CFSA Certification

CFSA Certification

Certified Financial Services Auditor (CFSA)

CFSA หมายถึง ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในด้านการบริการการเงิน ซึ่งเป็นประกาศนียบัตรที่สมาคม ผู้ตรวจสอบภายในสากล ได้จัดทำและออกแบบเพื่อวัดความรู้และความมีประสิทธิภาพในหลักการและการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในในอุตสาหกรรมการให้บริการด้านการเงิน คือ ธุรกิจธนาคาร  ธุรกิจประกัน และธุรกิจหลักทรัพย์   ทั้งนี้ รูปแบบการสอบเปิดโอกาสให้ผู้สอบเลือกสายธุรกิจบริการด้านการเงินที่ตนต้องการได้ระหว่าง 1)  ธุรกิจธนาคาร  2)  ธุรกิจประกัน และ 3)   ธุรกิจหลักทรัพย์

 เนื้อหาของการสอบ

แบ่งออกเป็น 2 ส่วน

 ส่วนที่ 1  เป็นเนื้อหาภาพรวมเกี่ยวกับธุรกิจการเงิน  มีน้ำหนักข้อสอบ  80%  เนื้อหาประกอบด้วย

Domain I:  การตรวจสอบด้านบริการทางการเงิน  (25-35%)
Domain II:  การตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทางการเงิน  (25-35%)
Domain III:  การตรวจสอบกระบวนการให้บริการทางการเงิน  (25-35%)
Domain IV:  สภาพแวดล้อมการกำกับดูแล  (10-20%)

 

ส่วนที่ 2  เป็นเนื้อหาเน้นเฉพาะประเภทธุรกิจที่ผู้สมัครสอบเลือก  มีน้ำหนัก 20%   คือ

ธุรกิจธนาคาร  :   ผลิตภัณฑ์  กระบวนการ และสภาพแวดล้อมการกำกับดูแล  (20% — Proficiency Level)
ธุรกิจประกัน   :    ผลิตภัณฑ์  กระบวนการ และสภาพแวดล้อมการกำกับดูแล  (20% — Proficiency Level)
ธุรกิจหลักทรัพย์ :   ผลิตภัณฑ์  กระบวนการ และสภาพแวดล้อมการกำกับดูแล  (20% — Proficiency Level)

จำนวนข้อสอบและระยะเวลาการสอบ

ข้อสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 115 ข้อ  ระยะเวลาการทำสอบ 2 ชั่วโมง 55 นาที

 

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สอบ

ผู้มีสิทธิ์สอบจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

 1. บุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารความเสี่ยง  การควบคุมภายใน การสอบบัญชี   ฯลฯ  อย่างน้อย 2 ปี  
 2. บุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า และมีประสบการณ์ทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี ฯลฯ  อย่างน้อย 1 ปี
 3. บุคคลทั่วไปที่จบการศึกษาระดับอนุปริญญา จะต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่ เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน  การสอบบัญชี ฯลฯ  อย่างน้อย 5 ปี
 4. หากการศึกษาต่ำกว่าระดับอนุปริญญา จะต้องมีประสบการณ์การทำงานด้านตรวจสอบภายใน หรืองานที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน การสอบบัญชี ฯลฯ  อย่างน้อย 7 ปี
 5. บุคคลในข้อ 1, 2, 3 และ 4 จะมีประสบการณ์การตรวจสอบในธุรกิจการเงิน อย่างน้อย 2 ปี

 

เอกสารประกอบการสมัครสอบ

สำหรับการสอบครั้งแรก

 • บุคคลทั่วไป
  • สำเนาบัตรประชาชน หรือพาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
  • ใบทรานสคริปต์หรือใบปริญญาบัตร พร้อมสำเนาเซ็นรับรอง
  • CBT Application Form
  • Experience Verification ใบรับรองประสบการณ์ทำงาน ซึ่งมีลายเซ็นรับรองโดยผู้บังคับบัญชา
  • Character Reference Form ใบรับรองความประพฤติ ซึ่งมีลายเซ็นรับรองของผู้บังคับบัญชา หรือ

 ผู้ถือวุฒิบัตรใด ๆ ของ IIA

 

สำหรับการสอบครั้งต่อไป

        ผู้สมัครสอบ กรอกเฉพาะ CBT Reapplication Form และแฟกซ์มายังสมาคมฯ พร้อมหลักฐานการโอนเงินเท่านั้น

 

หมายเหตุ     ในกรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล  จะต้องแนบใบจดทะเบียนการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลมาด้วย

 

คู่มือการเตรียมตัวสอบ

1.แบบฟอร์มสำหรับผู้ที่สอบครั้งแรก

     -  Exam Application Form

     -  Character Reference

     -  Experience Verification Form

2. แบบฟอร์มสำหรับผู้ที่เคยสอบแล้ว

     -  Exam  Re-Application Form

3.  แบบฟอร์มสำหรับนักศึกษาและอาจารย์เพื่อขอสิทธิ์ส่วนลด

     -  University Student / Professor Registration Form  

4.คู่มือการสอบวุฒิบัตรสากล (CFSA)

     - Certified Financial Services Auditor (CFSA)

Link: อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

5.ส่งเอกสารการสมัครพร้อมหลักฐานการชำระเงินมาที่ อีเมล์ [email protected]

6. 
Certified Financial Services Auditor® (CFSA®) Eligibility Requirements NEW!! <<คลิก
   

    โปรดทราบ : ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2018 จะไม่รับแอพพลิเคชันสำหรับการสมัครสอบใหม่ CCSA, CFSA และ CGAP

    ระยะเวลาการมีสิทธิ์ 
                    ผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติให้เข้าร่วมโปรแกรม*ก่อนวันที่ 14 สิงหาคม 2561 จะต้องดำเนินการโปรแกรมให้**เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา 4 ปี
                    ผู้สมัครที่ได้รับการอนุมัติ*หลังวันที่
14 สิงหาคม 2561 จะต้องดำเนินการตามโปรแกรมให้**เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563

  Post Date :
  2016-04-27
   14513
  Visitor
  Create a website for free Online Stores