CIA Certification

CIA Certification

CIA Exam Language Release Dates

The new CIA exams are currently available in English, French, and Spanish, with additional languages released throughout 2019 and early 2020. See the chart below and plan your studies accordingly.

Q: ปัจจุบันจะได้สอบเป็น Version ไหน?

A: ปัจจุบันการสอบจะแยกเป็น 2 กรณี 

    1. หากท่านเลือกสอบเป็นภาษาอังกฤษ ท่านจะได้สอบ ใน Version 2019 revised

    2. หากท่านเลือกสอบเป็นภาษาไทย ในระหว่างนี้จนถึง31 มกราคม 2020 ท่านจะได้สอบเป็น Version เดิม ให้ยึดหัวข้อสอบตามเดิม

        แต่ ถ้าตามประกาศของ IIA ในเดือนกุมภาพันธ์ 2020 การสอบภาษาไทย จะเป็น Version 2019 revised หรือตามที่ IIA ประกาศ หลังจากที่มีการทบทวนข้อสอบเสร็จสิ้น

CIA EXAM IS CHANGING IN 2019

  อ่านรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการสอบ CIA เพิ่มเติม

IIA  CERTIFICATION PROGRAM

Certified Internal Auditor – CIA

CIA  คืออะไร

CIA  หมายถึง ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านการตรวจสอบภายใน ซึ่งผู้ที่ต้องการรับประกาศนียบัตรนี้จะต้องผ่านการทดสอบความรู้ด้านการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน และความเข้าใจในงานตรวจสอบภายใน  ความเสี่ยง และเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในปัจจุบันของผู้สอบ 

 

เนื้อหาการสอบ

การสอบจะแบ่งออกเป็น 3  Parts  

Part 1 –  Internal Audit Basics   (ความรู้พื้นฐานงานตรวจสอบภายใน)  

เนื้อหาเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพตรวจสอบภายในสากล  หลักการของการควบคุมภายใน และความเสี่ยง รวมถึงเครื่องมือและเทคนิคในการปฎิบัติงานตรวจสอบภายใน  

 

Part 2 – Internal Audit Practice  (การปฎิบัติงานตรวจสอบภายใน)

เนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารหน่วยงานตรวจสอบภายในทั้งในบทบาทเชิงกลยุทธ์และการดำเนินงานของผู้ตรวจสอบภายใน   การกำหนดแผนการตรวจสอบภายในจากความเสี่ยง  และการปฎิบัติงานตรวจสอบภายในในแต่ละงาน (การวางแผน  การกำกับดูแล การสื่อสารผลการปฎิบัติงาน และการติดตามประเมินผล)  รวมไปถึงการจัดการความเสี่ยงจากการทุจริต และการควบคุม 

 

Part 3 – Internal Audit Knowledge Elements    (องค์ความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบภายใน)

เนื้อหาการสอบเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการ  จรรยาบรรณทางธุรกิจ  การบริหารความเสี่ยง โครงสร้างองค์กร ซึ่งรวมถึงกระบวนการทางธุรกิจ ความเสี่ยง การสื่อสาร การบริหาร หลักการความเป็นผู้นำ  เทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ  การบริหารจัดการด้านการเงิน และสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในระดับสากล

 

ข้อสอบ

ข้อสอบเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก  มีจำนวนและระยะเวลาการทำสอบดังนี้

 

PART

จำนวน

ระยะเวลา

Part 1 Internal Audit Basics  

125 ข้อ

150 นาที

Part 2 Internal Audit Practice 

100 ข้อ

120 นาที

Part 3 Internal Audit Knowledge Elements   

100 ข้อ

120 นาที

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบ

ผู้มีสิทธิ์สอบจะต้องมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 1. บุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารความเสี่ยง  การควบคุมภายใน การสอบบัญชี   ฯลฯ  อย่างน้อย 2 ปี  
 2. บุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า และมีประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี ฯลฯ  อย่างน้อย 1 ปี
 3. บุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาระดับอนุปริญญา จะต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่ เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน  การสอบบัญชี ฯลฯ  อย่างน้อย 5 ปี
 4. หากการศึกษาต่ำกว่าระดับอนุปริญญา จะต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี ฯลฯ  อย่างน้อย 7 ปี
 5. เป็นนักศึกษาเต็มเวลาในสาขาใดก็ได้ที่กำลังศึกษาอยู่ในปีสุดท้ายหรือต้องลงทะเบียนเรียนมาแล้ว 12 เทอม

    สำหรับผู้ที่ยังเรียนไม่จบ หากสอบผ่าน IIA จะยังไม่ออกประกาศนียบัตรให้จนกว่าจะมีคุณสมบัติครบถ้วน

    ตามคุณสมบัติของผู้สมัครสอบแบบบุคคลทั่วไป

 1. เป็นอาจารย์ประจำในมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาและทำหน้าที่สอนอยู่ในปัจจุบัน

 

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับการสอบครั้งแรก

 • บุคคลทั่วไป
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  • ใบทรานสคริปต์หรือใบปริญญาบัตร พร้อมสำเนาเซ็นรับรอง
  • CBT Application Form
  • Experience Verification ใบรับรองประสบการณ์ทำงาน ซึ่งมีลายเซ็นรับรองโดยผู้บังคับบัญชา
  • Character Reference Form ใบรับรองความประพฤติ ซึ่งมีลายเซ็นรับรองของผู้บังคับบัญชา หรือ

                ผู้ถือวุฒิบัตรใด ๆ ของ IIA

 • อาจารย์ประจำ
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 • CBT Application Form
 • Professor Status Form ใบรับรองสถานภาพอาจารย์ประจำ ซึ่งมีลายเซ็นรับรองโดยคณบดีและมี            

                     ตราประทับของมหาวิทยาลัย

 • Character Reference Form รับรองโดยคณบดี หรือ CIA
 • หนังสือรับรองสถานภาพอาจารย์ประจำจากมหาวิทยาลัยที่สังกัดในกระดาษหัวจดหมายของ

มหาวิทยาลัย ซึ่งระบุรายชื่อวิชาที่สอน และกำหนดการสอน โดยมีคณบดีเป็นผู้รับรอง

สำหรับการสอบครั้งต่อไป

        ผู้สมัครสอบ กรอกเฉพาะ CBT Reapplication Form และแฟกซ์มายังสมาคมฯ พร้อมหลักฐานการโอนเงินเท่านั้น

        สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิ์นักศึกษาหรืออาจารย์ประจำที่นำส่ง Full-Time Student/Professor Status แก่สมาคมฯ จะมีอายุ 180 วันนับจากวันที่ที่ปรากฎในแบบฟอร์ม หากครบกำหนด นักศึกษา/ อาจารย์ประจำจะต้องนำส่งแบบฟอร์มฉบับใหม่เพื่อใช้สิทธิ์รับส่วนลด   

 

หมายเหตุ     ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล  จะต้องแนบใบจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลมาด้วย

คู่มือการเตรียมตัวสอบ

Self learning :

 • Gliem Publication
 • CIA Learning System
 • Wiley CIA Preparation

Preparation Course :

 • สตท.
 • สภาวิชาชีพบัญชี
 • ชมรมธนาคารไทย

1. แบบฟอร์มสำหรับผู้ที่สอบครั้งแรก

     -  Exam Application Form

     -  Character Reference

     -  Experience Verification Form

2. แบบฟอร์มสำหรับผู้ที่เคยสอบแล้ว

     -  Exam  Re-Application Form

3.  แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาและอาจารย์เพื่อขอสิทธิ์ส่วนลด

     -  University Student / Professor Registration Form  

4.คู่มือการสอบวุฒิบัตรสากล (CIA)

      - Certified Internal Auditor – CIA

        Link: อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

5.ส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงินมาที่ อีเมล์ [email protected]

6. คู่มือขั้นตอนการสอบวุฒิบัตรสากลด้วยระบบคอมพิวเตอร์

    - ขั้นตอนการสอบวุฒิบัตรสากล-ภาษาอังกฤษ

    - ขั้นตอนการสอบวุฒิบัตรสากล-ภาษาไทย
7.
การเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของโปรแกรม CIA และการสอบใหม่ในแต่ละ Part  New !! <<คลิก
     -ระยะเวลาโปรแกรมสอบ CIA แบบ 3 Parts ได้มีการปรับจาก 4 ปีเป็น 3 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ผู้สมัครสอบต้องดำเนินการสอบ CIA ให้ครบทั้ง 3 Parts
      โดยผู้สมัครที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมก่อนวันที่
1 กันยายน 2562 จะมีระยะเวลาโปรแกรม 4 ปี
      สำหรับผู้สมัครที่ได้เข้าร่วมโปรแกรมตั้งแต่วันที่
1 กันยายน 2562 จะมีระยะเวลาโปรแกรม 3 ปี
      และผู้สมัครสามารถขอต่ออายุได้อีกหนึ่งปี
นอกจากนี้ การสอบใหม่ในแต่ละ Part ระยะเวลาที่รอเพื่อทำการสอบใหม่นั้นจะลดลงจาก 90 วันเป็น 60 วัน
     **ผู้สมัครสามารถสอบใหม่ได้หลังจากรอ
60 วัน เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2562**

Post Date :
2016-04-27
 137348
Visitor
Create a website for free Online Stores