2 Items
1 จุลสาร “ผู้ตรวจสอบภายใน” จำนวน 4 เล่ม ต่อ ปี 2 จดหมายข่าว จำนวน 8 ฉบับ ต่อ ปี 3 เป็นแหล่งกลางในการเผยแพร่ผลงานข้อคิดเห็นของสมาชิกให้กว้างขวางออกไปเพื่อที่จะเป็นการยกระดับวิชาชีพ
34073 Visitor

IIAT Annual Conference 2019

Create a website for free Online Stores