คณะกรรมการ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

คณะกรรมการ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

  
คณะกรรมการ สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย วาระปี 2563 - 2564

 ลำดับ 

        ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่ง

1

คุณไชยโรจน์  ภัทรเกียรติพงษ์

นายกสมาคมฯ

2

คุณนวพร  วิทยานันท์

อุปนายกฝ่ายบริหาร

 3

ดร.สุรภา  ไถ้บ้านกวย

อุปนายกฝ่ายวิชาการ

4

คุณศุภกิจ พาณิชย์กุล กรรมการและนายทะเบียน

 5

คุณทวีชัย  เจริญศิลาวาทย์

กรรมการและเหรัญญิก

 6

คุณศศิวงศ์ สันติเมธา

กรรมการและเลขาธิการ

7

คุณทิพย์ประภาพ ติวรเกียรติ

ประธานคณะกรรมกาารตรวจสอบ

8

ดร.สุเนตรา แสงรัตนกูล

กรรมการตรวจสอบ

9

คุณศิริกุล  เมธีวีรังสรรค์

กรรมการตรวจสอบ

10

คุณยุพดี อินทรเกษตร

กรรมการกลาง

11

คุณไพรัช ศรีวิไลฤทธิ์

กรรมการกลาง

12

นอ. ประจักษ์  วังกานนท์

กรรมการกลาง

13

คุณชนะภัย สรรพสุข

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

14

คุณวรณัฐ สุโฆษสมิต

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

15

คุณจิรพัฒน์ ศรีวรรธนะ

รรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

16

คุณสุธี ตาณวาณิชกุล

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

หากสมาชิกท่านใด มีความประสงค์จะติดต่อคณะกรรมการสตท. หรือมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสตท.

สามารถส่ง e-mail:[email protected] หรือ tel 0 2712 9124 -8 ต่อ 108

 

โพสต์เมื่อ :
2559-04-27
 11979
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์