CRMA Certification - UPDATE !!

CRMA Certification - UPDATE !!

CRMA®(Certification in Risk Management Assurance®)ราคาสอบ CRMA


เนื้อหาการสอบ ปัจจุบัน (https://global.theiia.org/certification/crma-certification/Pages/Exam-Syllabus.aspx)
เนื้อหาการสอบ ฉบับปรับปรุง ( https://global.theiia.org/translations/PublicDocuments/CRMA-Revision-Handbook-Thai.pdf)

การสอบ CRMA ปัจจุบัน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

  • CIA PART 1 ข้อสอบปรนัย 125 ข้อ เวลาทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที ผู้สมัครสอบ CRMA สามารถสอบ CIA Part 1 ก่อน/หลัง/ระหว่างการสอบ CRMA ได้   

สำหรับผู้สมัครที่สอบผ่านการสอบ CIA PART 1 แล้ว สามารถลงสอบเนื้อหาหลักของ CRMA เพื่อให้คุณสมบัติครบถ้วนสำหรับการรับวุฒิบัตรได้ทันที

  • CRMA ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ ครอบคลุมเนื้อหา 4 ส่วน และมีเวลาทำข้อสอบ 2 ชั่วโมง

          เนื้อหาหลักของการสอบ CRMA มี 4 ส่วน ดังนี้

           ส่วนที่ 1: การกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง (25-30%)

           ส่วนที่ 2: หลักการของกระบวนการบริหารความเสี่ยง (25-30%)

           ส่วนที่ 3: บทบาทการให้ความเชื่อมั่นของผู้ตรวจสอบภายใน (20-25%)

           ส่วนที่ 4: บทบาทผู้ให้คำปรึกษาของผู้ตรวจสอบภายใน (20-25%)

การสอบ CRMA ฉบับปรับปรุง ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
     
           -  ถือวุฒิบัตร CIA และยังมีผลอยู่ (Active)
           -  มีคำถามหลากหลายประเภท 125
ข้อ ครอบคลุมเนื้อหา 3 ส่วน และมีเวลาทำข้อสอบ 150 นาที

เนื้อหาหลักของการสอบ CRMA มี 3 ส่วน ดังนี้

                  I.บทบาทและภาระหน้าที่ของตรวจสอบภายใน (20%)

                  II.การกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง  (25%)

                  III.การให้ความเชื่อมั่นในการบริหารความเสี่ยง (55%)

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ ปัจจุบัน

ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

  1. บุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารความเสี่ยง  การควบคุมภายใน การสอบบัญชี   ฯลฯ  อย่างน้อย 2 ปี
  2. บุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า และมีประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี ฯลฯ  อย่างน้อย 1 ปี
  3. บุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาระดับอนุปริญญา จะต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่ เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน  การสอบบัญชี ฯลฯ  อย่างน้อย 5 ปี
  4. หากการศึกษาต่ำกว่าระดับอนุปริญญา จะต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี ฯลฯ  อย่างน้อย 7 ปี
  5. บุคคลในข้อ 1, 2, 3 และ 4  จะต้องมีประสบการณ์การตรวจสอบ หรือการควบคุมที่เกี่ยวข้องในธุรกิจ เช่น  การบริหารความเสี่ยง การให้ความเชื่อมั่น หรือ CSA  อย่างน้อย 2 ปี

คู่มือการเตรียมตัวสอบ


เอกสารประกอบการสมัคร


    1. แบบฟอร์มสำหรับผู้ที่สมัครสอบครั้งแรก

         -  Exam Application Form
       - เอกสารสำหรับ Upload Document ในระบบ CCMS  ** Identification, Education
    **** Experience, Character (ให้กรอกอีเมลและชื่อของผู้บังคับบัญชาในระบบ CCMS)


    2. แบบฟอร์มสำหรับผู้ที่เคยสมัครสอบ
        -  Exam  Re-Application Form

        Link: อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

    3. เมื่อสมัครที่ระบบ CCMS เรียบร้อยแล้วให้ส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงินมาที่ อีเมล์ [email protected]

       บัญชีออมทรัพย์ “สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย”

           ธนาคารกรุงศรีอยุธยา   สาขาซอยทองหล่อ   เลขที่บัญชี 255-1-15539-5
           ธนาคารธนชาต          สาขาทองหล่อ        เลขที่บัญชี 916-200-1813

**ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563 การยกเลิกการสอบและการกำหนดเวลาใหม่ที่ถูกยกเลิกโดยศูนย์สอบของ Pearson Vue จะถูกยกเว้นค่าธรรมเนียมโดยอัตโนมัติ ผู้สมัครสามารถยกเลิกหรือกำหนดเวลาการนัดหมายการสอบใหม่ได้โดยโทรหา PearsonVUE โดยตรงหรือเลือก“ เข้าถึง PearsonVUE” ผ่านโปรไฟล์ CCMS

*** รายงานคะแนนสอบ ประมาณ 24 ชั่วโมงหลังจากทำข้อสอบเสร็จจะได้รับอีเมลที่ระบบสร้างขึ้นเพื่อแจ้งให้ทราบว่ามีคะแนนสอบแล้ว นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบคะแนนทางออนไลน์ได้โดยลงชื่อเข้าใช้โปรไฟล์ CCMS แล้วเลือก“ Access Pearson VUE” จากนั้นเลือก“ View Score Reports

**** สำหรับผู้ที่สอบได้รับวุฒิบัตรสากล ปัจจุบันทาง IIA ให้ดาวน์โหลดใบวุฒิบัตรอิเล็กทรอนิกส์ได้เองที่ระบบ CCMS
โพสต์เมื่อ :
2559-04-27
 31580
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์