รายละเอียดหลักสูตร ปี 2566

รายละเอียดหลักสูตร ปี 2566รายละเอียดหลักสูตร
Analytical Thinking for Professional Internal Auditor
Audit Manager Tools and Techniques
Audit Report Writing
Audit Sampling for Internal Audit

Audit working paper
Auditor-in-Charge Tools and Techniques
Business Continuity Management System (ISO 22301) for internal auditor new
Business Impact Analysis (BIA) new
Change management new
Communications Skills for Internal Auditors new
Compliance Audit
Consulting Activities Skills & Attitudes new
Control Self-Assessment Facilitation Skills new
Corporate Tax for Internal Auditor new
Control Self-Assessment: An Introduction
Data Privacy Officer (DPO) handbook
Data processing agreements
Engatement Working Program Development
Ethical Audit
Financial Auditing for Internal Auditors or Non Accountants 
Financial Reporting Analysis for Internal Auditor new
Fraud Audit
Fraud investigation skills & techniques for Internal Auditors 
Fundamentals of Cybersecurity Auditing new
Fundamentals for New Auditor
Fundamentals of IT Auditing new
Information security controls for supplier relationships new
Information Security Management System (ISOIEC 27001) for internal auditor new
Information security risk management according to ISOIEC 27005 new
Information systems audit foundation for internal auditor new
Information technology risk management foundation for internal auditor new
Integrated Audit of Revenues and Receivables new
Integrated Audit of the Purchasing System and Payables new
Internal Audit Procedures
IPPF Easy to go Easy to use new
Leadership Skills for Auditors
Privacy by design new
Privacy Impact Assessment (PIA) Data Protection Impact Assessment (DPIA)
Privacy Information Management System (ISOIEC 27701) for internal auditor
Privacy risk management according to ISOIEC 27557
Quality Assurance and Improvement Program (QAIP)
Risk Based Audit
Risk management according to ISO 31000
Roadmap to Certified Internal Auditor® (CIA®) - How to Success new
Root Cause analysis
Service Management System (ISOIEC 20000-1) for internal auditor
Soft skill กับการสร้างคุณค่างานตรวจสอบภายใน new
Tools for Lead Auditors new
Understanding the financial reporting (Part I)
Understanding the financial reporting (Part II)
การเขียนรายงานการตรวจสอบทุจริต new
การจัดทำแนวทางการสอบทาน ตามเกณฑ์การประเมิน ด้าน Enablers 1-7 new
การจัดทำแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์และแผนการตรวจสอบประจำปี End-to-End Process new
การตรวจสอบด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security Audit) new
การบริหารจัดการความเสี่ยงจากบุคคลภายนอก Third-Party Risk Management new
การบูรณาการงานตรวจสอบภายใน Integrated Audit Practice new
เทคนิคการจัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอคณะกรรมการตรวจสอบ new
เทคนิคการจัดวางระบบการควบคุมภายใน new
เรียนรู้งานตรวจสอบภายในแบบครบวงจรภายใน 1 วัน new
โพสต์เมื่อ :
2565-10-14
 9323
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์