Home >> การสอบ Certificate >> วุฒิบัตร
  การสอบ CIA-CBT

การสอบแบบ CBT  (Computer-based testing)
เป็นการสอบเพื่อรับวุฒิบัตร CIA, CCSA CFSA หรือ CGAP ผ่านทางคอมพิวเตอร์ ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์ของ Pearson Vue   ซึ่งเป็นศูนย์การจัดสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ระดับชั้นแนวหน้าของโลก และมีระบบความปลอดภัยสูง   รวมถึงมีสภาพแวดล้อมที่ดีและมีความเป็นมืออาชีพ จำนวนมากกว่า 400 ศูนย์ทั่วโลก
สำหรับในประเทศไทย มีศูนย์สอบจำนวน 3 แห่งคือ
ในกรุงเทพ 
- Pearson Professional Center อาคารบีบี ชั้น 10  ถ. อโศก กรุงเทพฯ
- Networking Training Center Co.,Ltd  อาคาร Bangkok Union Insurance    ชั้น 14  ถ.สุรวงศ์ กรุงเทพฯ

จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ที่สนใจสอบ CIA, CCSA, CFSA หรือ CGAP สามารถสมัครสอบได้ทุกวันทำการของสมาคมฯ  และสามารถกำหนดวันและเวลาสอบได้ตามแต่ตนเองจะสะดวก โดยไม่ต้องรอรอบการสอบเหมือนในอดีต  อีกทั้งยังสามารถทราบผลสอบได้ทันทีที่สอบเสร็จ จึงช่วยย่นระยะเวลาในการเป็นผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาตได้ 

ผู้เกี่ยวข้องในการจัดสอบและบทบาทหน้าที่
The Institute of Internal Auditors - IIA
- กำหนดขอบเขตเนื้อหาและน้ำหนักเนื้อหา
-  พัฒนาและเลือกข้อสอบ
-  ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในเรื่องการรับสมัครสอบ การยืนยันข้อมูลผู้สมัครสอบ และกำหนดช่วงเวลาที่ผู้สมัครมีสิทธิ์สอบ
-  ยืนยันและแจ้งผลสอบอย่างเป็นทางการแก่ local affiliates
-  ออกประกาศนียบัตรแก่ผู้ที่สอบผ่าน
-  โปรโมทโครงการสอบ
- กำกับดูแลผู้ถือประกาศนียบีตรและการสะสมชั่วโมง CPE 

Pearson Vue
- ให้บริการจัดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรทุกชนิดของ IIA
- อำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่สอบ
- ประสานงานกับ IIA ในเรื่องการกำหนดตารางสอบ และกำหนดการสอบของผู้สมัคร
- ตรวจสอบหลักฐานผู้สมัครสอบ ณ สถานที่สอบ
- สาธิตวิธีการทำสอบโดยคอมพิวเตอร์ และคุมสอบ
- ส่งผลสอบให้ IIA

The Institute of Internal Auditors of Thailand - IIAT
- แปลข้อสอบ
- รับสมัครสอบ และสอบทานคุณสมบัติผู้เข้าสอบ
- รับชำระค่าสอบ
- รวบรวมข้อมูลผู้เข้าสอบนำส่งให้ IIA
- จัดส่ง ID และแจ้งยืนยันสิทธิ์การสอบแก่ผู้สมัครสอบ
- แจ้งผลสอบอย่างเป็นทางการแก่ผู้เข้าสอบ
- มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สอบผ่าน
- ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมโครงการจัดสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรของ IIA
- กำกับดูแลโครงการสะสม CPE ของผู้ถือประกาศนียบัตรวิชาชีพในประเทศไทย 

CIA Exam Seat Time/Tutorial Change 

จากผลการสำรวจของผู้เข้าสอบ CIA แบบ Computer Based Testing    IIA   พบว่า ผู้สอบส่วนใหญ่ใช้เวลาในการทำข้อสอบจำนวน 100 ข้อ ในเวลา 2.30 ชม.  ดังนั้น เพื่อเป็นการประหยัดเวลาของผู้สอบ   IIA จึงได้ปรับจำนวนข้อสอบ CIA แต่ละ Part  จาก 100 ข้อ เหลือเพียง  90 ข้อ  โดยลดจำนวนข้อสอบที่ใช้สำรวจความเห็นลง 10 ข้อ จาก 20 ข้อ และจะมีข้อสอบจริงสำหรับคิดคะแนน  จำนวน 80 ข้อ ซึ่งการลดจำนวนข้อสอบนี้จะไม่มีผลกระทบต่อเนื้อหาของการสอบแต่อย่างใด และผู้สอบจะมีระยะเวลาการทำข้อสอบเพียง 2 ชั่วโมง 25 นาทีต่อ Part โดยจะมีเวลาในการตอบแบบสำรวจหลังสอบ 5 นาที   ดังนั้นผู้สอบจะใช้เวลาทำสอบและตอบแบบสำรวจรวมทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง 30 นาที 

นอกจากนี้ จากเดิมที่ผู้สอบสามารถทดลองใช้โปรแกรมทำสอบ (Tutorial Program) ในห้องสอบได้ก่อนเวลาสอบจริง  IIA ได้ยกเลิกให้บริการโปรแกรมดังกล่าวในห้องสอบแล้ว   หากผู้สอบต้องการทดลองใช้โปรแกรมการสอบเพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับโปรแกรมทำสอบจริง สามารถทดลองใช้ผ่านเว็ปไซต์ของ IIA ได้ตามแต่เวลาที่ท่านสะดวก  

ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2555 เป็นต้นไป
 

 หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสอบ กรุณาติดต่อ 02-712 9124-7 ต่อ 109 ในวันและเวลาทำการ หรือ สอบถามผ่านอีเมล์  wanvisa@theiiat.or.th

 

  รายการแฟ้มเอกสารแนบ  
examCIA-CBT.pdf การสอบ CIA-CBT 69.8603515625 2009-04-08 13:52:47  
วันที่ปรับปรุง 7 สิงหาคม 2556 เปิดอ่าน 34005 ครั้งCertificate อื่นๆ ที่น่าสนใจ
สะสมชั่วโมง CPE
    CPE
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
    CIA
    CCSA
    CFSA
    CPIA
    QIA
    CPIAT
    CRMA


 
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ชั้น 4 ซ.ทองหล่อ 25 สุขุมวิท 55 กทม. 10110
โทร 662) 712-9124-7 แฟ็กซ์ (662) 712-9128 : webmaster : contactus@theiiat.or.th