CCSA Certification

CCSA Certification

Specialty Certification Program

 

Certification in Control Self-Assessment (CCSA)

CCSA หมายถึง ประกาศนียบัตรการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรเฉพาะด้านแขนงแรกที่ได้รับการอนุมัติและจัดสอบโดยคณะกรรมการวิชาชีพของสมาคมผู้ตรวจสอบภายในสากล

โดยจะเป็นการวัดทักษะของผู้ปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จในด้านการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง การวัดความเข้าใจในการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และให้คำแนะนำในการสร้างความคิดริเริ่มสำหรับการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง

เนื้อหาของการสอบ

เนื้อหาข้อสอบของ CCSA จะมีขอบเขตเกี่ยวกับสถานการณ์ของอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่ง IIA ไม่คาดหวังว่าผู้สอบจะต้องมีความคุ้นเคยกับการควบคุมในอุตสาหกรรมใดอุตสาหกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ แต่ผู้สอบควรมีความคุ้นเคยเกี่ยวกับความเสี่ยงและการควบคุมโดยทั่วไปที่จะสามารถนำมาปรับใช้ในกระบวนการทางธุรกิจในแต่ละอุตสาหกรรมได้ เนื้อหาข้อสอบแบ่งออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้
Domain I  :  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ CSA  (5-10%)
Domain II :  โปรแกรม CSA  (15-25%)
Domain III:  ปัจจัยต่าง ๆ ในกระบวนการ  CSA  (15-25 %)
Domain IV:  พฤติกรรมองค์กร และวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ (10-15%)
Domain V:   การระบุและประเมินความเสี่ยง (15-20%)
Domain VI:  ทฤษฎีการควบคุมและการนำไปใช้ (20-25%)

จำนวนข้อสอบและระยะเวลาการสอบ

ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 115 ข้อ  ระยะเวลาการทำสอบ 2 ชั่วโมง 55 นาที

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบ

ผู้มีสิทธิ์สอบจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 1. บุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่   

     เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารความเสี่ยง  การควบคุมภายใน การสอบบัญชี   ฯลฯ  อย่างน้อย 2 ปี  

 1. บุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า และมีประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี ฯลฯ  อย่างน้อย 1 ปี
 2. บุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาระดับอนุปริญญา จะต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่ เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน  การสอบบัญชี ฯลฯ  อย่างน้อย 5 ปี
 3. หากการศึกษาต่ำกว่าระดับอนุปริญญา จะต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี ฯลฯ  อย่างน้อย 7 ปี

     5.บุคคลในข้อ 1, 2, 3 และ 4 จะต้องมีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบภายใน, ตรวจสอบบัญชี, CSA ,QAR  การบริหารความเสี่ยง หรือด้านการตรวจสอบอื่น ๆ อย่างน้อย 1 ปี

 1.  มีประสบการณ์ด้าน facilitation อย่างน้อย 7 ชั่วโมง หรือ ผ่านการอบรมหลักสูตร facilitation อย่างน้อย 14 ชั่วโมง ทั้งนี้ประสบการณ์การทำงานหรือการผ่านอบรมจะต้องเป็นไปตามแนวทาง ดังนี้

       ประสบการณ์การเป็น Facilitator  ผู้สมัครจะต้อง

 1. เป็น Facilitator หรือ Co-Facilitator ในการทำ CSA Workshop อย่างน้อย 1 ครั้ง โดยมีระยะเวลา

                 ไม่น้อยกว่า  7 ชั่วโมง  

 1. ต้องแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่จะทำให้กลุ่มมีส่วนร่วมในการทำ Workshop  สามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งในกลุ่ม และสร้างให้เกิดฉันทามติได้
 1. มีส่วนร่วมในการวางแผนการจัดทำ CSA Workshop อย่างน้อย 1 Workshop
 2.  ได้รับการประเมินผลงานในฐานะ Facilitators หรือ Co-Facilitator                  

    

 การผ่านการอบรมหลักสูตร Facilitation   หลักสูตรจะต้องมีเนื้อหาดังนี้

 1. เทคนิคในการอำนวยความสะดวก รวมถึงวิธีการกระตุ้นให้กลุ่มมีส่วนร่วม  การให้ข้อมูล และ รักษาการสนทนาให้อยู่ภายใต้หัวข้อที่กำหนดได้
 1.  เทคนิคการจัดการกับความขัดแย้ง รวมถึงการจัดการกับบุคลากรแต่ละประเภทที่แตกต่างกัน
 2.  เทคนิคการสร้างฉันทามติของกลุ่ม
 3.  การขับเคลื่อนกลุ่ม และหรือการตัดสินใจของกลุ่ม
 4.  การวางแผน Workshop
 5.  การทดลองปฎิบัติหน้าที่ Facilitator ซึ่งรวมการประเมินของกลุ่มหรือผลตอบกลับของผู้เข้าร่วมการอบรม  

 

 • ผู้สมัครสอบสามารถสมัครสอบได้ในขณะที่คุณสมบัติด้าน Facilitation ยังไม่ครบ อย่างไรก็ตามหากสอบผ่าน จะยังไม่ได้รับประกาศนียบัตรจนกว่าคุณสมบัติจะครบถ้วนสมบูรณ์

 

 • สำหรับ CIA สามารถสมัครสอบ CCSA ได้โดยแสดงหลักฐานว่าตนมีประสบการณ์ด้าน facilitation หรือผ่านการอบรมหลักสูตร facilitation เท่านั้น

เอกสารประกอบการสมัครสอบ

สำหรับการสอบครั้งแรก

 • บุคคลทั่วไป
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  • ใบทรานสคริปต์หรือใบปริญญาบัตร พร้อมสำเนาเซ็นรับรอง
  • CBT Application Form
  • Experience Verification ใบรับรองประสบการณ์ทำงาน ซึ่งมีลายเซ็นรับรองโดยผู้บังคับบัญชา
  • Character Reference Form ใบรับรองความประพฤติ ซึ่งมีลายเซ็นรับรองของผู้บังคับบัญชา หรือ

 ผู้ถือวุฒิบัตรใด ๆ ของ IIA

 • CCSA Facilitation Validation Form ใบรับรองประสบการณ์หรือการผ่านการอบรมเกี่ยวการเป็นFacilitator ซึ่งซึ่งมีลายเซ็นรับรองของผู้บังคับบัญชา หรือผู้ถือวุฒิบัตรใด ๆ ของ IIA

 สำหรับการสอบครั้งต่อไป

        ผู้สมัครสอบ กรอกเฉพาะ CBT Reapplication Form และแฟกซ์มายังสมาคมฯ พร้อมหลักฐานการโอนเงินเท่านั้น

 

หมายเหตุ     ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล  จะต้องแนบใบจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลมาด้วย

คู่มือเตรียมตัวสอบ

      · CCSA Study Guide ของ IIA    

1.แบบฟอร์มสำหรับผู้ที่สอบครั้งแรก

     -  Exam Application Form

     -  Character Reference

     -  Experience Verification Form

2. แบบฟอร์มสำหรับผู้ที่เคยสอบแล้ว

     -  Exam  Re-Application Form

3.  แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาและอาจารย์เพื่อขอสิทธิ์ส่วนลด

     -  University Student / Professor Registration Form  

     

4. คู่มือการสอบวุฒิบัตรสากล (CCSA)

      - Certification in Control Self-Assessment (CCSA)

Link: อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

5.ส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงินมาที่ อีเมล์ [email protected]

6.
Certification in Control Self-Assessment® (CCSA®) Eligibility Requirements New!! << คลิก
โปรดทราบ :  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2018 จะไม่รับแอพพลิเคชันสำหรับการสมัครสอบใหม่ CCSA, CFSA และ CGAP
ระยะเวลาการมีสิทธิ์
       ผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโปรแกรม*ก่อนวันที่ 13 สิงหาคม 2561 จะต้องดำเนินการโปรแกรมให้**เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 4 ปี
       ผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติ*หลังวันที่ 13 สิงหาคม 2561 จะต้องดำเนินการตามโปรแกรมให้**เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563

  Post Date :
  2016-04-27
   22444
  Visitor
  Create a website for free Online Stores