การตรวจสอบการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ

การตรวจสอบการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ

  • Main

Product Detail

นังสือชุด Global Technology Audit Guide (GTAG)หรือแนวทางการตรวจสอบเทคโนโลยีในระดับสากล หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์ในการนำไปปรับใช้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่องค์กรได้

สารบัญ

- บทสรุปผู้บริหาร

- บทที่ 1 บทนำ

- บทที่ 2 ความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ

- บทที่ 3 การสร้างความสอดคล้องระหว่างองค์กรและเทคโนโลยีสารสนเทศ : ข้อพิจารณาหลัก

- บทที่ 4 บทบาทของการตรวจสอบภายในในการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ

- บทสรุป

- ผู้เขียนและผู้อ่านทบทวน

- ภาคผนวก การประเมินความเสี่ยงด้านการกำกับดูแลเทคโนโลยีสารสนเทศ/พิจารณาการวางแผนการมีส่วนร่วม

ราคา 200 บาท
ราคาสมาชิกสมาคม 180 บาท
อัตราค่าส่ง 50 บาท/เล่ม
 7305
Visitor
Create a website for free Online Stores