:: เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 
 :: ลืมรหัสผ่าน
 :: สมัครสมาชิก


  สะสมชั่วโมง CPE
  aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
  Home >> การสอบ Certificate
  การสอบ Certicicate

Certification Program

     เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายใน ได้มีโอกาสพัฒนาตนเองและเป็นที่ยอมรับว่ามีความรู้ความสามารถในระดับสากล  สมาคมฯ ในฐานะ Affiliate ของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล (The Institute of Internal Auditors – IIA) จึงได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยในการพิจารณา คุณสมบัติ รับสมัคร แจ้งผลสอบ ขึ้นทะเบียน ผู้ถือวุฒิบัตร และพิจารณารายงานผลการสะสมชั่วโมง CPE ของผู้ตรวจสอบภายในที่สอบผ่าน เพื่อคงสถานภาพผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต  ในโปรแกรมวุฒิบัตรของ IIA ดังนี้ 
 
                o Certified Internal Auditor – CIA,  
               
o Certified Control Self Assessment – CCSA
               
o Certified Financial Services Auditor – CFSA  และ
                o Certified Government Auditing Professional
 

     ข่าวประกาศถึงผู้สมัครสอบ CIA ,CCSA, CFSA และ CGAP ทุกท่าน 

1.   การปรับอัตราค่าธรรมเนียมการสอบเพื่อรับวุฒิบัตร
IIA ได้ประกาศปรับอัตราค่าธรรมเนียมการสอบเพื่อรับวุฒิบัตร CIA, CCSA, CFSA และ CGAP รวมถึงค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อให้สอดรับกับต้นทุนการให้บริการสอบในรูปแบบ Computer-based Testing ที่สูงขึ้น โดยจะเริ่มใช้อัตราดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป   อัตราค่าธรรมเนียมมีดังนี้  

 Certification Fee Structure, Effective Jan. 1, 2013  
  MEMBERSNONMEMBERS
Application Fee $100  $200
CIA® Exam Part Fee, Three-part Exam, Part 1 only $250  $350
Part 2 and Part 3 only $200  $300
Specialty Exam (CCSA®, CGAP®, CCSA®) Part Fee $350  $425
Specialty Exam Part fee (CRMA®)  $350  $450
Exam Part Rescheduling Fee (when exam part is rescheduled after initial appointment is made) $50  $50
CPE Reporting Fee , CIA $25  $100
Specialty (CCSA®, CGAP®, CCSA®, CRMA®)  $10  $100

***อัตราแลกเปลี่ยนอ้างอิงตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศ ณ วันที่โอนเงิน
http://www.bot.or.th/Thai/Statistics/FinancialMarkets/ExchangeRate/_layouts/Application/ExchangeRate/ExchangeRate.aspx

2. การรักษาสภาพและผลสอบวุฒิบัตร IIA 
ตามที่ IIA เปลี่ยนแปลงวิธีและระยะเวลาเก็บรักษาผลสอบและการลงทะเบียนสอบ CIA /CCSA/ CFSA/ CGAP จากขยายเวลาทุก ๆ 2 ปี นับจากวันที่นั่งสอบครั้งสุดท้าย เป็นให้ผ่านทั้ง 4 Parts และส่งเอกสารประกอบการพิจารณาสอบให้ครบถ้วนภายในเวลา 4 ปี แบ่งออกเป็น 2 กรณีคือ

      1)   ผู้สมัครเข้าระบบ CBT ใหม่  หรือผู้ที่ไม่เคยสมัครสอบมาก่อน หรือผู้ที่หมดสิทธิ์แล้วและกลับมาสมัครสอบใหม่ ให้เริ่มนับวันที่ 1 ตั้งแต่วันที่ได้รับการ register ลงระบบของ IIA

     2)   ผู้ที่อยู่ในโปรแกรมการสอบนับตั้งแต่วันที่ 1 Jan 10 (ซึ่งคนที่จะคงสภาพอยู่ในระบบจนถึงวันที่ 1 Jan 10 ได้ ก็คือคนที่ลงสอบ CBT ในปี 2008 และ 2009 หากผู้สมัครคนใดไม่เคยลงสอบ CBT เลยให้ถือว่าหมดสภาพแล้ว)  การนับ 4 ปี จะนับจากวันที่นั่งสอบวันสุดท้าย

3. การเลื่อนตารางสอบ
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 เป็นต้นไป ผู้สมัครสอบเพื่อรับวุฒิบัตรที่ได้กำหนดวันและเวลาสอบแล้ว  หากต้องการเปลี่ยนแปลงกำหนดวันและเวลาสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนวันและเวลาสอบในอัตรา USD50 ต่อครั้ง


     นอกจากโปรแกรมวุฒิบัตรในระดับสากลแล้ว  ในอดีตสมาคมฯ ยังได้มีโปรแกรมวุฒิบัตรผู้ตรวจสอบ
ภายในระดับประเทศที่พัฒนาขึ้นสำหรับผู้ตรวจสอบภายในที่ปฏิบัติงานในประเทศไทย คือ

                o Certified Professional Internal Auditors – CPIA
                o Certified Professional Government Internal Auditors – CPGIA และ
               
o Qualified Internal Auditors – QIA

     ซึ่งผู้ถือวุฒิบัตรเหล่านั้นยังคงสามารถใช้วุฒิบัตรเหล่านั้นอ้างอิงในการ ปฎิบัติงานจริงได้ในปัจจุบัน  รวมถึงยังต้องทำการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาสถานภาพการเป็นผู้ ถือวุฒิบัตรไว้ตามข้อกำหนดการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องของสมาคมฯ

วันที่ปรับปรุง 15 สิงหาคม 2556 เปิดอ่าน 3870 ครั้งCertificate อื่นๆ ที่น่าสนใจ
Continuing Professional Education (CPE) ( 2015-08-20 17:22:14 )
ใบสมัครสอบวุฒิบัตรสากล ( 2015-06-23 15:58:07 )
คู่มือการสอบวุฒิบัตรสากลและการรายงาน CPE ( 2015-06-23 15:36:49 )
เอกสารประกอบการสมัครสอบ CCSA ( 2015-01-15 15:15:50 )
โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย ( 2014-07-24 11:34:26 )
อัตราค่าสมัครสอบ CCSA, CFSA และ CGAP ( 2014-06-24 15:55:35 )


 
สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย
เลขที่ 2 อาคารมูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย ชั้น 4 ซ.ทองหล่อ 25 สุขุมวิท 55 กทม. 10110
โทร 662) 712-9124-7 แฟ็กซ์ (662) 712-9128 : webmaster : contactus@theiiat.or.th