CRMA Certification - UPDATE !!

CRMA Certification - UPDATE !!

Certification in Risk Management Assurance (CRMA)

 

CRMA คือประกาศนียบัตรที่ออกแบบสำหรับผู้ตรวจสอบภายในหรือเจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยงที่มีหน้าที่รับผิดชอบและประสบการณ์ในการให้ความเชื่อมั่นด้านการบริหารความเสี่ยง กระบวนการกำกับดูแล การให้ความเชื่อมั่นด้านคุณภาพ หรือการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง   ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสามารถในการประเมินสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลองค์กร และการประเมินความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กร รวมถึงการให้คำปรึกษาและการให้ความเชื่อมั่นในเรื่องดังกล่าวด้วย     

เนื้อหาการสอบ

การสอบ CRMA ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

 • การสอบ CIA PART I ข้อสอบปรนัย 125 ข้อ  เวลาทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที ผู้สมัครสอบ CRMA  สามารถสอบ CIA Part 1  ก่อน หลัง หรือระหว่างการสอบ CRMA ได้   

สำหรับผู้สมัครที่สอบผ่านการสอบ CIA PART I แล้ว สามารถลงสอบเนื้อหาหลักของ CRMA เพื่อให้คุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการรับวุฒิบัตรได้ทันที  

 • การสอบ CRMA ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหา 4 ส่วน และมีเวลาทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง

เนื้อหาข้อสอบ 4 ส่วนของ CRMA จะเป็นการทดสอบระดับความเชียวชาญของผู้สอบ ซึ่งหมายถึง ผู้สอบจะต้องแสดงความมีเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ เหล่านี้ ด้วยความเข้าใจอย่างถ่องแท้และสามารถนำหลักการไปประยุกต์ใช้ได้

เนื้อหาหลักของการสอบ CRMA ครอบคลุม 4 ขอบเขต ดังนี้

ส่วนที่ 1: การกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง (25-30%)

ส่วนที่ 2: หลักการของกระบวนการบริหารความเสี่ยง (25-30%)

ส่วนที่ 3: บทบาทการให้ความเชื่อมั่นของผู้ตรวจสอบภายใน (20-25%)

ส่วนที่ 4: บทบาทผู้ให้คำปรึกษาของผู้ตรวจสอบภายใน (20-25%)

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบ

ผู้มีสิทธิ์สอบจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 1. บุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารความเสี่ยง  การควบคุมภายใน การสอบบัญชี   ฯลฯ  อย่างน้อย 2 ปี  
 2. บุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า และมีประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี ฯลฯ  อย่างน้อย 1 ปี
 3. บุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาระดับอนุปริญญา จะต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่ เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน  การสอบบัญชี ฯลฯ  อย่างน้อย 5 ปี
 4. หากการศึกษาต่ำกว่าระดับอนุปริญญา จะต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี ฯลฯ  อย่างน้อย 7 ปี
 5. บุคคลในข้อ 1, 2, 3 และ 4  จะต้องมีประสบการณ์การตรวจสอบ หรือการควบคุมที่เกี่ยวข้องในธุรกิจ เช่น  การบริหารความเสี่ยง การให้ความเชื่อมั่น หรือ CSA  อย่างน้อย 2 ปี

เอกสารประกอบการสมัครสอบ

สำหรับการสอบครั้งแรก

 • บุคคลทั่วไป
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  • ใบทรานสคริปต์หรือใบปริญญาบัตร พร้อมสำเนาเซ็นรับรอง
  • CBT Application Form
  • Experience Verification ใบรับรองประสบการณ์ทำงาน ซึ่งมีลายเซ็นรับรองโดยผู้บังคับบัญชา
  • Character Reference Form ใบรับรองความประพฤติ ซึ่งมีลายเซ็นรับรองของผู้บังคับบัญชา หรือ

 ผู้ถือวุฒิบัตรใด ๆ ของ IIA

 สำหรับการสอบครั้งต่อไป

ผู้สมัครสอบ กรอกเฉพาะ CBT Reapplication Form และแฟกซ์มายังสมาคมฯ พร้อมหลักฐานการโอนเงินเท่านั้น

 

หมายเหตุ  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล  จะต้องแนบใบจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลมาด้วย

 

คู่มือการเตรียมตัวสอบ

1. แบบฟอร์มสำหรับผู้ที่สอบครั้งแรก

     -  Exam Application Form

     -  Character Reference

     -  Experience Verification Form

2. แบบฟอร์มสำหรับผู้ที่เคยสอบแล้ว

     -  Exam  Re-Application Form

3.  แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาและอาจารย์เพื่อขอสิทธิ์ส่วนลด

     -  University Student / Professor Registration Form  

4. คู่มือการสอบวุฒิบัตรสากล (CRMA)

      - Certification in Risk Management Assurance (CRMA)

Link: อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

5.ส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงินมาที่ อีเมล์ [email protected]

Post Date :
2016-04-27
 31578
Visitor
Create a website for free Online Stores