In-House Training

In-House Training

In-House Training
การให้บริการทางวิชาการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์การ

              สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย (สตท.) เป็นสมาคมวิชาชีพที่ไม่แสวงหาผลกำไรก่อตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริม พัฒนาบุคลากรด้านวิชาชีพตรวจสอบภายในและเป็นแหล่งเผยแพร่แลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิค ข่าวสาร ประสบการณ์ด้านวิชาการ รวมถึงแนวคิดใหม่ๆ ของงานตรวจสอบภายในระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพด้วยกัน และเพื่อเป็นการสร้างเสริมวิชาชีพตรวจสอบภายในให้เป็นเลิศทั้งด้านจริยธรรม มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยได้ Affiliate กับสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล (The Institute of Internal of Auditor – IIA) ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2540 เพื่อเป็นการยกระดับความรู้ความสามารถของผู้ประกอบการวิชาชีพตรวจสอบภายในประเทศไทยให้เทียบเท่าระดับสากล

            สตท.เปิดให้บริการทางวิชาการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์การ (In-House Training)ซึ่งเป็นการจัดฝึกอบรมรูปแบบหนึ่งที่เหมาะสำหรับองค์การที่ต้องการพัฒนาความรู้ของพนักงานภายในหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

            In-house Training เป็นการบริการอีกรูปแบบหนึ่งสำหรับองค์การที่ต้องการออกแบบหรือพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้ตรงกับความต้องการ และเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุดในการพัฒนาทักษะความสามารถของพนักงาน นอกจากนั้นเรายังมีหลักสูตรของ Global Institute of Internal Auditors - IIA ให้บริการอีกด้วย

จัด In-House Training ดีอย่างไร?

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอนถูกสามารถเสนอความต้องการ ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรได้ตามความต้องการ และความเหมาะสมกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงภายในองค์การ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอนถูกผู้เข้ารับการฝึกอบรมอยู่องค์การเดียวกัน ทำให้เข้าใจถึงสภาพปัญหา และได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาได้เป็นอย่างดี ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประสิทธิภาพในการทำงาน

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอนถูกผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับการเรียนรู้ และพัฒนาไปในทิศทางเดียวกันในช่วงเวลาที่เหมาะสม

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอนถูกประหยัดทั้งเวลาในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายเมื่อเทียบกับการส่งพนักงานไปอบรมภายนอก และสามารถลดค่าใช้จ่าย ในเรื่องการประสานงาน ค่าเดินทาง และค่าที่พัก

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไอคอนถูกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200 %

โพสต์เมื่อ :
2562-12-24
 8088
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์