CPIAT

CPIAT

คู่มือการสอบ CPIAT

โครงการหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทย

ตามที่ สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน ได้พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในของประเทศไทยขึ้น เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และเพื่อให้โอกาสแก่ผู้ตรวจสอบภายในและผู้ที่สนใจในวิชาชีพตรวจสอบภายใน ได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจ และพัฒนาความรู้ทักษะด้านการตรวจสอบภายในนั้นโครงการหลักสูตรดังกล่าวประกอบด้วยการอบรมจำนวน 156ชม.และการสอบเพื่อประเมินความรู้หลังผ่านการอบรม ซึ่งเอกสารฉบับนี้จะเป็นคู่มือสำหรับผู้ที่สนใจเตรียมตัวสอบดังกล่าว

กำหนดการสอบ และการรับสมัครสอบ

 กำหนดการสอบ (ปีละ 2 ครั้ง)

o   ครั้ง ที่ 1 ในเดือนมกราคม

o   ครั้ง ที่ 2 ในเดือนกรกฎาคม

โดยสมาคมฯ จะประกาศวันสอบที่แน่นอนให้ทราบภายหลัง

 การรับสมัครสอบ

 กำหนดระยะเวลารับสมัคร

o    วันที่ 1 - 31 พฤษภาคม สำหรับการสอบในเดือนกรกฎาคม

o    วันที่ 1 - 31 พฤศจิกายน สำหรับการสอบในเดือนมกราคมของปีถัดไป

กำหนดอาจมีการเปลี่ยนแปลงซึ่งสมาคมฯจะแจ้งให้ทราบเป็นครั้งๆไป

 เอกสารสมัครสอบ

o   ใบสมัครสอบ CPIAT

o   สำเนาบัตรประชาชนและเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

o   สำเนาประกาศนียบัตรผ่านการอบรมหลักสูตร CPIAT และเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

o   สำเนาหลักฐานการผ่านอบรมหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบจากสมาคมฯและเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

วิธีสมัครสอบ

1.       ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกแบบฟอร์มขอสมัครสอบด้วยตัวบรรจงและแฟกซ์ หรืออีเมล์ หรือยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรมพร้อมเอกสารสมัครสอบข้างต้น พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสอบเต็มจำนวน ก่อนกำหนดปิดรับสมัคร

2.        สมาคมฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบในแต่ละรอบการสอบบนเวบไซต์ของสมาคมฯ อย่างน้อย

2 สัปดาห์ก่อนสอบ

การเลื่อนหรือยกเลิกการสอบ

กรณีที่ 1 ผู้สมัครสอบจะต้องกรอกแบบฟอร์มขอเลื่อนหรือยกเลิกการสอบและแฟกซ์หรืออีเมล์ต่อเจ้าหน้าที่สมาคมฯ ทั้ง นี้สมาคมฯจะไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ สำหรับผู้สมัครที่แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกหรือเลื่อนการสอบมายังสมาคมฯ ก่อนวันปิดรับสมัครสอบ

กรณีที่ 2 หากมีการเลื่อนหรือขอยกเลิกหลังจากวันปิดรับสมัครสมาคมฯจะคิดค่าธรรมเนียมการยกเลิกหรือเลื่อนสอบดังนี้

o   ก่อนการสอบไม่น้อยกว่า 15 วัน* คิดจำนวน 20% ของค่าธรรมเนียมการสอบ

o   ก่อนการสอบน้อยกว่า 15 วัน* คิดจำนวน 50% ของค่าธรรมเนียมการสอบ

o   ก่อนการสอบน้อยกว่า 7 วัน* หรือไม่ปรากฏตัวในวันสอบ จำนวน 100% ของค่าธรรมเนียมสอบ

*วันที่ตามปฏิทิน

2. คุณสมบัติของผู้เข้าสอบ

2.1 ต้องจบการศึกษาขั้น ต่ำปริญญาตรีในสาขาใดก็ได้

2.2 ต้องมีสถานภาพเป็นสมาชิกสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย ในวันที่สมัครสอบ

2.3 ต้องผ่านการอบรมหลักสูตร CPIAT โดยมีจำนวนชั่วโมงเข้าอบรมหลักสูตร CPIAT ไม่น้อยกว่า80%ของจำนวนชั่วโมงเรียนทั้งหมด ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร CPIAT ที่ขาดเรียนในหัวข้อใดต้องเข้าเรียนเพิ่มเติมในหัวข้อดังกล่าวของรุ่นถัดไป โดยต้องลงทะเบียนและชำระค่าอบรมในอัตราที่สมาคมฯ กำหนด

2.4 ผู้ที่ผ่านการอบรม หรือสำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรของสถาบันอื่นที่เทียบเท่ารวมทั้งในกรณีที่หลักสูตรเทียบเท่าอย่างมีเงื่อนไขและผ่านการอบรมเพิ่มเติมแล้ว(ดูรายชื่อหลักสูตรที่สมาคมฯอนุมัติ และหลักเกณฑ์การพิจารณาหลักสูตรในประกาศหลักเกณฑ์พิจารณาหลักสูตร)

3. ค่าธรรมเนียมการสอบ

o   ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร CPIAT อัตรา 1,070 บาท ต่อ การสอบ 1 ส่วน

o   MSCG และ Pre CIA อัตรา 1,605 บาท ต่อ การสอบ 1 ส่วน

*อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว

4. ข้อสอบและระยะเวลาการสอบ

ข้อสอบแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนละ 100 ข้อ แบบปรนัย 4 ตัวเลือกโดยใช้ระยะเวลาสอบส่วนละ

3 ชั่วโมง ส่วนที่ 1 เวลา 09:00 - 12:00 น. และ ส่วนที่ 2 เวลา 13:30 - 16:30 น.

5. การแบ่งนํ้าหนักและเนื้อหาการสอบ

เพื่อเป็นการช่วยให้ผู้สอบเตรียมตัวสอบได้ง่ายขึ้น สมาคมฯ ได้จัดกลุ่มเนื้อ หาข้อสอบให้ชัดเจนดัง “เอกสารแนบ”

6. เกณฑ์การผ่านสอบ

สมาคมฯ กำหนดเกณฑ์การผ่านสอบแต่ละส่วนที่ร้อยละ75 ของคะแนนสอบรวม สำหรับผู้ที่สอบผ่านเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งสามารถเก็บรักษาผลสอบในส่วนที่ตนสอบผ่านได้ และลงสมัครสอบเฉพาะส่วนที่ตนเองสอบไม่ผ่านได้ตามรอบการสอบที่สมาคมฯ กำหนด

7. ระเบียบการสอบ

1)   มาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 30 นาที ผู้เข้าสอบจะต้องเข้าห้องสอบก่อนเวลาสอบ 15 นาที และจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าห้องสอบหลังจากเริ่มการสอบไปแล้ว 30 นาที รวมถึงห้ามออกจากห้องสอบก่อนเวลาสอบเริ่มไป 45 นาที

2)    แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ห้ามสวมกางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน หรือรองเท้าแตะเข้าห้องสอบ

3)   ปิดเครื่องมือสื่อสารและเครื่องมืออิเลคทรอนิคส์ทุกชนิดและห้ามนำติดตัวเข้าห้องสอบ

4)  ห้ามนำหนังสือ ตำรา เอกสาร หรือโน้ตย่อใด ๆ เข้าในห้องสอบโดยเด็ดขาด หากฝ่าฝืนจะถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ

5)  วางบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายไว้บนโต๊ะสอบ เพื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และลงลายมือชื่อเข้าสอบในแบบฟอร์มที่กำหนด

6)  ให้กรอกข้อมูลรหัสประจำตัวผู้เข้าสอบ ลงบนกระดาษคำตอบด้วยปากกาหมึกแห้งสีน้ำเงินเท่านั้น

7)   ในการสอบ ให้ใช้ดินสอ 2B ในการทำข้อสอบเท่านั้นและอนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขธรรมดาในการสอบได้

8) ห้ามพูดคุยระหว่างการสอบ หากมีข้อสงสัยใดๆ ในการทำข้อสอบให้ยกมือ เจ้าหน้าที่จะเข้าไปสอบถาม อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่จะไม่มีหน้าที่ตอบคำถามใด ๆ ที่เกี่ยวกับเนื้อหาของข้อสอบ

9) ในระหว่างการสอบอนุญาตให้เข้าห้องน้ำได้ครั้ง ละ 1 คนโดยต้องลงลายมือชื่อและเวลาออกและเข้าห้องสอบในแบบฟอร์มที่จัดไว้ และเดินออกจากห้องสอบตัวเปล่า

10)  หากทำข้อสอบเสร็จก่อนเวลา กรุณายกมือ เจ้าหน้าที่จะเข้าไปเก็บกระดาษคำตอบและข้อสอบ

หมายหตุ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรที่ทางราชการออกให้มาด้วยหากไม่นำมาจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

8. การประกาศผลสอบ

สมาคม ฯ จะส่งผลสอบให้แก่ผู้เข้าสอบตามที่อยู่ที่ปรากฏในใบสมัครสอบ ภายใน 45 วันทำการนับจากวันสอบ โดยสมาคมฯ จะแจ้งคะแนนสอบสำหรับผู้สอบไม่ผ่าน และแจ้ง “ผ่าน” สำหรับผู้ที่สอบผ่าน  

ทั้ง นี้ ผลสอบที่แจ้งโดยสมาคมฯ ให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

หลักสูตรปรับปรุง ปี 2560 (รุ่น 49 เป็นต้นไป)

Post Date :
2016-04-27
 121996
Visitor
Create a website for free Online Stores