โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

โครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ขอเผยแพร่และเชิญผู้ประกอบการจัดทำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส่งข้อเสนอโครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   
      เนื่องจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสมาคมฯ มีข้อจำกัดในการพัฒนา ทางสมาคมฯ จึงจำเป็นที่จะต้องปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้สามารถรองรับการดำเนินงานของสมาคมฯ และให้บริการสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  คณะกรรมการสมาคมฯ จึงได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อศึกษาและจัดทำข้อกำหนดและขอบเขตความต้องการ หลังจากนั้นได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อดำเนินการจัดหาและจัดซื้อจัดจ้างผู้ประกอบการเพื่อปรับปรุงระบบสารสนเทศของสมาคมฯ ตามข้อกำหนดและขอบเขตที่ต้องการและในช่วงที่ผ่านมาได้มีการทบทวนขอบเขตความต้องการ จัดทำเป็นโครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสมาคมฯ

     เพื่อให้การดำเนินการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของสมาคมฯ เป็นไปอย่างเปิดเผย โปร่งใส และคุ้มค่า  คณะอนุกรรมการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  จึงขอเผยแพร่ข้อเสนอโครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและขอเชิญชวนสมาชิกและผู้ประกอบการที่สนใจได้ศึกษาโครงการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ และช่วยประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ประกอบการฯ เพื่อให้สมาคมฯ ได้รับการยื่นข้อเสนอโครงการจากผู้ประกอบการจำนวนมาก เกิดการแข่งขันอันจะเป็นประโยชน์ต่อสมาคมฯ ทั้งนี้ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อแจ้งความจำนงและขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมจากสมาคมฯ

     สำหรับ การคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอจะพิจารณาจากการยื่นข้อเสนอผ่าน E-auction โดยคณะอนุกรรมการจัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งประกอบด้วย

  • คุณไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์      ประธานอนุกรรมการ
  • คุณไชยโรจน์ ภัทรเกียรติพงษ์ ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการฯ
  • คุณวรณัฐ สุโฆษสมิต          อนุกรรมการ
  • คุณสมภพ เตชเสนสกุล        อนุกรรมการ
  • คุณศุภกิจ พาณิชย์กุล          อนุกรรมการ
  • คุณรัฐวรรณ์ ปัญญาวิสุทธิกุล   อนุกรรมการและเลขานุการฯ

 โดยมีกำหนดการในการดำเนินการถัดจากนี้ไป ดังนี้

  • ผู้ประกอบการฯ ส่งข้อเสนอโครงการ  วันที่ 25 กันยายน 2564
  • E-auction (ไม่ต่ำกว่า 3 ราย)            วันที่ 9 ตุลาคม 2564
  • ประกาศผลการตัดสิน                       วันที่ 16 ตุลาคม 2564   
เงื่อนไขและข้อกำหนด
โพสต์เมื่อ :
2564-08-26
 432
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์