• Home

  • สั่งหนังสือ

สั่งหนังสือ

  • Home

  • สั่งหนังสือ

สั่งหนังสือ

CD-02
200บาท
Add To Cart
View : 4768
CD-01
200บาท
Add To Cart
View : 4699
New
BOOK-10
มาตรฐานการปฏิบัติงาน ข้อแนะนำในการนำมาตรฐานไปใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในควรทำความเข้าใจอย่างยิ่ง และในปี 2560 มาตรฐานสากลได้มีการปรับปรุงเนื้อหา เปลี่ยนแปลงมาตรฐาน หลักการปฏิบัติโดยใช้เป็น Implement Guidance (IG) แทน Practice Advisory (PA)
200บาท
Add To Cart
View : 9375
BOOK-03
สำหรับผู้เตรียมสอบ CIA
8,100บาท
Add To Cart
View : 6900
BOOK-02
สำหรับผู้เตรียมสอบ CIA
5,800บาท
Add To Cart
View : 8003
Best Seller
BOOK-01
สำหรับผู้เตรียมสอบ CIA
5,800บาท
Add To Cart
View : 9266
Create a website for free Online Stores