CPE-Reporting

CPE-Reporting

การพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง

(Continuing Professional Education)

 

ผู้ที่ถือวุฒิบัตรวิชาชีพสากลทุกประเภทจะต้องทำการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเอง

และรายงานชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพนี้มายังสตท. เป็นประจำทุกปี 

สำหรับแนวทางการเก็บสะสมชั่วโมงการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตามข้อกำหนดของ IIA ตามข้อกำหนดท้ายนี้ 

รายการ

ข้อกำหนด

ระยะเวลาการรายงาน

ผู้ถือวุฒิบัตรของ IIA จะต้องรายงานการเก็บสะสมชั่วโมง CPE ของวุฒิบัตรเป็นประจำทุกปี หากมีวุฒิบัตรมากกว่า 1 ประเภท ผู้ถือวุฒิบัตรสามารถนำชั่วโมง CPE ของกิจกรรมเดียวกัน มาใช้รายงานวุฒิบัตรที่ตนเองถือได้ทุกวุฒิบัตร อย่างไรก็ตาม จะต้องมีชั่วโมง CPE ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวุฒิบัตรเฉพาะด้านจำนวน 25% ของจำนวนชั่วโมง CPE ที่ต้องรายงาน

วันที่รายงาน

ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน ของทุกปี

ทางสมาคมฯ จะแจ้งผลการรายงานทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี

วิธีการรายงาน

กรอกแบบฟอร์มรายงานการสะสม CPE และแบบฟอร์มรายละเอียดการสะสม CPE พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการรายงาน CPE ตามอัตราที่กำหนด แล้วส่งแบบฟอร์มพร้อมหลักฐานการชำระเงินมาที่สมาคมฯ ทางไปรษณีย์ หรือ อีเมล [email protected]

จำนวนชั่วโมง CPE สำหรับ CIA

• CIA ที่ยังปฏิบัติงานอยู่

• CIA ที่ไม่ได้ปฏิบัติงานแล้ว

• เกษียณและไม่ได้ปฏิบัติงานแล้ว

สะสม CPE 40 ชั่วโมง/ปี 

สะสม CPE 20 ชั่วโมง/ปี

ไม่ต้องสะสมชั่วโมง CPE 

จำนวนชั่วโมง CPE สำหรับวุฒิบัตรอื่นๆ

• ผู้ถือวุฒิบัตรที่ยังปฏิบัติงานอยู่

• ผู้ถือวุฒิบัตรที่ไม่ได้ปฏิบัติงานแล้ว

• เกษียณและไม่ได้ปฏิบัติงานแล้ว

สะสม CPE 20 ชั่วโมง/ปี 

สะสม CPE 10 ชั่วโมง/ปี

ไม่ต้องสะสมชั่วโมง CPE 

อัตราค่าธรรมเนียมการรักษาสถานภาพผู้ถือวุฒิบัตร

วุฒิบัตร

อัตราสมาชิก

อัตราบุคคลทั่วไป

CIA

1,300 บาท

4,500 บาท

วุฒิบัตรอื่นๆ

750 บาท

4,500 บาท

ตัวอย่าง ถ้าท่าน เป็นสมาชิก และ ถือวุฒิบัตร CIA, CCSA, CRMA ท่านจะต้องชำระเงิน
ทั้งสิ้น  1,300 + 750 + 750 =  2,800 บาท     

** กรุณาโอนเงินมาที่บัญชีออมทรัพย์ “สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย”

-   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาซอยทองหล่อ เลขที่บัญชี 255-1-15539-5

-   ธนาคารธนชาต สาขาทองหล่อ เลขที่บัญชี 024-2-00717-7

การขาดการรายงาน

หากผู้ถือวุฒิบัตรไม่ได้รายงานการสะสมชั่วโมง CPE ตามกำหนด IIA จะพักสถานภาพวุฒิบัตรนั้น ๆ และท่านจะไม่สามารถใช้วุฒิบัตรดังกล่าวได้จนกว่าจะได้รับการคืนสถานภาพจาก IIA

นโยบายการคืนสถานภาพวุฒิบัตร

หากผู้ถือวุฒิบัตรถูกพักสถานภาพนานกว่า 12 เดือน ผู้ถือวุฒิบัตรจะต้องรายงานการสะสมชั่วโมง CPE จำนวน 40 ชั่วโมง และชำระค่าธรรมเนียมการคืนสถานภาพจำนวน 3,600 บาท สำหรับสมาชิก และ 9,000 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป

***ท่านประสงค์จะใช้สิทธิสมาชิกรายงาน CPE  จะต้องมีอายุสมาชิกถึงวันที่ 31 ธันวาคม ในปีที่รายงาน

 ข้อกำหนดการรายงาน CPE

แบบฟอร์มการรายงานจำนวนชั่วโมง CPE 1

แบบฟอร์มการรายงานจำนวนชั่วโมง CPE 2

สามารถสอบถามรายละเอียดและส่งเอกสารมาที่ อีเมล์ [email protected]

หรือ โทร 02-7129124 - 7 ต่อ 109

Post Date :
2016-08-09
 24594
Visitor
Create a website for free Online Stores