• Home

  • การรายงาน CPE ของวุฒิบัตร CPIAT

การรายงาน CPE ของวุฒิบัตร CPIAT

  • Home

  • การรายงาน CPE ของวุฒิบัตร CPIAT

การรายงาน CPE ของวุฒิบัตร CPIAT

ข้อกำหนดการรายงานการสะสมชั่วโมง CPE ของผู้ถือวุฒิบัตร CPIAT

เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในสากลรับอนุญาต มีการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องและทันสมัย IIAT จึงประกาศ
แนวทางการรายงาน CPE ของผู้ถือวุฒิบัตร CPIAT โดยให้มี ผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  3 ตุลาคม 2559

การสะสมชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้ถือวุฒิบัตร CPIAT

แบบฟอร์ม CPIAT.01

แบบฟอร์ม CPIAT.01-1

การรายงานชั่วโมงสะสม CPE

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดและส่งแบบฟอร์มการรายงาน ได้ที่

อีเมล์ [email protected]

------------------------------------------------------------------------

Post Date :
2016-10-03
 39285
Visitor
Create a website for free Online Stores