• Home

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CPIAT 2.64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CPIAT 2.64

  • Home

  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CPIAT 2.64

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CPIAT 2.64


รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Part 1

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ Part 2

ระเบียบการสอบ

สถานที่จัดสอบ

หมายเหตุ : 1.ผู้สอบควรมก่อนเวลา เพื่ตรวจ ATK ตั้งแต่เวลา 07.00 – 08.30 น. และ เวลา 11.30 – 13.00 น.

                2.ท่านใดมีความประสงค์ขอเลื่อนสอบไปยัง ครั้งที่ 1/65 (เลื่อนสอบได้เพียง 1 ครั้ง เท่านั้น) กรุณาแจ้งภายในวันที่ 10 ม.ค. 65

                3.หามีประกาศงดกิจกรรมของจังหวัด สมาคมฯจะแจ้งเลื่อนการสอบทันที


Create a website for free Online Stores