 8. สมาคมฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและข้อบังคับได้ตามความเหมาะสม

Post Date :
2019-06-04
 8494
Visitor
Create a website for free Online Stores